Studieplan for Veiledning i barnehagelærerutdanningen 2018-19

Generell informasjon

Studieprogram: 
Veiledning i barnehagelærerutdanningen
Nynorsk navn: 
Rettleiing i barnehagelærarutdanninga
Engelsk navn: 
Counseling in Early Childhood Education
Studienivå: 
Syklus 1: Videreutdanning lavere grad
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studiepoeng: 
15
Studiebelastning: 
Deltid (25 %)
Varighet: 
2 semester
Kostnader: 
Se dmmh.no
Gjelder for kull: 
2018
Godkjent dato
Onsdag, juni 1, 2011 - 00:00
Godkjent av: 
DMMHs styre
Studieplanansvarlig
Kjersti Nissen

Studiemodell med emner

Emne2018 høst2019 vår
-15

Om studieprogrammet

Studiet vil gi en praktisk og teoretisk innføring i veiledning av studenter i barnehagelærerutdanningen. Veiledning under utdanning er komplekst og innebærer både faglige og personlige dimensjoner. Studiet vil belyse ulike teoretiske perspektiver på veiledning. Studiet er beregnet for praksislærere som skal veilede barnehagelærerstudenter i praksis i barnehagen og for andre som skal veilede barnehagelærerstudenter under utdanning. Studiet kan ses som et ledd i å arbeide for å styrke kvaliteten i studentenes utdanning. Læringsprosesser i studiet er knyttet til undervisning, dialog, skriveprosesser og gjennomføring av veiledning.  Bevissthet om egen veilederrolle, sentrale begrep i veiledning, veiledningens plass i utdanning, kunnskapsdanning og etisk bevissthet er sentralt i dette studiet.

Studiet er organisert med fem samlinger over to semestre. Studiet gir kompetanse som kan gi grunnlag for opptak på videre studier i pedagogisk veiledning. 

Studiet har obligatoriske arbeidskrav og individuell eksamensmappe.

Yrkesmuligheter: Veileder og praksislærer i profesjonsutdanninger.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er først og fremst praksislærere i barnehagelærerutdanning eller andre lignende profesjonsutdanninger. Studiet retter seg også mot ansatte ved høgskole/universitet som har behov for å øke kompetanse i å veilede studenter under utdanning, som faglærere og studieveiledere.

Opptakskrav og rangering

  • Generell studiekompetanse eller realkompetanse
  • Det kreves 1 års relevant yrkespraksis
  • Studentene må være i arbeid som innbefatter mulighet for å veilede

Forventet læringsutbytte

Se emnebeskrivelse for VUVBU6000.

Organisering av studiet

Studieprogrammet består av 15 studiepoeng, og er et deltidsstudium over to semestre. Studiet er på bachelornivå. Studiet er samlingsbasert med til sammen fem samlinger. Utdanningen forutsetter aktiv studentdeltakelse. Studentene må regne med å arbeide ca 10 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, undervisningsgrupper og selvstudium.

Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

Studiet er samlingsbasert, hvor deler av samlingene er obligatoriske. Det organiseres faste undervisningsgrupper som møtes regelmessig gjennom hele studiet.

Studiet legger vekt på studentaktive læringsformer. Egenutvikling som veileder og refleksjoner knyttet til egne erfaringer med studentveiledning står sentralt. Samlingene på DMMH vil ha varierte arbeidsformer, som forelesning, praktiske veiledningsøvinger, faglig dialog både i gruppe og plenum.

Mellom samlingene kreves veiledning på egen arbeidsplass og skriftlig refleksjonsarbeid.

Studiet benytter itslearning som læringsplattform.

Studiet har obligatoriske arbeidskrav og eksamensmappe. Se emnebeskrivelsen for utfyllende informasjon.