Studieplan for Læringsmiljø og pedagogisk ledelse 2017-18

Generell informasjon

Studieprogram: 
Læringsmiljø og pedagogisk ledelse
Nynorsk navn: 
Læringsmiljø og pedagogisk leiing
Engelsk navn: 
Learning Environment and Educational Leadership
Studienivå: 
Syklus 1: Videreutdanning lavere grad
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studiepoeng: 
30
Studiebelastning: 
Deltid (50 %)
Varighet: 
2 semester
Kostnader: 
Se dmmh.no
Gjelder for kull: 
2017
Godkjent dato
Tirsdag, April 19, 2016 - 00:00
Godkjent av: 
Styret ved DMMH
Studieplanansvarlig
Kjersti Nissen

Studiemodell med emner

Emne2017 høst2018 vår
-30

Om studieprogrammet

Studiet skal gi kompetanse i ledelse av endrings- og utviklingsarbeid i barnehagen. Dette innebærer at den enkelte student skal gjennomføre et utviklingsarbeid på egen arbeidsplass knyttet til barnehagen som læringsmiljø.

Endringer i samfunnet og i barnehagesektoren øker kravet til omstilling og utvikling hos arbeidstakere og i barnehagen som organisasjonen. Sentralt i dette studiet er derfor pedagogisk ledelse og kompetansebygging knyttet til barnehagens samfunnsmandat. Sentralt i studiet er også forståelser av barnehagens læringsmiljø og hvordan barn, ansatte og miljø står i gjensidige samspill.

Studiet legger vekt på at det skal være en nær sammenheng mellom drøfting av teori og reelle praksiserfaringer fra ledelse av eget utviklingsarbeid i egen barnehage. Barns og ansattes medvirkning i utviklingsarbeidet vil være sentralt.  Studiet løfter opp praksis som gjenstand for refleksjon og utvikling i lys av teori og nyere forskning.

Studiet har obligatoriske arbeidskrav, individuell skriftlig hjemmeeksamen og individuell muntlig eksamen.

Målgruppe

Studiet henvender seg til pedagogiske ledere, fagledere og styrere i barnehage.

Opptakskrav og rangering

  • Det kreves generell studiekompetanse eller realkompetanse.
  • Studenten må arbeide i barnehage under studiet.
  • Søkere med barnehagelærerutdanning blir prioritert.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført studium ha kompetanse innenfor fagområdet som gjør at studenten:

  • kan lede, planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere et utviklingsarbeid i barnehagen der barn og personalet medvirker
  • kan utvikle og endre pedagogisk praksis i en kontinuerlig prosess
  • kan analysere, tolke og operasjonalisere Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, slik at barnehagens læringsmiljø for barn og ansatte blir styrket
  • kjenner til nyere forskning om ledelse og læringsmiljø i barnehagen

Organisering av studiet

Studieprogrammet består av 30 studiepoeng, og er et deltidsstudium over to semestre. Studiet er på bachelornivå. Studiet er samlingsbasert med seks samlinger.

Studiet forutsetter aktiv studentdeltakelse, og studentene må regne med å arbeide intensivt i perioder med selvstudium og utføring av arbeidskrav, ut over deltakelse i samlinger. 30 studiepoeng over to semester tilsvarer i gjennomsnitt ca 20 arbeidstimer pr. uke.

Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

Studiet krever obligatorisk tilstedeværelse i samlingene og det legges vekt på studentaktive læringsformer. Gjennom teori, gjennomføring av et forpliktende utviklingsarbeid i egen barnehage og refleksjoner over egen ledelse, skal studentene få utvidet kunnskap om pedagogisk ledelse. Samlingene på DMMH vil ha varierte læringsformer, som forelesning, faglig dialog både i gruppe og plenum, veiledning, samt ulike narrative arbeidsmåter.

Selvstudium, skriveprosesser og refleksjoner vil være egnete arbeidsformer gjennom hele studiet. Det organiseres faste undervisningsgrupper som møtes regelmessig. Det forventes at gruppene møtes digitalt eller fysisk mellom samlingene for å gi hverandre støtte og utveksle erfaringer i utviklingsarbeidet.

Gjennom hele studieløpet kreves det at studenten skal lede et utviklingsarbeid på egen arbeidsplass, hvor obligatorisk veiledning og skriftlig refleksjonsarbeid inngår. På bakgrunn av disse erfaringene og egne læringsprosesser skal studentene levere en skriftlig praksisartikkel på slutten av studiet.

Mellom samlingene vil studiet inneholde noe IKT-støttet undervisning/veiledning. Studiet benytter itslearning som læringsplattform.

Se emnebeskrivelsen for utfyllende informasjon om obligatoriske arbeidskrav og vurderingsformer.