Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet 2018-19

Generell informasjon

Studieprogram: 
Barnehager i internasjonale perspektiv
Nynorsk navn: 
Arbeid med barn i eit internasjonalt perspektiv, studie i utlandet
Engelsk navn: 
Pedagogical work with children in an international perspective, studies abroad
Studiebelastning: 
Heltid
Varighet: 
2 semester
Kostnader: 
Avhengig av vertsland. Studentene må selv søke om lån/stipend fra Lånekassen for utenlandsoppholdet. Dokumentasjon på hvilke utenlandsstudier som DMMH har forhåndsgodkjent for studenten blir normalt sendt til Lånekassen elektronisk.
Gjelder for kull: 
2016
Godkjent dato
Onsdag, mars 29, 2017 - 12:00
Studieplanansvarlig
Marianne Schram
Marit Hallset Svare
Jon Olaf Berg

Studiemodell med emner

Emne2018 høst2019 vår
Fordypningsemner (erstatter det ordinære fordypningsemnet i programmene BLUKF, BLUMF og BLUNF. I BLUHO er fordypningen valgbar i utgangspunktet)
1815
 
-15
 
Studier i utlandet. Dersom emner tatt i utlandet ikke kan innpasses i studieløpet hos DMMH, tas emnet BHFOR3560, 15 studiepoeng.
18
 
 
Studiepoeng innpasset fra utenlandsk institusjon. Omfang/innhold kan variere noe avhengig av vertsinstitusjon. Godkjent innpassing på minimum 15-18 studiepoeng er nødvendig for å oppfylle kravet til omfang i studieløpet.
18
 
 
-15
Praksis (Erstatter programmenes ordinære praksisemne i 3. år: BHPRA300/BKPRA300/BMPRA300/BNPRA300)
-
 
-
Bacheloroppgave. Ev. innlagt tittel fremkommer på vitnemål.
-15
 
-15

Om studieprogrammet

 ”Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv – studier i utlandet” (ABIP):

Internasjonalt semester ved DMMH er organisert som en fordypningsenhet kalt ”Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv – studier i utlandet” (ABIP), og er et tilbud til studenter som ønsker å ta en del av sin barnehagelærerutdanning ved en utdanningsinstitusjon utenfor Norge.

Utenlandsoppholdet inkluderer 3. studieårs praksisperiode gjennomført i en ”Early Childhood Education and Care”-institusjon (ECEC).

Fordypningen består av to emner, der hvert emne er på 15 studiepoeng. Det ene emnet er felles for alle studenter som velger denne fordypningen, mens det andre emnet gjennomføres ved en samarbeidende vertsinstitusjon i utlandet. Siden ikke alle våre samarbeidspartnere tilbyr studiepoenggivende studier, gis det to alternative versjoner av det siste emnet, avhengig av hvilken utenlandsk vertsinstitusjon studentene velger. De to alternativene for dette emnet er enten ”Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv – studier i utlandet” (ABIP-siu) ved studiepoenggivende samarbeidspartnere, eller «Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv - casestudier i utlandet» (ABIP-case) for studier ved samarbeidsinstitusjoner som ikke gir studiepoeng.

Fordypningen starter med felleskomponenten på 15stp som gis ved DMMH. Denne delen er felles for alle som velger internasjonalt semester.  

Studiets andre del: Utenlandsopphold alt 1:

”Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv – casestudier i utlandet” (ABIP-siu): Studiepoenggivende studier ved utenlands studiested.

Studenten gjennomfører studium ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon med et studieopplegg som skal godkjennes av DMMH før utreise. Studenten får studentstatus på linje med øvrige studenter ved den utenlandske studieinstitusjonen og avlegger studiepoeng-givende eksamener som godkjennes som en del av utdanningen til bachelor barnehagelærer ved DMMH. Studier ved høgskoler og universitet hos våre samarbeidspartnere i Europa, USA og Sør-Afrika er studiepoeng-givende. Eksamensresultatene innpasses i bachelorgraden.

Studiets andre del: Utenlandsopphold alt 2:

«Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv – casestudier i utlandet”(ABIP-case):

Studenten gjennomfører en komponent på 15 stp i form av et casestudium i en eller flere barnehager i utlandet, som tilrettelegges av DMMHs utenlandske studieinstitusjonspartnere. Eksamen avlegges ved DMMH etter endt opphold ute, som en del av utdanningen til bachelor barnehagelærer. Casestudier utføres i stor grad i barnehagepraksis i mellom-amerikanske og afrikanske land (unntatt Sør-Afrika) i samarbeid med DMMHs partnerinstitusjoner.

Informasjon om studiestedene i utlandet gis i løpet av januar for studenter i 2. studieår, med studiestart i august samme år. Listen over mulige studiesteder oppdateres fortløpende og legges ut på DMMHs nettsider.

Målgruppe

Fordypningen er tilrettelagt for studenter som har fullført to år av en treårig bachelor barnehagelæreutdanning.

Opptakskrav og rangering

Internasjonale studier har en egen søknadsprosedyre. Søknad om opptak skrives på engelsk, og alle søkere går igjennom en intervjurunde som foregår på engelsk. Alle søkere må ha bestått praksis i 2. studieår, samt alle 1. og 2.års eksamener før studiet starter i august (3.studieår). For noen studiesteder kreves spesielle språkkunnskaper og/eller karakterer. Dette gjøres kjent ved informasjonen som gis i januar i 2.klasse. Studieplassene tildeles og rangeres på grunnlag av oppnådd resultat hittil i studiet.

Forventet læringsutbytte

Se emnebeskrivelser.

Organisering av studiet

Fordypningen består av to emner på bachelor nivå, et obligatorisk emne på 15 studiepoeng, og et utenlandsopphold. Fordypningen inngår som del av tredje studieår i bachelorprogrammene Barnehagelærerutdanning Heltid (BLUHO/BLUNF/BLUKF/BLUMF). Fordypningen går over to semester, med oppstart høst, og er lagt parallelt med kunnskapsområdet Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid. Studiepoengene i emnene som tilbys av DMMH er fordelt mellom lærerutdanningsfagene pedagogikk (5 stp), samfunnsfag (5 stp), musikk (2,5 stp) og kunst og håndverk (2,5 stp).

Utenlandsoppholdet er om høsten og er på 13 uker / 3 måneder. Dette er innenfor grensen for turistvisum i de fleste land. Det er allikevel noen land som krever egne visa. Informasjon om dette gis på informasjonsmøte i januar i kalenderåret studiet starter. Kostnader i forbindelse med utenlandsoppholdet dekkes av studenten selv. Dette inkluderer reise, reiseforsikring, evt. vaksiner, bøker, husleie og andre levekostnader. Det finnes ulike stipend- og støtteordninger, bl.a. Erasmusstipend (p.t. € 1005) og DMMH reisestipend (p.t. NOK 3000). Lånekassen gir vanlig lån med noe tilleggsstøtte til utenlandsstudier.

Øvrige krav

For å kunne reise på utvekslingsstudier, må studenten ha bestått progresjonskravet (ikke mangle mer enn 30 sp) ved vårens ordinære eksamensavvikling, samt ha bestått all praksis fra foregående studieår. Studenter som ikke møter dette kravet ved slutten av vårsemesteret vil miste plassen på denne fordypningen.

Praksisstudier

Praksis på 5 uker er en del av studiet ved vertsinstitusjonen. Studenten følger emnebeskrivelse for BUPRA300 som en retningsgivende plan, men planen må tilpasses lokale forhold (bl a lovgivning). En slik tilpasning avtaler den enkelte student med sin praksisveileder. Praksisveileder kan også veilede studenten under praksis via de kontaktmuligheter som gis. Dersom gjennomført praksisperiode godkjennes av den utenlandske institusjonen, blir den godkjent ved DMMH, men praksisrapporten må i tillegg vurderes og godkjennes av praksisveileder ved DMMH før godkjent praksis er oppnådd.

Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

Sentrale arbeids-, lærings- og vurderingsformer vil blant annet inkludere forelesninger, praktisk arbeid, gruppearbeid, muntlige og skriftlige presentasjoner i gruppe og individuelt, skriving av fagtekster, oppgaver gjennomført i praksis, i tillegg til selvstendig arbeid med fagstoff og læringsprosesser.

Informasjon om innpassing og overgangsordninger

Utvekslingsstudiene består av et omfang tilsvarende minst 3 måneders studier/18 sp (inkl. praksis).

Dersom vertslandets utdanning er akseptert som høyere utdanning i Norge, vil studiepoeng (eller tilsvarende) innpasses i bachelorgraden ved DMMH iht. en læringsavtale (Learning Agreement) som studenten tegner med DMMH og vertsinstitusjonen.

Studenter som reiser til land der studiepoeng ikke kan innpasses tar emnet BxFOR3560 (ABiP-case) ved DMMH som erstatning for studiepoeng innpasset fra ekstern institusjon.

Kvalifikasjon/vitnemål

Delstudier/emner som innpasses fra utvekslingsoppholdet skal stå oppført på karakterutskrift tilhørende vitnemålet fra DMMH. Karakterer gitt ved eksterne institusjoner vil ikke stå på vitnemålet.

Vertsinstitusjon og undervisnings-/vurderingsspråk for utvekslingsoppholdet skal spesifiseres på vitnemålstillegget (Diploma Supplement).