Studieplan for emnestudier på masternivå 2019-20

Generell informasjon

Studieprogram: 
Emnestudier på masternivå
Studienivå: 
Syklus 2: Videreutdanning høyere grad
Undervisningsspråk: 
Norsk
Varighet: 
2 semester
Kostnader: 
Se dmmh.no
Gjelder for kull: 
2019
Godkjent dato
Mandag, February 27, 2017 - 00:00
Godkjent av: 
Helene Lund
Studieplanansvarlig
Ellen Karoline Gjervan
Line Hellem

Studiemodell med emner

Emne2019 høst2020 vår
Emner fra Mastergradsstudium i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring (MBK)
 
15
 
15
 
15
 
15
Emner fra Mastergradsstudium i barnekultur og kunstpedagogikk (MKP)
 
15
 
15

Opptakskrav og rangering

Det kan tas opp studenter på enkeltemner dersom det er ledig plass etter at opptaket til mastergradsstudiene er gjennomført. Studierett på enkeltemner gjelder for ett studieår.

For opptak gjelder § 3 i forskrift om krav til mastergrad og § 2 i forskrift om studier ved DMMH.

Emner innenfor Mastergradsstudium i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring
Følgende krav må oppfylles:

  • 3-årig barnehagelærerutdanning eller 3-årig førskolelærerutdanning (etter tidligere modell)

eller

  • annen relevant profesjonsutdanning av minimum 3 års varighet, som barnevernspedagog, grunnskolelærer/allmennlærer eller faglærer, eller andre pedagogiske utdanninger med praksis som er likeverdige med disse utdanningsløpene

eller

  • bachelorgrad med fordypning på minimum 80 studiepoeng innen de samfunnsvitenskapelige områdene, som i pedagogikk, spesialpedagogikk eller psykologi, og som inneholder minimum 30 studiepoeng pedagogikk eller barnefaglig kompetanse etter vurdering (f.eks. barns oppvekst, psykososialt arbeid med barn og unge, barns rettigheter)

Ved opptak til mastergradsstudiet er det karaktergrense. Forutsetning for opptak er minimum gjennomsnittskarakter C fra utdanningen som inngår i bachelorgraden. Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av vektet gjennomsnitt av alle eksamener som inngår i opptaksgrunnlaget, jf. forskrift om studier ved DMMH § 2-7.

Emner innenfor Mastergradsstudium i barnekultur og kunstpedagogikk
Følgende krav må oppfylles:

  • 3-årig barnehagelærerutdanning med kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet (KKK) som definert i rammeplan for barnehagelærerutdanning, og en kunst- og kulturrelatert fordypning på 30 sp.

eller

  • 3-årig førskolelærerutdanning (etter tidligere modell) med til sammen minimum 60 sp. i forming, drama, barnelitteratur, IKT i barnehagen eller musikk, med minste enhet 7,5 sp. innen de overnevnte relevante fag

eller

  • 3-årig bachelorutdanning i ett eller flere kunstfag kombinert med ettårig praktisk-pedagogisk kompetanse

eller

  • gjennomført 4-årig lærerutdanning/grunnskolelærerutdanning med minimum 60 sp. innen ett eller flere kunstfag, med minste enhet 7,5 sp. innen de relevante kunstfag, kunst og håndverk, musikk, norsk, teknologi og design, redesign og drama

eller

  • 3-årig bachelorutdanning som pedagog (barnevernspedagog, spesialpedagog eller steinerpedagog) med et tillegg på 60 sp. innen ett eller flere kunstfag, med minste enhet 7,5 sp. innen de relevante kunstfag, kunst og håndverk, musikk, norsk, teknologi og design, redesign og drama

eller

  • 3-årig faglærerutdanning innen kunstfag

Alle som tas opp må ha en gjennomsnittskarakter på C eller bedre innen de obligatoriske 60 sp. i ett eller flere kunstfag. Søkere må ha gjennomsnittskarakteren C eller bedre på bachelorgraden. Dette kan fravikes i særskilte tilfeller etter en faglig vurdering av søkerens samlede kvalifikasjoner.

Organisering av studiet

Anbefalt rekkefølge på emnene:

Emner innenfor Mastergradsstudium i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring
Det anbefales å ta emnene i følgende rekkefølge: MBEGM4000 Globalisering og kulturelt mangfold (15 sp.), MBLOL4010 Lek og læring – diskurser og praksiser (15 sp.), MBMIL4020 Barnehagens fysiske og psykososiale miljø (15 sp.) og MBMOD4030 Barns multimodale praksiser og tidlige literacy (15 sp.).

Emner innenfor Mastergradsstudium i barnekultur og kunstpedagogikk
Ingen spesiell anbefaling.