Studieplan for Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager - Styrerutdanningen i Midt-Norge 2017-18

Generell informasjon

Studieprogram: 
Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager
Nynorsk navn: 
Nasjonal leiarutdanning for styrarar i barnehagar - Styrarutdanninga i Midt-Noreg
Engelsk navn: 
National Leadership Education for Directors of ECEC Institutions - The Education for Directors in Mid-Norway
Studienivå: 
Syklus 2: Videreutdanning høyere grad
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studiepoeng: 
30
Studiebelastning: 
Deltid
Varighet: 
3 semester
Kostnader: 
Se dmmh.no
Gjelder for kull: 
2017
Godkjent dato
Mandag, mars 28, 2011 - 00:00
Godkjent av: 
DMMHs styre
Studieplanansvarlig
Sissel Mørreaunet

Studiemodell med emner

Om studieprogrammet

Utdanningen er en nasjonal lederutdanning for barnehagestyrere. Studiet skal kvalifisere styrere i barnehagen til å lede barnehagen på en måte som sikrer og utvikler høy kvalitet på arbeidet. Gjennom utdanningen skal studenten bli bedre i stand til å lede barnehagens virksomhet i samspill med omgivelsene. Utvikling av egen identitet som leder vil være et gjennomgående tema i hele utdanningsløpet. Dronning Mauds Minne Høgskole er ansvarlig tilbyder for studiet i samarbeid med Nord universitet og WSP Norge AS.

Målgruppe

Studiets målgruppe er nytilsatte styrere og styrere med erfaring som ansatt i private og offentlige barnehager. Med styrer forstår vi den som har både faglig ansvar, administrativt ansvar og personalansvar i barnehagen. Betegnelsen styrer/enhetsleder brukes gjerne i kommunale barnehager, mens flere private barnehager ofte bruker tittelen daglig leder. For opptak høsten 2017 vil Utdanningsdirektoratet gi assisterende styrere mulighet til studieplass ved ledig kapasitet.

Opptakskrav og rangering

Opptaket skjer gjennom Utdanningsdirektoratet.

Forventet læringsutbytte

Se emnebeskrivelse for MVSTY6000.

Organisering av studiet

Styrerutdanningen i Midt-Norge vil bli gjennomført over 3 semestre. Det vil være 8 samlinger på to til tre dager. En av samlingene vil bli utvidet med en todagers studietur.

Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

Grunnmodellen er som vist med samlinger og arbeid mellom samlingene. Det tas i bruk en modell som kombinerer innsikt i teori, øving i ferdigheter og utvikling av gode holdninger. På samlingene og i mellomperiodene vil det bli brukt ulike arbeidsmåter som både støtter utvikling av akademisk innsikt og praktiske lederferdigheter. I tillegg til forelesninger og diskusjoner i grupper og plenum, vil det på samlingene bli brukt rollespill, arbeid med case fra styrernes egen praksis, samt trening av lederferdigheter.

Mye av læring er knyttet til erfaringslæring som metode. Studentene deles inn i arbeidsgrupper på 6-8 studenter som er en viktig arena for erfaringsutveksling og felles refleksjon. Disse gruppene vil ha en tett kobling til samlingene og er knyttet til prosessledere. Det vil være lagt opp til veiledning på samlingene av case og skriftlige arbeider og drøfting av arbeidsplassbasert utviklingsarbeid. Som en del av opplegget i forhold til utvikling av egen lederrolle vil en også ta i bruk ulike typer verktøy som gir innsikt i ulike sider ved egen lederprofil. I løpet av studiet vil også styrerne gjennomføre et arbeidsplassbasert utviklingsarbeid i egen barnehage, med fokus på ledelse.

Arbeidskrav
I perioder mellom samlingene skal studentene skrive fire fagnotat basert på tematikk fra hvert hovedområde etter nærmere beskrivelse. Arbeidet med fagnotatet organiseres slik at studentene kan nyttiggjøre seg hverandres erfaringer. De diskuterer og veileder hverandre i valg av problemstillinger og arbeider sammen (min. 2 og maks 3 studenter) om skrivingen. Ett av fagnotatene skal skrives som et individuelt arbeid. Studentene presenterer sine fagnotat for hverandre i grupper og får feedback og evaluering av medstudenter og faglærer/veileder. Ett av disse faglige arbeidene skal være gjennomføring av et arbeidsplassbasert utviklingsarbeid i egen barnehage, med fokus på ledelse.

Godkjenning av fagnotatet gjøres av intern veileder, og vurderes som godkjent/ikke godkjent. Alle arbeidskrav må være godkjent for å få avlegge endelig eksamen i studiet. Det vil bli utviklet et eget notat angående fagnotatskrivingen.

Eksamen
Studiet avsluttes med en 2-dagers individuell, skriftlig eksamen, arrangert som hjemmeeksamen med alle tillatte hjelpemidler. Eksamen vurderes etter ordinær karakterskala A – E for bestått, F for ikke bestått.

Informasjon om innpassing og overgangsordninger

Godkjent gjennomføring av styrerutdanningen kan innpasses i DMMHs master i barnehageledelse og NTNUs masterprogram i skoleledelse. Ved opptak til masterprogram vises det til gjeldende opptakskrav ved disse institusjonene.

Kvalifikasjon/vitnemål

Styrerutdanningen er et kompetansehevende tiltak for styrere i barnehagen.

Annen informasjon

Godkjenning av studieplanen
Godkjent av DMMHs styre, 28. mars 2011.
Godkjent av Program for lærerutdanning ved NTNU for innpasning i NTNUs master i skoleledelse 18. februar 2011.
Godkjent for innpasning i master i førskolepedagogikk av fagråd ved Pedagogisk institutt ved NTNU 29. mars 2011.
Endret 12. desember 2012: Betegnelse fra fagplan til studieplan, redaksjonelle endringer, antall arbeidskrav og pensum.
Endret januar 2014/juni 2014: Justering av mål, innholdskomponenter, betegnelse på tema 2, pensum og styrking av veiledning på skriving av fagnotat og oppfølging av den enkelte student.
Endret mars 2016: Justering av målgruppe/opptakskrav, innpassing, samlinger og varighet på hjemmeeksamen.
Endret februar 2017: Justering av mål, innholdskomponenter, betegnelser på tema, arbeidskrav, pensum, innpassing og samlinger.