Studieplan for Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 2019-20

Generell informasjon

Studieprogram: 
Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom
Nynorsk navn: 
Spesialpedagogikk med vekt på tidleg barndom
Engelsk navn: 
Special Needs Education with a Focus on Early Childhood
Studienivå: 
Syklus 2: Videreutdanning høyere grad
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studiepoeng: 
60
Studiebelastning: 
Heltid
Deltid (50 %)
Varighet: 
2 semester
Kostnader: 
Se dmmh.no
Gjelder for kull: 
2019
Godkjent dato
Tirsdag, august 16, 2016 - 00:00
Godkjent av: 
NOKUT
Studieplanansvarlig
Else Johansen Lyngseth

Studiemodell med emner

Emne2019 høst2020 vår
Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1, 30 studiepoeng
 
15
 
15
Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 2, 30 studiepoeng
 
15
 
15

Om studieprogrammet

Målet med denne videreutdanningen er å formidle, utfordre og videreutvikle forsknings- og profesjonsbasert kunnskap om barn som har særlige utfordringer når det gjelder utvikling, lek og læring, betegnet som barn med spesielle behov.

Undervisningen er forskningsbasert med sterk profesjonsinnretning, og søker å utdanne kyndige og reflekterte spesialpedagoger for arbeid i barnehage, skole, ulike støtte- og hjelpeinstanser eller offentlig forvaltning.

Videreutdanningen består av Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1 (30 sp.) og Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 2 (30 sp.).

Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1 består av emnene MSSPF4000 Spesialpedagogikk som fag og felt (15 sp.) og MSSRO4010 Sårbarhet og resiliens i barns oppvekst (15 sp.).

Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 2 består av emnene MSKSR4020 Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse (15 sp.) og MSIST4030 Individ- og systemrettede tiltak i et inkluderende perspektiv (15 sp.).

Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 2 (30 sp.) bygger på Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1 (30 sp.), eller tilsvarende studium. Det er også mulig å ta begge videreutdanningsenhetene samtidig, som et fulltidsstudium på 60 studiepoeng.

Dersom man senere ønsker å søke seg inn på master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom, vil man kunne søke om innpassing av videreutdanningsenhetene. Disse to vil til sammen utgjøre første studieår av masterstudiet, slik at det vil være mulig å starte direkte på andre studieår.

Karriereveier
Fullført videreutdanning i Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1 og 2 kvalifiserer for arbeidsoppgaver i barnehage, skole, ulike støtte- og hjelpeinstanser. De spesialpedagogiske arbeidsoppgavene kan være både rettet mot forebyggende virksomhet og mot direkte arbeid med barn med spesielle behov og tiltak på systemnivå. Arbeidsoppgaver kan bl.a. omfatte kartlegging, utviklingsstimulering, opplæring, veiledning og rådgivning.

Målgruppe

Studiet retter seg i første rekke mot barnehagelærere i praksisfeltet og studenter med avsluttet barnehagelærerutdanning, men også studenter med andre lærerutdanninger. Studiet henvender seg også til studenter med pedagogisk eller sosialpedagogisk bakgrunn som ønsker å fordype seg i spesialpedagogisk arbeid i barnehage- og skolesektoren, ulike støtte- og hjelpeinstanser eller forvaltning.

Opptakskrav og rangering

Følgende krav må oppfylles:

• 3-årig barnehagelærerutdanning eller 3-årig førskolelærerutdanning (etter tidligere modell)

eller

• annen relevant profesjonsutdanning av minimum 3 års varighet, som grunnskolelærer/allmennlærer, faglærer eller bachelorgrad og ettårig PPU

eller

• bachelorgrad med fordypning i spesialpedagogikk, pedagogikk eller rådgivning og voksnes læring

Søkere med grunnutdanning som vernepleier eller barnevernspedagog må ha 30 sp. pedagogikk i tillegg for å være kvalifiserte som søkere.

Ved opptak til videreutdanningen er det karaktergrense. Forutsetning for opptak er minimum gjennomsnittskarakter C fra utdanningen som inngår i bachelorgraden.

Kvalifiserte søkere som tidligere har tatt studiet Spesialpedagogikk 1: Generell innføring i spesialpedagogiske emner eller tilsvarende, vil kunne starte direkte på Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 2.

Forventet læringsutbytte

Se emnebeskrivelse for MSSPF4000, MSSRO4010, MSKSR4020 og MSIST4030.

Organisering av studiet

Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1 går over to semester og er et deltidsstudium på totalt 30 sp. Undervisningen er organisert som samlingsbasert undervisning. Arbeidsmengden er fordelt med 15 sp. per semester. Studiet består av totalt seks samlinger, fire i høstsemesteret og to i vårsemesteret. I tillegg er det 55 timer praksis i vårsemesteret.

Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 2 går over to semester og er et deltidstudium på totalt 30 sp. Undervisningen er organisert som samlingsbasert undervisning. Arbeidsmengden er fordelt med 15 sp. per semester. Studiet består av totalt seks samlinger, fire i høstsemesteret og to i vårsemesteret. I tillegg er det 50 timer praksis i høstsemesteret.

Krav om skikkethet og autorisasjon

DMMH skal vurdere om videreutdanningsstudenten i spesialpedagogikk er skikket for det spesialpedagogiske arbeidet, jf. forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Skikkethetsvurdering skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som spesialpedagog.

Vurderingen foregår gjennom hele studiet. Både medstudenter, praksislærere og ansatte i praksisbarnehager har et ansvar i denne sammenheng. Studenter som viser svakhet med tanke på å mestre yrket, må så tidlig som mulig i utdanningen få informasjon om dette. Alle involverte parter er forpliktet til å melde fra dersom de er bekymret for studenter når det gjelder skikkethetsvurdering. Slik bekymring meldes til institusjonsansvarlig for skikkethetssaker.

Øvrige krav

Progresjonskrav
Studenten må ha bestått de tre foregående emnene i Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1 og 2 for å kunne begynne på MSIST4030 Individ- og systemrettede tiltak i et inkluderende perspektiv.

Politiattest
Politiattest er spesifikt knyttet til praksisdelen av utdanningen, men kreves allerede ved oppstart. Studenter skal levere politiattest ved studiestart og senest innen 14 dager etter studiestart. Studenter som unnlater å levere politiattest tildeles ikke praksisplass.

Tuberkulosekontroll
Skjema for tuberkulosekontroll leveres ferdig utfylt innen 15. september. Skjemaet ligger på DMMHs nettsider. Mer informasjon om krav finnes i forskrift om tuberkulosekontroll og på folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no.

Taushetsplikt 
Studenter ved DMMH er underlagt taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13 og universitets- og høyskoleloven § 4-6. Gjennom å godta sin utdanningsplan, gir studentene en bekreftelse på at de har lest og forstått innholdet i denne paragrafen, samt at de samtykker i å overholde kravet om taushetsplikt.

Praksisstudier

Gjennomføring av praksis inngår i studentenes profesjonsutvikling. Obligatorisk og veiledet praksis skal gjennomføres i tilknytning til to av emnene: MSKSR4020 Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse, 50 timer, og MSSRO4010 Sårbarhet og resiliens i barns oppvekst, 55 timer. Praksis gjennomføres i barnehage, skole eller i ulike støtte- og hjelpeinstanser. Gjennomføring av praksis krever 100 prosent tilstedeværelse. Praksis vurderes i likhet med andre arbeidskrav til godkjent/ikke godkjent.

Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

Forelesninger, gruppediskusjoner, refleksjon, feltstudium, rapportering og muntlig presentasjon. Veiledet praksis.

Det er eksamen etter hvert emne på 15 sp. Ulike eksamensformer benyttes som individuell skriftlig eksamen, muntlig eksamen i gruppe og skriftlig eksamen i gruppe (semesteroppgave).

Informasjon om innpassing og overgangsordninger

Innpassing
Fullført Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1 og 2 kan innpasses i DMMHs Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom. For informasjon om opptakskrav, se studieplanen for Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom.

Vektingsreduksjon
Beståtte emner innen Spesialpedagogikk 1: Generell innføring i spesialpedagogiske emner vil kunne utløse vektingsreduksjon for MSSPF4000 Spesialpedagogikk som fag og felt og MSSRO4010 Sårbarhet og resiliens i barns oppvekst.

Beståtte emner innen Spesialpedagogikk 2: Språkvansker og sosiale og emosjonelle vansker vil kunne utløse vektingsreduksjon for MSKSR4020 Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse og MSIST4030 Individ- og systemrettede tiltak i et inkluderende perspektiv.

Kvalifikasjon/vitnemål

Det utstedes karakterutskrift etter fullført studieprogram.

Annen informasjon

Infrastruktur og bruk av IKT
Det kreves at studentene er fortrolig med bruk av PC. Studiet bruker den internettbaserte læringsplattformen itslearning. Det vil ved studiets start gis mulighet for å få en innføring i denne.