Studieplan for Språklæring og språkutvikling i barnehagen 2018-19

Generell informasjon

Studieprogram: 
Språklæring og språkutvikling i barnehagen
Nynorsk navn: 
Språklæring og språkutvikling i barnehagen
Engelsk navn: 
Language Learning in ECEC Institutions
Studienivå: 
Syklus 1: Videreutdanning lavere grad
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studiepoeng: 
30
Studiebelastning: 
Deltid (50 %)
Varighet: 
2 semester
Kostnader: 
Se dmmh.no
Gjelder for kull: 
2018
Godkjent dato
Tirsdag, April 19, 2016 - 00:00
Godkjent av: 
Styret ved DMMH
Studieplanansvarlig
Cecilie Fodstad
Marit Semundseth

Studiemodell med emner

Emne2018 høst2019 vår
-30

Om studieprogrammet

I "Kompetanse for framtidens barnehage. Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020" er et godt språkmiljø for alle barn ett av fire tematiske satsingsområder som er forankret i formålet og rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Dette studiet skal bidra til økt kompetanse og kunnskap om kommunikasjon og språklæring i barnehagen. Hvordan ansatte kan støtte og legge til rette for alle barns språkutvikling i barnehagen, er sentralt i studiet. Dette inkluderer også de barna som har norsk som sitt andrespråk. Noen barn strever med sin språklige utvikling, og studiet skal forberede ansatte på å støtte og gi oppfølging innenfor barnehagens rammer, og kunne vurdere behovet for særlige tiltak når det er nødvendig. Gjennom studiet skal studentene tilegne seg ferdigheter i å legge til rette for et godt språkmiljø for alle barn.

Pedagogisk ledelse – barnehagen som lærende organisasjon er et annet tematisk satsingsområde i kompetanseplanen. Studiet skal derfor gi kompetanse i ledelse av endrings- og utviklingsarbeid i barnehagen. Dette innebærer at den enkelte student skal gjennomføre et utviklingsarbeid om kommunikasjon og språklæring på egen arbeidsplass. Forståelser av barnehagens språkmiljø og hvordan barn, ansatte og miljø står i gjensidig samspill, er også sentralt i studiet.

Studiet har obligatoriske arbeidskrav, individuell skriftlig hjemmeeksamen og individuell muntlig eksamen.

Fag- og studiepoengfordelingen i studiet er 25 studiepoeng i norsk og fem studiepoeng i pedagogikk.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er barnehagelærere eller andre med treårig pedagogisk utdanning på bachelornivå som kvalifiserer til pedagogisk arbeid i barnehagen. 

Opptakskrav og rangering

Det kreves

  • generell studiekompetanse eller realkompetanse.
  • bachelorutdanning som barnehagelærer/førskolelærer eller annen treårig pedagogisk bachelorutdanning med tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk som kvalifiserer for pedagogisk lederstilling
  •  studenten må arbeide i barnehage under studiet.

Forventet læringsutbytte

Se emnebeskrivelse for VUKSB6000.

Organisering av studiet

Studieprogrammet består av 30 studiepoeng og er et deltidsstudium over to semestre. Studiet er på bachelornivå. Studiet er samlingsbasert med seks samlinger.

Studiet forutsetter aktiv studentdeltakelse, og studentene må regne med å arbeide intensivt i perioder med selvstudium og utføring av arbeidskrav ut over deltakelse i samlinger. 30 studiepoeng over to semester tilsvarer i gjennomsnitt cirka 20 arbeidstimer per uke.

Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

Studiet har obligatoriske samlinger, og det legges vekt på studentaktive læringsformer. Studiet vil være samlingsbasert, ha nettverksgrupper og IKT-støttet veiledning og undervisning.

Studentene inndeles i lokale nettverksgrupper. Hver gruppe skal møtes digitalt eller fysisk mellom samlingene for å gi hverandre støtte og utveksle erfaringer i utviklingsarbeidet. Læringsplattformen er itslearning. I tillegg til nettbasert veiledning vil deltakerne få veiledning av faglærer på arbeidskrav i løpet av samlingene.

Innholdet i samlingene vil være teoriformidling og erfaringsdeling, samt veiledning knyttet til både individuelt arbeid og gruppearbeid. Selvstudium og drøfting på nett vil være egnete arbeidsformer gjennom hele studiet.

Se emnebeskrivelsen for utfyllende informasjon om obligatoriske arbeidskrav og vurderingsformer.