Studieplan for Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, deltid Kristiansund

Bachelor barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, er en samlingsbasert 4-årig profesjonsutdanning, på deltid.

Barnehagens pedagogikk handler om å legge til rette for at alle barn kan oppleve å leke, undre seg og lære, ut fra sine egne forutsetninger. Ledelse er en viktig del av barnehagelærerutdanningen, i dette studiet legger vi vekt på å styrke de ulike måtene ledelse skjer i barnehagen slik som ledelse igjennom veiledning, ledelse av utviklingsarbeid, pedagogisk ledelse, personalledelse, strategisk og administrativ ledelse og organisasjonsledelse.

Studiet tilbys i samarbeid med Høgskolesenteret i Kristiansund og Høgskolen i Molde.

 • Organisering

  Deltid
  Samlingsbasert
 • Studiepoeng

  180
 • Søknadsfrist

  15. april 2019
 • Startsemester

  Høst
 • Studieavgift

  Kr. 1750,- (i tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden).

Innhold

Gjennom utdanningen skal studentene tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer for barnehagelæreryrket. Å arbeide som barnehagelærer innebærer å planlegge, gjennomføre og reflektere over pedagogisk arbeid i barnehagen, samt å kunne lede og veilede medarbeidere. Barnehagelæreryrket innebærer videre å ha bevissthet om samfunnsoppdraget og at barnehagelæreren har evne til å drøfte profesjonsetiske aspekter ved yrket.
 

Innhold
Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse er bygd opp som et tverrfaglig profesjonsstudium, der innholdet i de tre først studieårene er organisert i seks tverrfaglige kunnskapsområder:

 • Barns utvikling, lek og læring
 • Natur, helse og bevegelse
 • Samfunn, religion, livssyn og etikk
 • Kunst, kultur og kreativitet
 • Språk, tekst og matematikk
 • Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid

I tillegg er to kunnskapsområder (barns utvikling, lek og læring, og samfunn, religion, livssyn og etikk) styrket med 20 stp i ledelse. Fjerde året tilbys et fordypningsstudium i ledelse i barnehagen og arbeid med en bacheloroppgave knyttet til fordypningen.

I utdanningen er pedagogikk et sentralt og sammenbindende fag, som har et særlig ansvar for utdanningens progresjon og profesjonsinnretning.
 

Praksis
I løpet av fire studieår skal studentene gjennomføre 100 dager (svarer til 20 uker) veiledet praksis, hovedsakelig i barnehage. Praksissted vil så langt mulig bli lagt til Nordmøre og Romsdal.

Vurdering
Eksamensformer vil variere og følgende kan benyttes hver for seg eller i kombinasjon: Mappeeksamen, skriftlig eksamen, muntlig eksamen, praktisk eksamen (utstilling, forestilling, presentasjon), hjemmeeksamen, prosjektoppgave, bacheloroppgave m.v. Eksamen gjennomføres individuelt eller i gruppe. Det vises til DMMHs retningslinjer og forskrift om studentopptak, eksamen, vurdering av praksis ved DMMH. Karakteruttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A-E for bestått og F for ikke bestått, eller skalaen bestått/ikke bestått.
Praksis vurderes etter skalaen bestått/ikke bestått.
 

Jobbmuligheter og videre studier
 Som utdannet barnehagelærer er du kvalifisert til å arbeide som:

 • Pedagogisk leder i barnehage
 • Styrer for en barnehage
 • Leder i skolefritidsordningen (SFO)
 • Leder i andre barnerelaterte områder

Barnehagelærerutdanningen danner grunnlaget for opptak til masterutdanning. Vi har et bredt studietilbud innen masterutdanninger og du vil som barnehagelærer være kvalifisert til tre av disse