Studieplan for Mastergradsstudium i barnehageledelse 2016-18

Generell informasjon

Studieprogram: 
Mastergradsstudium i barnehageledelse
Nynorsk navn: 
Mastergradsstudium i barnehageleiing
Engelsk navn: 
Master's Degree Programme in Leadership in Early Childhood Education and Care
Studienivå: 
Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studiepoeng: 
120
Studiebelastning: 
Heltid
Varighet: 
4 semester
Kostnader: 
Se dmmh.no
Gjelder for kull: 
2016
Godkjent dato
Fredag, januar 9, 2015 - 00:00
Godkjent av: 
NOKUT
Studieplanansvarlig
Per Tore Granrusten

Om studieprogrammet

Utvikling av lederrollen i barnehagen henger sammen med utvikling av barnehagen som samfunnsinstitusjon og organisasjon. Dette er en utvikling som setter større og større krav til å være leder i barnehagen.

Mastergradsstudium i barnehageledelse (120 studiepoeng) skal kvalifisere studentene til å ta lederstillinger innen barnehagesektoren på en måte som sikrer og utvikler høy kvalitet i arbeidet. Gjennom utdanningen skal studenten bli bedre i stand til å lede organisasjonens virksomhet i samspill med omgivelsene. Utvikling av egen identitet som leder vil være et gjennomgående tema i hele utdanningsløpet.

Studiet gir innsikt i strukturer og endringsprosesser i organisasjoner, samfunnsliv og i det politiske liv. Dette vil skje med særlig fokus på barnehagen som organisasjon. Selve lederskapsdimensjonen i det å lede komplekse organisasjoner vil bli særlig vektlagt. Studiet skal også sette studenten i stand til å utforme undersøkelser og bruke samfunnsvitenskapelige metoder i analyse av empiriske data. Studenten skal dermed utvikle praktisk kunnskap og innsikt ut fra en forskningsbasert kunnskapsplattform. Studenten vil gjennom relevante case og bruk av både kvalitative og kvantitative data få belyst konkrete problemstillinger som hun/han i fremtiden vil møte som leder.

Etter fullført mastergradsstudium i barnehageledelse vil studenten ha gode forutsetninger for å utøve effektivt lederskap i et arbeidsliv preget av stadig økte krav til utvikling, fornying og endring.

Studiet består av følgende emner (se studiemodell):

 • Personalarbeid og ledelse i barnehagen (15 sp.)
 • Ledelse for læring (7.5 sp.)
 • Strategisk ledelse i barnehagen (7.5 sp.)
 • Kvalitetsutvikling og endring av barnehagen som organisasjon (15 sp.)
 • Vitenskapsteori og forskningsmetode 1 (15 sp.)
 • Vitenskapsteori og forskningsmetode 2 (15 sp.)
 • Masteroppgave (45 sp.)

Målgruppe

Studiets målgruppe er både studenter med nylig fullført bachelorgrad som førskolelærer /barnehagelærer og ansatte i barnehagesektoren med minimum fullført bachelorgrad som førskolelærer/barnehagelærer eller andre relevante profesjonsutdanninger.

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav: Bachelorgrad med utdanning som førskolelærer/barnehagelærer, eller bachelorgrad i en av følgende profesjonsutdanninger: barnevernspedagog, grunnskolelærer/allmennlærer, spesialpedagog eller faglærer.

Ved opptak til mastergradsstudiet er det karaktergrense. Forutsetning for opptak er minimum gjennomsnittskarakter C fra utdanningen som inngår i bachelorgraden.

1/3 av plassene settes av til søkere med minimum 2 års yrkespraksis fra barnehage etter fullført bachelorgrad, og 1/3 av plassene settes av til søkere som har fullført barnehagelærerutdanning i søknadsåret.

For opptak til mastergradsstudiet gjelder i tillegg Forskrift om krav til mastergrad. I tillegg gjelder Forskrift om studier ved DMMH, jf. § 2.

Forventet læringsutbytte

En kandidat skal etter fullført studium ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten ...                                                                                                 

 • har inngående kunnskap om kunnskapsarbeid, kvalitetsutvikling, organisasjonslæring og strategi
 • har avansert kunnskap om organisasjon og ledelse, og spesiell innsikt i teorier som er relevante for ledelse av personalet og det pedagogiske arbeidet i barnehagen
 • har avansert kunnskap om nyere forskning, om vitenskapelige teorier og metoder som kan anvendes på forskning om barnehagen
 • har utfyllende kunnskap om ledelse og organisasjon på nye områder som er relevant for ledelse av barnehagen
 • kan analysere faglige problemstillinger knyttet til ledelse med utgangspunkt i barnehagens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet            

Ferdigheter

Kandidaten ...

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer om barnehagens virksomhet
 • kan analysere relevant teorier, metoder og fortolkninger og overføre dem til praktisk og teoretisk problemløsning i den daglige ledelsen i barnehagen
 • kan bruke metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid som er relevante for forskning på barnehagen på en selvstendig måte
 • kan under veiledning utføre et selvstendig forskningsprosjekt innenfor fagområdet etter aksepterte vitenskapelige metoder og gjeldende forskningsetiske normer
 • kan anvende vitenskapsteoretisk og metodisk kunnskap til kritisk analyse og vurdering av forskning og forskningsresultater

Generell kompetanse

Kandidaten ...  

 • kan analysere etiske problemstillinger som er sentrale for ledelse av barnehagen
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å lede utviklingsarbeid i barnehagen
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker uttrykksformer som er sentrale for ledelse i barnehagen
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor barnehagesektoren, både med personalet og foreldre og til allmennheten
 • kan bidra til nytenking og lede innovasjonsprosesser for å utvikle barnehagen som pedagogisk institusjon

Organisering av studiet

Studiet er et heltidsstudium, men undervisningen er samlingsbasert.  Arbeidsbelastningen i studiet er fordelt likt med 30 studiepoeng pr. semester gjennom 2 år. Studentene må regne med å arbeide om lag 40 timer i uken med studiet, inklusiv forelesninger, selvstudium og arbeid med tekster som skal leveres som arbeidskrav.

Oppbygging og sammensetning
Studiet går over to år, med en oppbygging på 60 studiepoeng pr. år.  Arbeid med masteroppgaven vil foregå hele andre studieår, med hovedvekt på siste semester. Innholdet i de ulike emnene fremkommer i emnebeskrivelsene.

Øvrige krav

Progresjonskrav
Studenten må ha bestått MLVFM4020 Vitenskapsteori og forskningsmetode I i 2. semester for å kunne begynne på MLVFM5020 Vitenskapsteori og forskningsmetode II i 3. semester.

Alle emner i 1. studieår må være bestått før studenten kan begynne på masteroppgaven og få tildelt veileder. Studenten må ha bestått alle foregående emner for å kunne levere masteroppgaven siste semester, 2. studieår.

Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

Studiet består av forelesninger, praktiske øvinger, utviklingsarbeid, veiledning, rapportskriving og selvstendige studier. Gjennom å bringe studenter med ulik bakgrunn og arbeidserfaring sammen vil studentene lære av hverandre. Denne læringsprosessen vil forsterkes gjennom diskusjoner, arbeid med gruppeoppgaver og i oppgaveseminar.

Studentene vil bli vurdert ved hjelp av gruppebaserte oppgaver, obligatoriske fagnotat og avsluttende skriftlige eksamener.

Undervisningsspråket er norsk.

Arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Informasjon om arbeidskrav finnes i emnebeskrivelsen.

Sensorordning
Ved alle eksamener vil det bli benyttet både intern og ekstern sensor. Det samme gjelder ved klagesensur.

Informasjon om innpassing og overgangsordninger

Innpassing
Studiet ”Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager” (Styrerutdanningen), 30 sp, kan innpasses i mastergraden som erstatning for de to emnene MVPLK6000 Personalarbeid og ledelse i barnehagen (15 sp.) og MVPLK6100 Kvalitetsutvikling og endring av barnehagen som organisasjon (15 sp.).

Studiet ”Barnehagemyndighet, innovasjon og kompetansebygging”, 15 sp, kan innpasses i mastergraden som erstatning for MVPLK6000 Personalarbeid og ledelse i barnehagen (15 sp.).

Vektingsreduksjon
Beståtte emner innen Førskolepedagogikk, Styrerutdanningen og Barnehagemyndighet, innovasjon og kompetansebygging vil kunne utløse vektingsreduksjon for MVPLK6000 Personalarbeid og ledelse i barnehagen og MVPLK6100 Kvalitetsutvikling og endring av barnehagen som organisasjon.

Internasjonalisering

Det er inngått avtale om studentutveksling med Göteborgs universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Masterstudenter ved DMMH kan ta deler av studiet fra Masterprogram i utbildningsledarskap, et 120 studiepoengs masterstudium i ledelse i utdannelsessektoren.

Kvalifikasjon/vitnemål

Ved fullført studium på 120 studiepoeng utstedes vitnemål for mastergrad i Barnehageledelse med et Diploma Supplement. Fullføring av studiet kvalifiserer til å kunne søke om opptak til ph.d.-studier.

Annen informasjon

Tekniske og andre forutsetninger
Studiet bruker den internettbaserte læringsplattformen itslearning, og det kreves at studentene er fortrolig med bruk av PC og slike læringsplattformer. Det vil også ved studiets start bli gitt en enkel innføring i dette.

Godkjenning av studieplanen
Godkjent av DMMHs styre 24. april 2014
Godkjent av NOKUT 9. januar 2015