Studieplan for Universitets- og høgskolepedagogikk 2017-18

Generell informasjon

Studieprogram: 
Universitets- og høgskolepedagogikk
Nynorsk navn: 
Universitets- og høgskulepedagogikk
Engelsk navn: 
Postgraduate Certificate Teaching in Professional Education
Studienivå: 
Syklus 1: Videreutdanning lavere grad
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studiepoeng: 
15
Studiebelastning: 
Deltid (25 %)
Varighet: 
2 semester
Kostnader: 
Se dmmh.no
Gjelder for kull: 
2017
Godkjent dato
Mandag, november 3, 2014 - 00:00
Godkjent av: 
Styret ved DMMH
Studieplanansvarlig
Marit Heldal

Studiemodell med emner

Emne2017 høst2018 vår
-15

Om studieprogrammet

Studiet i Universitets- og høgskolepedagogikk fokuserer på utvikling av nye undervisningsmetoder og didaktisk kompetanse tilpassa undervisning av studenter. Hensikten med Universitets- og høgskolepedagogikk er å gjøre deltakerne fortrolige med grunnleggende begreper, modeller og teori som bidrar til innsikt i hva læring er, og hvordan en kan fremme studenters læring i egen undervisning. Betydelig vekt blir lagt på å utvikle deltakernes innsikt i vesentlige sammenhenger mellom undervisning, læring og vurdering, slik at de selv blir bedre i stand til å planlegge, gjennomføre og dokumentere resultatene av egen undervisning.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er ansatte i undervisningsstillinger i universitets- og høgskolesektoren.

Opptakskrav og rangering

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiet er primært rettet mot tilsatte som har undervisningsoppgaver i barnehage- og grunnskole-lærerutdanning, og som mangler eller ønsker å styrke sin høgskolepedagogiske basiskompetanse. Det forutsettes at deltakerne har undervisningsoppgaver mens de gjennomfører emnet.

Forventet læringsutbytte

Se emnebeskrivelse for VUUHP6000.

Organisering av studiet

Studieprogrammet består av 15 studiepoeng og er samlingsbasert og går over to semester med avsluttende vurdering i andre semester. Studiet er organisert i fire samlinger à to dager, og en avsluttende samling på en dag. Studiet legger opp til selvstendig arbeid imellom samlingene.

Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

I studieperioden vil det være samlinger på utdanningsinstitusjonene og utenfor campus. Mellom samlingene forutsettes det selvstendig arbeid.

Sentrale arbeidsmåter i studiet vil være en kombinasjon av praktisk øvelser og teoretiske refleksjoner. Det forutsettes at deltakerne bidrar aktivt gjennom kollegaveiledning, felles refleksjoner og individuelle framlegg.

Obligatorisk tilstedeværelse
Det er krav om obligatorisk tilstedeværelse i all undervisning. Ved særlige grunner kan det etter søknad med dokumentasjon innvilges fravær opptil 20 %.

Obligatoriske arbeidskrav
For å kunne fremstille seg til avsluttende vurdering må kandidaten ha oppfylt alle obligatoriske arbeidskrav, jf. § 5-2 i Forskrift om studier ved DMMH. Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Her gjelder «Reglement for eksamen, arbeidskrav og tilstedeværelse».

Vurdering
Avsluttende vurdering i studiet består av en individuell semesteroppgave basert på et gjennomført pedagogisk utviklingsarbeid. Semesteroppgaven presenteres både skriftlig, i form av en poster, og muntlig, i form av en muntlig eksamen.

Karakteruttrykket er bestått /ikke bestått, bygd på en helhetlig vurdering av skriftlig og muntlig del av eksamen. Alle deler må vurderes til Bestått.

For ytterligere informasjon om eksamen, sensorordninger og vilkår for å gå opp til ny eller utsatt eksamen, se Forskrift om studier ved DMMH.

Kvalifikasjon/vitnemål

Det utstedes karakterutskrift etter fullført studieprogram.

Annen informasjon

Studieplanen er det mest sentrale informasjonsdokumentet for alle som er tatt opp på studieprogrammet, og alle deltakere er forpliktet til å gjøre seg godt kjent med denne.