Barnehager i internasjonale perspektiv, studier i utlandet 2020-21

Generell informasjon

Studieprogram: 
Barnehager i internasjonale perspektiv
Nynorsk navn: 
Barnehagar i internasjonale perspektiv
Engelsk navn: 
ECEC Institutions in International Perspectives
Studiebelastning: 
Heltid
Varighet: 
2 semester
Kostnader: 
Avhengig av vertsland. Studentene må selv søke om lån/stipend fra Lånekassen for utenlandsoppholdet. Dokumentasjon på hvilke utenlandsstudier som DMMH har forhåndsgodkjent for studenten blir normalt sendt til Lånekassen elektronisk.
Gjelder for kull: 
2018
Godkjent dato
Tirsdag, mars 24, 2020 - 12:00
Godkjent av: 
GIF, på vegne av prorektor BLU
Studieplanansvarlig
Marianne Schram
Marit Hallset Svare
Jon Olaf Berg

Om studieprogrammet

Internasjonalt semester ved DMMH er organisert som en fordypningsenhet kalt ”Barnehager i internasjonale perspektiv", og er et tilbud til studenter som ønsker å ta en del av sin barnehagelærerutdanning ved en utdanningsinstitusjon utenfor Norge.

Utenlandsoppholdet inkluderer 3. studieårs praksisperiode gjennomført i en ”Early Childhood Education and Care”-institusjon (ECEC).

Fordypningen består av to emner, der hvert emne er på 15 studiepoeng. Det ene emnet er felles for alle studenter som velger denne fordypningen, mens det andre emnet gjennomføres ved en samarbeidende vertsinstitusjon i utlandet. Siden ikke alle våre samarbeidspartnere tilbyr studiepoenggivende studier, gis det to alternative versjoner av det siste emnet, avhengig av hvilken utenlandsk vertsinstitusjon studentene velger.

Fordypningen starter med Barnehager i internasjonale perspektiv, felles emne på 15stp som gis ved DMMH. Emnet er obligatorisk for alle som velger internasjonalt semester.  

Utenlandsopphold alternativ 1: Studiepoenggivende studier ved utenlandsk studiested.

Studenten gjennomfører studium ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon med et studieopplegg som skal godkjennes av DMMH før utreise. Studenten får studentstatus på linje med øvrige studenter ved den utenlandske studieinstitusjonen og avlegger studiepoenggivende eksamener som godkjennes som en del av utdanningen til bachelor barnehagelærer ved DMMH. Studier ved høgskoler og universitet hos våre samarbeidspartnere i Europa, USA og Sør-Afrika er studiepoenggivende. Eksamensresultatene innpasses i bachelorgraden.

Utenlandsopphold alternativ 2: Barnehager i internasjonale perspektiv, casestudier i utlandet:

Studenten gjennomfører en komponent på 15 stp i form av et casestudium i en eller flere barnehager i utlandet, som tilrettelegges av DMMHs utenlandske studieinstitusjonspartnere. Eksamen avlegges ved DMMH etter endt opphold ute, som en del av utdanningen til bachelor barnehagelærer. Casestudier utføres i barnehager tilknyttet DMMHs samarbeidspartnere i afrikanske land (unntatt Sør-Afrika).

Informasjon om studiestedene i utlandet gis i løpet av januar for studenter i 2. studieår, med studiestart i august samme år. Listen over mulige studiesteder oppdateres fortløpende og legges ut på DMMHs nettsider.

Målgruppe

Fordypningen er tilrettelagt for studenter som har fullført to år av en treårig bachelor barnehagelæreutdanning.

Opptakskrav og rangering

Internasjonale studier har en egen søknadsprosedyre. Søknad om opptak skrives på engelsk, og alle søkere går igjennom en intervjurunde som foregår på engelsk. Alle søkere må ha bestått praksis i 2. studieår, samt alle 1. og 2.års eksamener før studiet starter i august (3.studieår). For noen studiesteder kreves spesielle språkkunnskaper og/eller karakterer. Dette gjøres kjent ved informasjonen som gis i januar i 2.klasse. Studieplassene tildeles og rangeres på grunnlag av oppnådd resultat hittil i studiet.

Forventet læringsutbytte

Se emnebeskrivelser.

Organisering av studiet

Fordypningen består av to emner på bachelornivå, et obligatorisk emne på 15 studiepoeng, og et utenlandsopphold. Fordypningen inngår som del av tredje studieår i bachelorprogrammene Barnehagelærerutdanning Heltid (BLUHO/BLUNF/BLUKF/BLUMF). Fordypningen går over to semester, med oppstart høst, og er lagt parallelt med kunnskapsområdet Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid. Studiepoengene i emnene som tilbys av DMMH er fordelt mellom lærerutdanningsfagene pedagogikk (5 stp), samfunnsfag (5 stp), musikk (2,5 stp) og kunst og håndverk (2,5 stp).

Utenlandsoppholdet er om høsten og er på 13 uker / 3 måneder. Dette er innenfor grensen for turistvisum i de fleste land. Det er allikevel noen land som krever egne visa. Informasjon om dette gis på informasjonsmøte i januar i kalenderåret studiet starter. Kostnader i forbindelse med utenlandsoppholdet dekkes av studenten selv. Dette inkluderer reise, reiseforsikring, evt. vaksiner, bøker, husleie og andre levekostnader. Det finnes ulike stipend- og støtteordninger, bl.a. Erasmusstipend og DMMH reisestipend. Lånekassen gir vanlig lån med noe tilleggsstøtte til utenlandsstudier.

Øvrige krav

For å kunne reise på utvekslingsstudier, må studenten ha bestått progresjonskravet (ikke mangle mer enn 30 sp) ved vårens ordinære eksamensavvikling, samt ha bestått all praksis fra foregående studieår. Studenter som ikke møter dette kravet ved slutten av vårsemesteret vil miste plassen på denne fordypningen.

Praksisstudier

Praksis på 5 uker er en del av studiet ved vertsinstitusjonen. Studenten følger emnebeskrivelse for BUPRA300 som en retningsgivende plan, men planen må tilpasses lokale forhold (bl. a. lovgivning). En slik tilpasning avtaler den enkelte student med sin praksisveileder. Praksisveileder kan også veilede studenten under praksis via de kontaktmuligheter som gis. Dersom gjennomført praksisperiode godkjennes av den utenlandske institusjonen, blir den godkjent ved DMMH, men praksisrapporten må i tillegg vurderes og godkjennes av praksisveileder ved DMMH før godkjent praksis er oppnådd.

Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

Sentrale arbeids-, lærings- og vurderingsformer vil blant annet inkludere forelesninger, praktisk arbeid, gruppearbeid, muntlige og skriftlige presentasjoner i gruppe og individuelt, skriving av fagtekster, oppgaver gjennomført i praksis, i tillegg til selvstendig arbeid med fagstoff og læringsprosesser.

Informasjon om innpassing og overgangsordninger

Utvekslingsstudiene består av et omfang tilsvarende minst 3 måneders studier/18 sp (inkl. praksis).

Beståtte emner ved vertsinstitusjonen, og som er forhåndsgodkjent av DMMH, blir innpasset i bachelorgraden ved DMMH iht. en læringsavtale (Learning Agreement) som studenten tegner med DMMH og vertsinstitusjonen. 

Studenter som reiser til land der studiepoeng ikke kan innpasses tar emnet BxFOR356x ved DMMH som erstatning for studiepoeng innpasset fra ekstern institusjon.

Kvalifikasjon/vitnemål

Emner som innpasses fra utvekslingsoppholdet skal stå oppført på resultatoversikten i vitnemålet fra DMMH som Innpasset. Karakterer gitt ved eksterne institusjoner vil ikke være angitt i vitnemålet.