Barnehager i internasjonale perspektiv, studier i utlandet 2021-22

Generell informasjon

Studieprogram: 
Barnehager i internasjonale perspektiv
Nynorsk navn: 
Barnehagar i internasjonale perspektiv
Engelsk navn: 
ECEC Institutions in International Perspectives
Studiebelastning: 
Heltid
Varighet: 
2 semester
Kostnader: 
Avhengig av vertsland. Studentene må selv søke om lån/stipend fra Lånekassen for utenlandsoppholdet. Dokumentasjon på hvilke utenlandsstudier som DMMH har forhåndsgodkjent for studenten blir normalt sendt til Lånekassen elektronisk.
Gjelder for kull: 
2019
Godkjent dato
Tirsdag, mars 24, 2020 - 12:00
Godkjent av: 
GIF, på vegne av prorektor BLU
Studieplanansvarlig
Marianne Schram
Jon Olaf Berg

Om studieprogrammet

Fordypningen «Barnehager i internasjonale perspektiv» er et tilbud til studenter som ønsker et internasjonalt fokus på sin utdanning enten ved å ta deler av fordypningen i utlandet eller lokalt ved DMMH.

Fordypningen er organisert som to emner av 15 studiepoeng, med en felles komponent, "BxFOR352x Barnehager i internasjonale perspektiv, felles emne" og en valgfri komponent som utgjør 15 studiepoeng. Studenten velger et av følgende alternativene:

Alternativ 1: Barnehager i internasjonale perspektiv med studier i utlandet 

Studenten tar studiepoeng ved en samarbeidsinstitusjon i utlandet (Europa, Sør-Afrika, USA), samt gjennomfører 25 dager praksis i en lokal barnehage i vertslandet. Utvekslingsoppholdet varer i ca. 90 dager. Studenten gjennomfører studium ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon med et studieopplegg som skal godkjennes av DMMH før utreise. Studenten får studentstatus på linje med øvrige studenter ved den utenlandske studieinstitusjonen og avlegger studiepoenggivende eksamener som godkjennes som en del av utdanningen til bachelor barnehagelærer ved DMMH. 

Alternativ 2: BHFOR3561 ECEC for Sustainability 

Dette emnet skal tas av:

  • DMMH-studenter som ikke drar på utenlandsopphold tar dette emnet sammen med innreisende utvekslingsstudenter. Studentene gjennomfører 25 dagers praksis i Norge. 
  • Studenter som reiser på utvekslingsopphold til Afrika (med unntak av Sør-Afrika). Disse studentene gjennomfører 25 dagers praksis i vertslandet, og tar dette emnet da det ikke er mulig for dem å ta  studiepoeng ved en utenlandsk utdanningsistitusjon.

Se egen emneplan for mer utfyllende informasjon.

 

Målgruppe

Fordypningen er tilrettelagt for studenter som har fullført to år av en treårig bachelor barnehagelæreutdanning.

Opptakskrav og rangering

Internasjonale studier har en egen søknadsprosedyre. Søknad om opptak skrives på engelsk, og alle søkere går igjennom en intervjurunde som foregår på engelsk. Alle søkere må ha bestått praksis i 2. studieår, samt bestått minimum 90 studiepoeng innen 1.juli (2.studieår). For noen studiesteder kreves spesielle språkkunnskaper og/eller karakterer. Dette gjøres kjent ved informasjonen som gis  i 2. klasse. For utfyllende informasjon se våre nettsider.

Forventet læringsutbytte

Se emnebeskrivelser.

Organisering av studiet

Fordypningen består av to emner på bachelornivå 15 + 15 studiepoeng. Fordypningen inngår som del av tredje studieår i bachelorprogrammene Barnehagelærerutdanning Heltid (BLUHO/BLUKF/BLUMF/BLUNF). Fordypningen går over to semester, med oppstart høst, og er lagt parallelt med kunnskapsområdet LSU ( Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid).

Et ev. utvekslingsopphold er på 13 uker / 3 måneder om høsten. Dette er innenfor grensen for turistvisum i de fleste land. Det er allikevel noen land som krever egne visa. Informasjon om dette gis på informasjonsmøte i januar i kalenderåret studiet starter. Kostnader i forbindelse med utenlandsoppholdet dekkes av studenten selv. Dette inkluderer reise, reiseforsikring, ev. vaksiner, bøker, husleie og andre levekostnader. Det finnes ulike stipend- og støtteordninger, bl.a. Erasmusstipend og DMMH reisestipend. Lånekassen gir vanlig lån med noe tilleggsstøtte til utenlandsstudier.

Øvrige krav

For å kunne reise på utvekslingsstudier, må studenten ha bestått progresjonskravet (ikke mangle mer enn 30 sp) ved vårens ordinære eksamensavvikling, samt ha bestått all praksis fra foregående studieår. Studenter som ikke møter dette kravet ved slutten av vårsemesteret vil miste plassen på denne fordypningen.

Praksisstudier

Praksis på 5 uker er en del av studiet. Studenten i utlandet følger emnebeskrivelse for BUPRA300 og de som har praksis i Norge følger BHPRA300.

 

Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

Sentrale arbeids-, lærings- og vurderingsformer vil blant annet inkludere forelesninger, praktisk arbeid, gruppearbeid, muntlige og skriftlige presentasjoner i gruppe og individuelt, skriving av fagtekster, oppgaver gjennomført i praksis, i tillegg til selvstendig arbeid med fagstoff og læringsprosesser.

Informasjon om innpassing og overgangsordninger

Beståtte emner ved vertsinstitusjonen, og som er forhåndsgodkjent av DMMH, blir innpasset i bachelorgraden ved DMMH iht. en læringsavtale (Learning Agreement) som studenten tegner med DMMH og vertsinstitusjonen. 

Studenter som reiser til land der studiepoeng ikke kan innpasses tar emnet BxFOR356x ved DMMH som erstatning for studiepoeng innpasset fra ekstern institusjon.

Kvalifikasjon/vitnemål

Emner som innpasses fra utvekslingsoppholdet skal stå oppført på resultatoversikten i vitnemålet fra DMMH som Innpasset. Karakterer gitt ved eksterne institusjoner vil ikke være angitt i vitnemålet.