Barnehagepedagogikk del 2: Småbarnspedagogikk. Oppstart 2020.

Studiet har ikke opptak i 2019.

Studiet skal dyktiggjøre studentene til arbeidet med de yngste barna i barnehagen. Sammen med studiet Barnehagepedagogikk del 1 (30 studiepoeng) gir studiet i Småbarnspedagogikk (Barnehagepedagogikk del 2) kompetanse som er likeverdig med førskole-/barnehagelærerutdanning.

DMMH tilbyr Barnehagepedagogikk, et IKT-støttet deltidsstudium for pedagoger uten førskole-/barnehagelærerutdanning som ønsker å arbeide som pedagogisk leder eller styrer i barnehage.

Det overordnede målet er å utvikle kunnskap og forståelse, innlevelse og handlingskompetanse i forhold til små barn og til samarbeid med foreldre, personalet og samfunnet rundt barnehagen. Dette forutsetter kjennskap til og kunnskap om barns utvikling og behov med særlig vekt på samspillsprosesser, lek og kultur.

 • Organisering

  Deltid
  Samlingsbasert
 • Studiepoeng

  30
 • Søknadsfrist

  15. april 2018
 • Startsemester

  Høst
 • Søknadskode

  1015
 • Studieavgift

  Kr. 2 280,- per sem.

Innhold

Innholdet i studiet er organisert rundt 3 sentrale områder som skal gi studentene økt forståelse og oppdatert kunnskap om barn under tre år.

Disse er:

 • Sosialt samspill, utvikling og læring
 • Lek, kultur og hverdagsaktiviteter
 • De voksnes rolle

Organisering og arbeidsmåter

I studieperioden vil det være tre samlinger ved utdanningsinstitusjonen (5 undervisnings-dager pr samling). Mellom samlingene foregår veiledning, diskusjoner og oppgaveinnleveringer via internett.

Studenten må ha tilgang til PC og internett, og forplikter seg ved opptak til å delta aktivt i nettbaserte studieaktiviteter. Høgskolens PC'er kan benyttes.

Sentrale arbeidsmåter i studiet er praktiskdidaktisk arbeid, refleksjoner individuelt og sammen med medstudenter og lærere, både skriftlig, muntlig og praktisk. Teoretisk og praktisk kunnskap i arbeid i barnehagen skal på denne måten integreres.

Studiet er i stor grad basert på læring sammen med andre, også når det gjelder nettbaserte læringsaktiviteter. Likevel må studenten basere sitt arbeid hovedsakelig på egeninnsats og selvstudium.

Praksis

Studenten skal gjennomføre en veiledet 10-dagers (60 timer) praksisperiode i barnehagen. Praksis kan ikke gjennomføres på egen arbeidsplass.

Arbeidskrav og vurdering

Forutsetningen for at en student kan meldes opp til eksamen er at han/hun har gjennomført studiet i samsvar med de krav som er lagt i fagplan og fullført alle obligatoriske arbeid med godkjenning.

Obligatorisk arbeid omfatter:

 • godkjent frammøte i undervisning
 • godkjent praksisrapport
 • et individuelt skriftlig arbeidskrav til hvert temaområde

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende innen en av følgende profesjoner:

• allmennlærer
• faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag og treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1. klassetrinn)
• spesialpedagog
• barnevernspedagog
• kateket
• Steinerhøyskolens bacherlorutdanning i førskolepedagogikk
• Steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk

Fra og med opptaket til studieåret 2016/2017 gjelder følgende for søkere med utenlandsk lærerutdanning:

Slike søkere må ha godkjenning fra Utdanningsdirektoratet (Udir). For mer informasjon, se Utdanningsdirektoratets nettsider. Søkere med utenlandsk lærerutdanning må i tillegg dokumentere undervisningskompetanse fra 1. trinn i grunnskolen.