Studieplan for Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager 2019-20

Generell informasjon

Studieprogram: 
Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager
Nynorsk navn: 
Nasjonal leiarutdanning for styrarar i barnehagar
Engelsk navn: 
National Leadership Education for Directors of ECEC Institutions
Studienivå: 
Syklus 2: Videreutdanning høyere grad
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studiepoeng: 
30
Studiebelastning: 
Deltid
Varighet: 
3 semester
Kostnader: 
Se dmmh.no
Gjelder for kull: 
2019
Godkjent dato
Mandag, mars 28, 2011 - 00:00
Godkjent av: 
DMMHs styre
Studieplanansvarlig
Sissel Mørreaunet

Studiemodell med emner

Emne2019 høst2020 vår2020 høst
--30

Om studieprogrammet

Utdanningen er en nasjonal lederutdanning for barnehagestyrere. Studiet skal kvalifisere styrere i barnehagen til å lede barnehagen på en måte som sikrer og utvikler høy kvalitet på arbeidet. Gjennom utdanningen skal studenten bli bedre i stand til å lede barnehagens virksomhet i samspill med omgivelsene. Utvikling av egen identitet som leder vil være et gjennomgående tema i hele utdanningsløpet. Dronning Mauds Minne Høgskole er ansvarlig tilbyder for studiet i samarbeid med Nord universitet og WSP Norge AS.

Målgruppe

Studiets målgruppe er nytilsatte styrere og styrere med erfaring som ansatt i private og offentlige barnehager. Med styrer forstår vi den som har både faglig ansvar, administrativt ansvar og personalansvar i barnehagen. Betegnelsen styrer/enhetsleder brukes gjerne i kommunale barnehager, mens flere private barnehager ofte bruker tittelen daglig leder. Utdanningsdirektoratet vil også gi assisterende styrere mulighet til studieplass ved ledig kapasitet.

Opptakskrav og rangering

Opptak til Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager forutsetter at du har søkt og blitt prioritert av Utdanningsdirektoratet.

Kvalifiserte søkere må ha bestått bachelorstudium – barnehagelærerutdanning, eller annen utdanning som er godkjent for stillingen som pedagogisk leder i barnehage. I tillegg må søkere være tilsatt som styrer/daglig leder eller assisterende styrer i barnehage.

Forventet læringsutbytte

Se emnebeskrivelse for MVSTY6000.

Organisering av studiet

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager vil bli gjennomført over 3 semestre. Det vil være 8 samlinger på to til tre dager. En av samlingene vil bli utvidet med en todagers studietur.

Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

Grunnmodellen er som vist med samlinger og arbeid mellom samlingene. Det tas i bruk en modell som kombinerer innsikt i teori, øving i ferdigheter og utvikling av gode holdninger. På samlingene og i mellomperiodene vil det bli brukt ulike arbeidsmåter som både støtter utvikling av akademisk innsikt og praktiske lederferdigheter. I tillegg til forelesninger og diskusjoner i grupper og plenum, vil det på samlingene bli brukt rollespill, arbeid med case fra styrernes egen praksis, samt trening av lederferdigheter.

Mye av læring er knyttet til erfaringslæring som metode. Studentene deles inn i arbeidsgrupper på 6-8 studenter som er en viktig arena for erfaringsutveksling og felles refleksjon. Disse gruppene vil ha en tett kobling til samlingene og er knyttet til prosessledere. Det vil være lagt opp til veiledning på samlingene av case og skriftlige arbeider og drøfting av arbeidsplassbasert utviklingsarbeid. Som en del av opplegget i forhold til utvikling av egen lederrolle vil en også ta i bruk ulike typer verktøy som gir innsikt i ulike sider ved egen lederprofil. I løpet av studiet vil også styrerne gjennomføre et arbeidsplassbasert utviklingsarbeid i egen barnehage, med fokus på ledelse.

Arbeidskrav
I perioder mellom samlingene skal studentene skrive fire fagnotat basert på tematikk fra hvert hovedområde etter nærmere beskrivelse. Arbeidet med fagnotatet organiseres slik at studentene kan nyttiggjøre seg hverandres erfaringer. De diskuterer og veileder hverandre i valg av problemstillinger og arbeider sammen (min. 2 og maks 3 studenter) om skrivingen. Ett av fagnotatene skal skrives som et individuelt arbeid. Studentene presenterer sine fagnotat for hverandre i grupper og får feedback og evaluering av medstudenter og faglærer/veileder. Ett av disse faglige arbeidene skal være gjennomføring av et arbeidsplassbasert utviklingsarbeid i egen barnehage, med fokus på ledelse.

Godkjenning av fagnotatet gjøres av intern veileder, og vurderes som godkjent/ikke godkjent. Alle arbeidskrav må være godkjent for å få avlegge endelig eksamen i studiet. Det vil bli utviklet et eget notat angående fagnotatskrivingen.

Eksamen
Studiet avsluttes med en 2-dagers individuell, skriftlig eksamen, arrangert som hjemmeeksamen med alle tillatte hjelpemidler. Eksamen vurderes etter ordinær karakterskala A – E for bestått, F for ikke bestått.

Informasjon om innpassing og overgangsordninger

Fullført Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager kan innpasses i DMMHs master i barnehageledelse. For informasjon om opptakskrav, se studieplanen for master i barnehageledelse.

Kvalifikasjon/vitnemål

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager er et kompetansehevende tiltak for styrere i barnehagen.