Studieplan for emnestudier på masternivå 2018-19

Generell informasjon

Studieprogram: 
Emnestudier på masternivå
Studienivå: 
Videreutdanning høyere grad
Undervisningsspråk: 
Norsk
Varighet: 
2 semester
Kostnader: 
Se dmmh.no
Gjelder for kull: 
2018
Godkjent dato
Mandag, February 27, 2017 - 00:00
Godkjent av: 
Helene Lund
Studieplanansvarlig
Ellen Karoline Gjervan

Studiemodell med emner

Emne2018 høst2019 vår
Emner fra Mastergradsstudium i barnehageledelse (MBL)
 
7.5
 
7.5
 
15
 
15
Emner fra Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom (MSP)
 
15
 
15
 
-15
 
15
Emner fra Mastergradsstudium i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring (MBK) --- Det tilbys ingen emner herfra studieåret 2018-2019
Emner fra Mastergradsstudium i barnekultur og kunstpedagogikk (MKP) --- Det tilbys ingen emner herfra studieåret 2018-2019

Opptakskrav og rangering

Det kan tas opp studenter på enkeltemner dersom det er ledig plass etter at opptaket til mastergradsstudiene er gjennomført. Studierett på enkeltemner gjelder for ett studieår.

For opptak gjelder § 3 i forskrift om krav til mastergrad og § 2 i forskrift om studier ved DMMH.

Emner innenfor Mastergradsstudium i barnehageledelse
Opptakskrav: Bachelorgrad med utdanning som førskolelærer/barnehagelærer, eller bachelorgrad i en av følgende profesjonsutdanninger: barnevernspedagog, grunnskolelærer/allmennlærer, spesialpedagog eller faglærer.

Ved opptak til mastergradsstudiet er det karaktergrense. Forutsetning for opptak er minimum gjennomsnittskarakter C fra utdanningen som inngår i bachelorgraden.

Emner innenfor Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom
Følgende krav må oppfylles:

• 3-årig barnehagelærerutdanning eller 3-årig førskolelærerutdanning (etter tidligere modell)

eller

• annen relevant profesjonsutdanning av minimum 3 års varighet, som grunnskolelærer/allmennlærer, faglærer eller bachelorgrad og ettårig PPU

eller

• bachelorgrad med fordypning i spesialpedagogikk, pedagogikk eller rådgivning og voksnes læring

Søkere med grunnutdanning som vernepleier eller barnevernspedagog må ha 30 sp. pedagogikk i tillegg for å være kvalifiserte som søkere.

Ved opptak til mastergradsstudiet er det karaktergrense. Forutsetning for opptak er minimum gjennomsnittskarakter C fra utdanningen som inngår i bachelorgraden.

Organisering av studiet

Anbefalt rekkefølge på emnene:

Emner innenfor Mastergradsstudium i barnehageledelse
Det anbefales å ta MLLEL4000 Ledelse for læring (7,5 sp.) og MLSLE4010 Strategisk ledelse i barnehagen (7,5 sp.) samtidig.

Emner innenfor Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom
Det anbefales å starte med innføringsemnet MSSPF4000 Spesialpedagogikk som fag og felt (15 sp.). Opptak på MSIST4030 Individ- og systemrettede tiltak i et inkluderende perspektiv (15 sp.) forutsetter at de tre foregående emnene er bestått.

Krav om skikkethet og autorisasjon

Gjelder emner innenfor Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom:

DMMH skal vurdere om mastergradsstudenten i spesialpedagogikk er skikket for det spesialpedagogiske arbeidet, jf. forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Skikkethetsvurdering skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som spesialpedagog.

Vurderingen foregår gjennom hele studiet. Både medstudenter, praksislærere og ansatte i praksisbarnehager har et ansvar i denne sammenheng. Studenter som viser svakhet med tanke på å mestre yrket, må så tidlig som mulig i utdanningen få informasjon om dette. Alle involverte parter er forpliktet til å melde fra dersom de er bekymret for studenter når det gjelder skikkethetsvurdering. Slik bekymring meldes til institusjonsansvarlig for skikkethetssaker.

Øvrige krav

Gjelder emner innenfor Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom:

Politiattest
Politiattest er spesifikt knyttet til praksisdelen av utdanningen, men kreves allerede ved oppstart. Studenter skal levere politiattest ved studiestart og senest innen 14 dager etter studiestart. Studenter som unnlater å levere politiattest tildeles ikke praksisplass.

Tuberkulosekontroll
Skjema for tuberkulosekontroll leveres ferdig utfylt innen 15. september. Skjemaet ligger på DMMHs nettsider. Mer informasjon om krav finnes i forskrift om tuberkulosekontroll og på folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no.

Taushetsplikt  
Studenter ved DMMH er underlagt taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13 og universitets- og høyskoleloven § 4-6. Gjennom å godta sin utdanningsplan, gir studentene en bekreftelse på at de har lest og forstått innholdet i denne paragrafen, samt at de samtykker i å overholde kravet om taushetsplikt.

Praksisstudier

Gjelder emner innenfor Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom:

Gjennomføring av praksis inngår i studentenes profesjonsutvikling. I tilknytning til emnene MSSRO4010 Sårbarhet og resiliens i barns oppvekst og MSKSR4020 Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse i første studieår skal studentene gjennomføre til sammen 105 timer obligatorisk og veiledet praksis, 50 timer i høstsemesteret (MSSRO4010) og 55 timer i vårsemesteret (MSKSR4020). Praksis gjennomføres i barnehage, skole eller i ulike støtte- og hjelpeinstanser. Gjennomføring av praksis krever 100 prosent tilstedeværelse. Praksis vurderes i likhet med andre arbeidskrav til godkjent/ikke godkjent.