Studieplan for Menighetspedagogikk 2014-18

Generell informasjon

Studieprogram: 
Menighetspedagogikk
Nynorsk navn: 
Kyrkjelydspedagogikk
Engelsk navn: 
Christian Education
Studienivå: 
Syklus 1: Videreutdanning lavere grad
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studiepoeng: 
60
Studiebelastning: 
Deltid (25 %)
Varighet: 
8 semester
Kostnader: 
Se dmmh.no
Gjelder for kull: 
2014
Godkjent dato
Torsdag, February 17, 2011 - 00:00
Godkjent av: 
Styret ved DMMH
Studieplanansvarlig
Sturla Sagberg

Om studieprogrammet

Denne studieplanen gjelder for et studieprogram som består av fire emner. Studieprogrammet gir kompetanse innenfor pedagogiske og estetiske emner kombinert med god kunnskap om og kjennskap til kristen tro og tradisjon. Det er utviklet for å fylle kravene til pedagogikk og kristendomskunnskap for stillingen Menighetspedagog II i Den norske kirke. Studiet tilbys som videreutdanning på bachelornivå.

Trosopplæring i Den norske kirke er strukturert i tre emneområder: Livstolkning og livsmestring, kirkens tro og tradisjon, kristen tro i praksis (Gud gir – vi deler. Plan for trosopplæring i Den norske kirke. (2010). Oslo: Kirkerådet). Denne strukturen legger føringer for emner og tema i studiet. Plan for trosopplæring beskriver også sentrale dimensjoner i en helhetlig trosopplæring. Disse dimensjonene vil også bli tematisert i løpet av studiet.

Målgruppe

Utdanningen retter seg primært mot ansatte i trosopplæring i Den norske kirke og andre kristne trossamfunn med sikte på å gi videreutdanning innenfor kristendomskunnskap og religionspedagogikk (menighetspedagogikk). Særlig aktuell basiskompetanse er lærer- og førskole/barnehagelærerutdanning. Utdanningen vil også være aktuell tilleggsutdanning for søkere med annen basiskompetanse.

Opptakskrav og rangering

For opptak kreves generell studiekompetanse eller realkompetanse. Studenter kan søke på studieprogrammet under ett og har da studierett til alle emner, eller de kan søke på enkeltemner.

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført studium i Menighetspedagogikk 60 studiepoeng forventes studenten å ha kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse til å planlegge, gjennomføre og evaluere pedagogisk virksomhet i rammen av kristen trosopplæring. I dette forventes de å kunne forene kristendoms- og religionsfaglig kompetanse med pedagogisk og annen faglig kompetanse. Mer konkret innebærer dette:

Kunnskaper: studenten har

 • god kjennskap til grunnleggende læringsteorier som har relevans for menighetspedagogikk
 • kunnskap om religionsdidaktisk tenkemåte og praksis
 • kunnskap om Bibelen og kristen trostradisjon
 • kunnskap om og innsikt i de religionspedagogiske utfordringene som ligger i trosopplæring i et sekularisert og kulturelt mangfoldig samfunn

Ferdigheter: studenten kan

 • planlegge, gjennomføre og evaluere pedagogisk virksomhet i rammen av kristen trosopplæring
 • anvende estetiske arbeidsformer i trosopplæring
 • veilede barn i deres møte med kirken og med samfunnet forøvrig

Generell kompetanse: studenten 

 • kan forene kristendoms- og religionsfaglig kompetanse med pedagogisk og annen faglig kompetanse
 • viser evne til empati og til å respektere barn som religiøse subjekter
 • fremstår som en trygg voksen i arbeid med barn
 • kan samarbeide med andre personer og instanser med tanke på trosopplæring

Organisering av studiet

Studieprogrammet Menighetspedagogikk består av fire emner på 15 stp hver. Hver studieenhet på 15 stp har deltemaer innenfor kristendomskunnskap og pedagogikk, slik at alle fire enheter til sammen vil ha et omfang på om lag 30 stp kristendomskunnskap og om lag 30 stp pedagogikk.

De fire emnene er ikke skarpt avgrenset i forhold til hverandre, men det er likevel en tematisk progresjon, slik det fremgår av hovedtema for hvert emne:

Menighetspedagogikk 1 vektlegger grunntrekk i religionspedagogikk og en vurdering av emner som kunnskap, lek og læring knyttet til Plan for trosopplæring. Av kristendomsfaglige tema vektlegges grunnleggende bibelforståelse (bibelfag) og kristen tro relatert til kultur og danning.

Menighetspedagogikk 2 viderefører pedagogiske og didaktiske tema, som ulike syn på barn, barns utvikling og læring og vurdering av hvordan dette gjenspeiles i trosopplæring i ulike arenaer. Emnet har videre tema fra kristen troslære og kirkens historie. Det omfatter også trosopplæring i økumenisk kontekst og i møte med ikke-kristne religioner (religionsteologi, misjon).

Menighetspedagogikk 3 legger vekt på etikk og på forståelsen av livstolkning og livsmestring. Det pedagogiske vil bestå av didaktisk arbeid med tema fra etikk og livstolkning. Inn i dette delemnet kommer også trosopplæring i møte med barn med spesielle behov og barn i vanskelige livssituasjoner (spesialpedagogikk, diakoni). Menighetspedagogens yrkesforståelse inngår som tema i dette emnet, inkludert synspunkter på ledelses- og veiledningsoppgaver.

Menighetspedagogikk 4 legger vekt på forståelsen av gudstjenesten, trosopplæringens ulike rom, bruk av språk og symboler i trosopplæring og utprøving av ulike former for forkynnelse. Disse temaene vil bli tatt opp sammen med drøfting av forholdet mellom trosopplæring og andre virksomheter i kirken, jf. sentrale dimensjoner i en helhetlig trosopplæring. Forholdet mellom kristen tro og livstolkning/spiritualitet i ulike former inngår i temaene.

Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

Arbeids- og læringsformer blir en kombinasjon av forelesninger, veiledning og øvelser, samt selvstudium. Øvelser kan være i form av praksisrelaterte oppgaver eller som bokrapporter fra selvstudium, eller som didaktiske eller estetiske øvelser på samlingene. Bruk av nettbasert fjernundervisning kan bli aktuelt.

Veiledning gis både på samlingene og via nett (DMMH anvender læringsplattformen itslearning).

Det forutsettes at studentene kan benytte eget arbeidssted som tilknytning for øvelser, oppgaver o.l. når det inngår i studiet.

Det utarbeides egen undervisningsplan for hvert emne med detaljer angående undervisningssamlingene, pensum og krav til eksamen. Eksamen er angitt som semesteroppgaver, men den kan få ulik form.

Kvalifikasjon/vitnemål

Studiet kvalifiserer for arbeid som menighetspedagog eller annen tilsvarende stilling innenfor kirke og trossamfunn i samsvar med gjeldende krav til stillingen ”Menighetspedagog 2” fra Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon (KA). Disse omfatter høgskoleutdanning med minimum 30 studiepoeng kristendom/teologi og minimum 30 studiepoeng pedagogikk. 

Enkeltemner kan kombineres med annen utdanning med tanke på andre stillinger i kristent barne- og ungdomsarbeid, eller som påbygning for andre stillingskategorier. Hvert emne er lagt opp til en jevn fordeling mellom kristendomsfaglige emner og pedagogiske/didaktiske emner, slik at hvert emne vil kunne regnes som om lag 7,5 stp pedagogikk og om lag 7,5 studiepoeng kristendomskunnskap.

Vitnemål gis i form av bekreftelse på gjennomførte emner med karakterutskrift.

Annen informasjon

Studierett
Studenter som er tatt opp på studiet gis studierett begrenset til det emnet i studieprogrammet som det undervises i det aktuelle studieåret. Studenter i programmet kan innen gitte frister registrere kommende emner i menighetspedagogikk i utdanningsplanen og er da garantert studieplass på disse emnene, forutsatt at de tilbys. Studieretten opphører ved utgangen av studieåret dersom studenten ikke har studieplass på et emne i programmet påfølgende studieår. For øvrig vises det til gjeldende forskrift ved DMMH.

Annet
Studiet er utviklet i kontakt med Nidaros bispedømmekontor. Samarbeid med andre kirkesamfunn er aktuelt, avhengig av studenters tilknytning. Studiet vil vektlegge en økumenisk åpen tilnærming.