Studieplan for emnestudier på masternivå 2017-18

Generell informasjon

Studieprogram: 
Emnestudier på masternivå
Studienivå: 
Syklus 2: Videreutdanning høyere grad
Undervisningsspråk: 
Norsk
Varighet: 
2 semester
Kostnader: 
Se dmmh.no
Gjelder for kull: 
2017
Godkjent dato
Mandag, February 27, 2017 - 00:00
Godkjent av: 
Helene Lund

Opptakskrav og rangering

Det kan tas opp studenter på enkeltemner dersom det er ledig plass etter at opptaket til mastergradsstudiene er gjennomført. Studierett på enkeltemner gjelder for ett studieår.

For opptak gjelder § 3 i forskrift om krav til mastergrad og § 2 i forskrift om studier ved DMMH.
 

Emner innenfor Mastergradsstudium i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring
Følgende krav må oppfylles:

  • 3-årig barnehagelærerutdanning eller 3-årig førskolelærerutdanning (etter tidligere modell)

eller

  • annen relevant profesjonsutdanning av minimum 3 års varighet, som barnevernspedagog, grunnskolelærer/allmennlærer eller faglærer, eller andre pedagogiske utdanninger med praksis som er likeverdige med disse utdanningsløpene

eller

  • bachelorgrad med fordypning på minimum 80 studiepoeng innen de samfunnsvitenskapelige områdene, som i pedagogikk, spesialpedagogikk eller psykologi, og som inneholder minimum 30 studiepoeng pedagogikk eller barnefaglig kompetanse etter vurdering (f.eks. barns oppvekst, psykososialt arbeid med barn og unge, barns rettigheter)

Ved opptak til mastergradsstudiet er det karaktergrense. Forutsetning for opptak er minimum gjennomsnittskarakter C fra utdanningen som inngår i bachelorgraden. Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av vektet gjennomsnitt av alle eksamener som inngår i opptaksgrunnlaget, jf. forskrift om studier ved DMMH § 2-7.
 

Emner innenfor Mastergradsstudium i barnehageledelse
Opptakskrav: Bachelorgrad med utdanning som førskolelærer/barnehagelærer, eller bachelorgrad i en av følgende profesjonsutdanninger: barnevernspedagog, grunnskolelærer/allmennlærer, spesialpedagog eller faglærer.

Ved opptak til mastergradsstudiet er det karaktergrense. Forutsetning for opptak er minimum gjennomsnittskarakter C fra utdanningen som inngår i bachelorgraden.
 

Emner innenfor Mastergradsstudium i barnekultur og kunstpedagogikk
Følgende krav må oppfylles:

  • 3-årig barnehagelærerutdanning med kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet (KKK) som definert i rammeplan for barnehagelærerutdanning, og en kunst- og kulturrelatert fordypning på 30 sp.

eller

  • 3-årig førskolelærerutdanning (etter tidligere modell) med til sammen minimum 60 sp. i forming, drama, barnelitteratur, IKT i barnehagen eller musikk, med minste enhet 7,5 sp. innen de overnevnte relevante fag

eller

  • 3-årig bachelorutdanning i ett eller flere kunstfag kombinert med ettårig praktisk-pedagogisk kompetanse

eller

  • gjennomført 4-årig lærerutdanning/grunnskolelærerutdanning med minimum 60 sp. innen ett eller flere kunstfag, med minste enhet 7,5 sp. innen de relevante kunstfag, kunst og håndverk, musikk, norsk, teknologi og design, redesign og drama (flerfaglig bakgrunn)

eller

  • 3-årig bachelorutdanning som pedagog (barnevernspedagog, spesialpedagog eller steinerpedagog) med et tillegg på 60 sp. innen ett eller flere kunstfag, med minste enhet 7,5 sp. innen de relevante kunstfag, kunst og håndverk, musikk, norsk, teknologi og design, redesign og drama (flerfaglig bakgrunn)

eller

  • 3-årig faglærerutdanning innen kunstfag

Alle som tas opp må ha en gjennomsnittskarakter på C eller bedre innen de obligatoriske 60 sp. i ett eller flere kunstfag. Søkere må ha gjennomsnittskarakteren C eller bedre på bachelorgraden. Dette kan fravikes i særskilte tilfeller etter en faglig vurdering av søkerens samlede kvalifikasjoner.
 

Emner innenfor Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom
Følgende krav må oppfylles:

• 3-årig barnehagelærerutdanning eller 3-årig førskolelærerutdanning (etter tidligere modell)

eller

• annen relevant profesjonsutdanning av minimum 3 års varighet, som grunnskolelærer/allmennlærer, faglærer eller bachelorgrad og ettårig PPU

eller

• bachelorgrad med fordypning i spesialpedagogikk, pedagogikk eller rådgivning og voksnes læring

Søkere med grunnutdanning som vernepleier eller barnevernspedagog må ha 30 sp. pedagogikk i tillegg for å være kvalifiserte som søkere.

Ved opptak til mastergradsstudiet er det karaktergrense. Forutsetning for opptak er minimum gjennomsnittskarakter C fra utdanningen som inngår i bachelorgraden.

Organisering av studiet

Anbefalt rekkefølge på emnene:

Emner innenfor Mastergradsstudium i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring
Det anbefales å ta emnene i følgende rekkefølge: MBEGM4000 Barnehagen i endring – globalisering og kulturelt mangfold (15 sp.), MBLOL4010 Lek og læring – diskurser og praksiser (15 sp.), MBMIL4020 Barnehagens fysiske og psykososiale miljø (15 sp.) og MBMOD4030 Barns multimodale praksiser (15 sp.).

Emner innenfor Mastergradsstudium i barnehageledelse
Det anbefales å ta MLLEL4000 Ledelse for læring (7,5 sp.) og MLSLE4010 Strategisk ledelse i barnehagen (7,5 sp.) samtidig.

Emner innenfor Mastergradsstudium i barnekultur og kunstpedagogikk
Ingen spesiell anbefaling.

Emner innenfor Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom
Det anbefales å starte med innføringsemnet MSSPF4000 Spesialpedagogikk som fag og felt (15 sp.). Opptak på MSIST4030 Individ- og systemrettede tiltak i et inkluderende perspektiv (15 sp.) forutsetter at de tre foregående emnene er bestått.

Krav om skikkethet og autorisasjon

Gjelder emner innenfor Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom:

DMMH skal vurdere om mastergradsstudenten i spesialpedagogikk er skikket for det spesialpedagogiske arbeidet, jf. forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Skikkethetsvurdering skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som spesialpedagog.

Vurderingen foregår gjennom hele studiet. Både medstudenter, praksislærere og ansatte i praksisbarnehager har et ansvar i denne sammenheng. Studenter som viser svakhet med tanke på å mestre yrket, må så tidlig som mulig i utdanningen få informasjon om dette. Alle involverte parter er forpliktet til å melde fra dersom de er bekymret for studenter når det gjelder skikkethetsvurdering. Slik bekymring meldes til institusjonsansvarlig for skikkethetssaker.

Øvrige krav

Gjelder emner innenfor Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom:

Politiattest
Politiattest er spesifikt knyttet til praksisdelen av utdanningen, men kreves allerede ved oppstart. Studenter skal levere politiattest ved studiestart og senest innen 14 dager etter studiestart. Studenter som unnlater å levere politiattest tildeles ikke praksisplass.

Tuberkulinattest
Skjema for tuberkulinstatus leveres ferdig utfylt innen 15. september. Skjemaet ligger på DMMHs nettsider. Mer informasjon om krav finnes i forskrift om tuberkulosekontroll og på folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no.

Taushetsplikt  
Studenter ved DMMH er underlagt taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13 og universitets- og høyskoleloven § 4-6. Gjennom å godta sin utdanningsplan, gir studentene en bekreftelse på at de har lest og forstått innholdet i denne paragrafen, samt at de samtykker i å overholde kravet om taushetsplikt.

Praksisstudier

Gjelder emner innenfor Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom:

Gjennomføring av praksis inngår i studentenes profesjonsutvikling. I tilknytning til emnene MSSRO4010 Sårbarhet og resiliens i barns oppvekst og MSKSR4020 Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse i første studieår skal studentene gjennomføre til sammen 105 timer obligatorisk og veiledet praksis, 50 timer i høstsemesteret (MSSRO4010) og 55 timer i vårsemesteret (MSKSR4020). Praksis gjennomføres i barnehage, skole eller i ulike støtte- og hjelpeinstanser. Gjennomføring av praksis krever 100 prosent tilstedeværelse. Praksis vurderes i likhet med andre arbeidskrav til godkjent/ikke godkjent.