Studieplan for Barnehagepedagogikk, del 1 2021-22

Generell informasjon

Studieprogram: 
Barnehagepedagogikk, del 1
Nynorsk navn: 
Barnehagepedagogikk, del 1
Engelsk navn: 
Early Childhood Education and Care, Part 1
Studienivå: 
Syklus 1: Videreutdanning lavere grad
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studiepoeng: 
30
Studiebelastning: 
Deltid (50 %)
Varighet: 
2 semester
Kostnader: 
Se dmmh.no
Gjelder for kull: 
2021
Godkjent dato
Torsdag, oktober 22, 2009 - 00:00
Godkjent av: 
DMMHs styre
Studieplanansvarlig
Ranveig Sofie Lorentzen
Sissel Dahlen Fjæran

Studiemodell med emner

Om studieprogrammet

Studiet i barnehagepedagogikk, del 1 (30 studiepoeng) inngår som del av videreutdanningen i barnehagepedagogikk (60 studiepoeng). Videreutdanning i barnehagepedagogikk (30 + 30 studiepoeng) består av følgende to atskilte enheter:

Del 1: Barnehagepedagogikk (30 studiepoeng)

Del 2: Småbarnspedagogikk (30 studiepoeng)

Rekkefølgen av studieenhetene er likegyldig. Videreutdanningen i barnehagepedagogikk (30 + 30 studiepoeng) gir den definerte målgruppen kompetanse som er likeverdig med barnehagelærerutdanning. Avlagt studie gir ikke yrkestittelen barnehagelærer, det er det kun bachelorutdanningen som gir, men sammen med utdanningen som ligger i opptakskravet kvalifiserer denne videreutdanningen (30 + 30 studiepoeng) til stillinger som pedagogisk leder og styrer i barnehage. Studiet består av innholdselementer fra barnehagelærerutdanningen, og tar utgangspunkt i et helhetlig læringssyn.

Lov om barnehage og Rammeplan for barnehagen gir forpliktende mål og verdier for arbeidet i barnehagen. Det stilles krav til kvalitet i det sosiale samspillet og det legges vekt på sosial handlingsdyktighet, kom­munikasjon og barns medvirkning, samtidig som barn i barnehagen skal møte et mangfold av kulturelt og faglig innhold.

Studiet i barnehagepedagogikk er spesielt rettet mot arbeidet med barn over 3 år med fokus på barns utvikling, lek og læring og didaktiske perspektiver som ivartear barns opplevelser og medvirkning i barnehagehverdagen. Barnehagen skal gi barna tid og mulig­heter til utforsking, lek og læring med jevnaldrende i et trygt og utfordrende og inkluderende miljø der både det enkelte barn og barnegruppen blir sett og gitt spillerom. Studiet vektlegger evnen til å vurdere og dokumentere praksis som en forutsetning for kvalitetsutvikling

God pedagogisk ledelse er en forutsetning for kvalitet i barnehagens innhold. Å lede en pedagogisk virksomhet for barn krever evne til å ana­lysere og vurdere barnehagens totale miljø og lokale betingelser. Det kreves bevisst­het om kvalitet og hvilke kvalitetskriterier som gjelder spesifikt for den enkelte barnehage. Ledelse sees på som et relasjonelt fenomen med vekt på alles deltakelse og medvirkning. Et inkluderende arbeidsfellesskap gjennom konstruktivt samarbeid blir derfor et sentralt tema. Barnehagen er en lærende organisasjon og studiet vektlegger ledelse av endrings- og utviklingsarbeid i barnehagens virksomhet.

Studenten skal gjennom studiet utvikle kunnskap, ferdigheter og kompetanse som gjør at studenten har forståelse for barns utvikling, lek og læring, kan reflektere didaktisk og utføre didaktisk arbeid knyttet til planlegging, gjennomføring og vurdering. Studenten skal også få innsikt i hva det vil si å være leder i en barnehage.

Målgruppe

Studiet er tilrettelagt for studenter som allerede har en treårig pedagogisk utdanning, og som ønsker å arbeide som pedagog, pedagogisk leder eller styrer i barnehage.

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav
Bachelorgrad eller tilsvarende innen en av følgende profesjoner:

 • allmennlærer
 • faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag og treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1. klassetrinn)
 • spesialpedagog
 • barnevernspedagog
 • kateket
 • steinerhøyskolens bacherlorutdanning i førskolepedagogikk
 • steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk

Søkere med spesialpedagogutdanning må dokumentere minimum 70 dager veiledet praksis som del av utdanningen for å kvalifisere for opptak. For de øvrige utdanningene er omfanget av veiledet praksis spesifisert i rammeplan eller tilsvarende.

Rangering
Rangering gjøres etter rangeringsreglene i § 2-7 i forskrift om studier ved DMMH. Fortrinnsrett gis til de som tidligere har avlagt 30 studiepoeng fra Barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk ved DMMH eller andre studiesteder.

Søkere med utenlandsk lærerutdanning

Søkere med lærerutdanning fra utlandet må dokumentere godkjenning som lærer fra Utdanningsdirektoratet eller NOKUT (f.o.m. 2020). Dokumentasjonen må vise undervisningskompetanse fra 1. trinn i grunnskolen. For  mer informasjon, se NOKUTs nettsider.

Søkere som har morsmål fra land utenfor Norden, må dokumentere at man oppfyller språkkrav i norsk og engelsk i henhold til forskrift om opptak til høyere utdanning § 2-2.

Forventet læringsutbytte

Studiet henter mye av sitt innhold fra rammeplan for barnehagelærerutdanning av 2013.

Studiet består av følgende tre temaområder:

 • Barns utvikling, lek og læring 
 • Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid 
 • Didaktiske perspektiv i barnehagen

Temaområde 1: Barns utvikling, lek og læring
Dette temaområdet har fokus på samspill, danning, lek og læring som sentrale element i barnehagehverdagen. Temaområdet skal gi studentene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse til å kunne legge til rette for og lede lek, læring og danningsprosesser i barnehagen. Det blir lagt vekt på den rollen leken har i barnehagebarnets liv. Studenten skal tilegne seg kunnskap om sentrale lekteorier, lekens psykologiske, pedagogiske og kulturelle betydning, og hvordan leken er en del av hverdagen i barnehagen. I en helhetlig forståelse av barns utvikling, læring og danning framheves leken som en grunnleggende livs og læringsform både ut fra dens egenverdi og som grunnlag for allsidig utvikling.

Etter gjennomført studium har studenten følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Studenten:

 • har kunnskap om ulike teorier og forskning om barns utvikling, lek, læring og danning
 • har kunnskap om og innsikt i ulike forståelser for barn og barndom, i fortid og nåtid
 • har kunnskaper om leken som fenomen i barndommen og som arena for læring, vennskap og samspill mellom barn
 • har kunnskap om og ferdigheter i kommunikasjon, samspill og lek med barn
 • kan gå inn i omsorgsfulle relasjoner med barn, preget av vilje til innlevelse og anerkjennelse, og fremstå som en bevisst rollemodell
 • har forståelse for barns muntlige språkutvikling
 • har innsikt i barns kultur
 • har kunnskap om og ferdigheter i estetisk kommunikasjon med barn gjennom musikk og drama
 • har kunnskap om risikofylt lek
 • har innsikt i barns fysiske- og sansemotoriske utvikling
 • har kunnskap om og erfaring med observasjon av barns motorikk

Temaområde 2: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid
I dette temaområdet er kvalifisering for personalledelse og samarbeid i barnehagen sentralt. Det vil bli lagt vekt på valg og overveielser knyttet til ledelse og personalarbeid. Videre vil det legges vekt på hvordan barnehagen fungerer som organisasjon, med utgangspunkt i sentrale prosesser i organisasjoner.

Etter gjennomført studium har studenten følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:
Studenten:

 • har innsikt i relevant lovverk og Rammeplan for barnehagen
 • har innsikt i yrkesetikk i barnehagen
 • har kunnskaper om ledelse og grunnleggende prosesser i en organisasjon
 • kan analysere arbeidet i barnehagen i et samfunns- og organisasjonsperspektiv
 • har kompetanse i endrings- og utviklingsprosesser
 • har kunnskaper om og ferdigheter i pedagogisk ledelse i barnehagen
 • har kunnskaper om og ferdigheter i veiledning i barnehagen
 • har kunnskaper om personalsamarbeid og foreldresamarbeid
 • har utviklet yrkesidentitet som barnehagelæreren

Temaområde 3: Didaktiske perspektiv i barnehagen
Temaområdet innebærer arbeid med didaktisk teori og arbeidsformer innenfor og på tvers av fagområdene i barnehagen. Det vil bli lagt vekt på hvordan didaktisk kunnskap og innsikt gir grunnlag for det pedagogiske arbeidet. Rammeplanen for barnehagen har en sentral plass, og det vil bli lagt vekt på å vise valg og overveielser som må gjøres før den praktiske planlegging og gjennomføring finner sted.

Etter gjennomført studium har studenten følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

Studenten:

 • har kunnskaper om barnehagens idéhistoriske røtter
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere pedagogisk arbeid på grunnlag av dokumentasjon og barns- og barnehagens forutsetninger
 • har kunnskaper om og ferdigheter i didaktisk tilrettelegging for barns leke- og læringsprosesser
 • kan tilrettelegge og reflektere over barnehagens innhold på en måte som inkluderer barns erfaringer, interesser og rett til medvirkning
 • har innsikt i rammeplanens fagområder og kunnskap om hvordan disse kan komme til uttrykk i barnehagen
 • har kunnskap om hvordan barnehagen sammen med skolen kan legge til rette for en god overgang fra barnehage til skole

Organisering av studiet

Studieprogrammet består av 30 studiepoeng og er nett- og samlingsbasert og går over to semestre med eksamen i siste semester. Samlingene er organisert som 3 ukessamlinger (5 undervisningsdager pr uke) og 10 dager praksis i barnehage. Studiet er på bachelornivå.

Planen omfatter fagene pedagogikk (13 studiepoeng), drama, musikk, og fysisk aktivitet og helse (3 studiepoeng til hvert fag), samfunnsfag og norsk (4 studiepoeng til hvert fag).

Øvrige krav

Politiattest
Politiattest er spesifikt knyttet til praksisdelen av utdanningen, men kreves allerede ved oppstart. Studenter skal levere politiattest ved studiestart og senest innen 14 dager etter studiestart. Studenter som unnlater å levere politiattest tildeles ikke praksisplass.

Tuberkulosekontroll
Skjema for tuberkulosekontroll leveres ferdig utfylt innen 15. september. Skjemaet ligger på DMMHs nettsider. Mer informasjon om krav finnes i forskrift om tuberkulosekontroll og på folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no.

Taushetsplikt
Studenter ved DMMH er underlagt taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13 og universitets- og høyskoleloven § 4-6. Gjennom å godta sin utdanningsplan, gir studentene en bekreftelse på at de har lest og forstått innholdet i denne paragrafen, samt at de samtykker i å overholde kravet om taushetsplikt.

Praksisstudier

Praksis og  praksisrapport, vurderes til bestått / ikke bestått . Bestått praksis er et vilkår for å gå opp til eksamen i emnet VUBHP6000.

Se emnebeskrivelse for BHPPRA600.

Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

I studieperioden vil det være tre samlinger ved utdanningsinstitusjonen (5 undervisningsdager pr samling). Mellom samlingene foregår selvstudium, oppgaveinnleveringer og veiledning via internett. Studenten må ha tilgang til PC og internett, og forplikter seg ved opptak til å delta aktivt i nettbaserte studieaktiviteter. Høgskolens stedlige PC’er kan også benyttes.

Sentrale arbeidsmåter i studiet er selvstendig arbeid med pensumlitteratur, refleksjoner individuelt og sammen med medstudenter og lærere, både skriftlig og muntlig. Teoretisk og praktisk kunnskap i arbeid i barnehagen skal på denne måten integreres. Studenten må basere sitt arbeid hovedsakelig på egen­innsats og selvstudium.

Det stilles krav til at studenter anskaffer seg det utstyr som trengs for å kunne ta dette nettbaserte studiet, det vil si PC og internett-tilgang.

Obligatorisk tilstedeværelse
Det er krav om minimum 70 % tilstedeværelse i all undervisning. Ved graviditet, fødsel, alvorlig sykdom eller andre helt særlige grunner kan det etter søknad med dokumentasjon innvilges fravær opptil 40 %.

Praksisopplæringen er obligatorisk. Alt fravær må tas igjen.

Obligatoriske arbeidskrav
For å kunne fremstille seg til eksamen må studenten ha oppfylt alle obligatoriske arbeidskrav, jf. § 5-2 i forskrift om studier ved Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH). Arbeidskravene står oppført under emnebeskrivelsen. Tap av eksamensrett kan i mange tilfeller medføre en forsinkelse i studiet. Arbeidskrav vurderes av faglærer til godkjent / ikke godkjent, og det er vedtatt endelige frister for å få godkjent kravene og beholde eksamensretten. Her gjelder DMMHs studiereglement.

Vurderingsordninger
Følgende eksamensform benyttes: mappeeksamen og individuell skriftlig hjemmeeksamen. Det vises til DMMHs studiereglement og forskrift om studier ved DMMH. Karakteruttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A-E for bestått og F for ikke bestått, eller bestått / ikke bestått.

Praksis vurderes etter skalaen bestått / ikke bestått.

For ytterligere informasjon om eksamen, sensorordninger og vilkår for å gå opp til ny eller utsatt eksamen, se forskrift om studier ved DMMH. 

Kvalifikasjon/vitnemål

Det utstedes karakterutskrift etter fullført studieprogram.

Annen informasjon

Generell studieinformasjon
Det skjer stadige endringer som påvirker studenters studiehverdag, og studentene ved DMMH har selv ansvar for å holde seg oppdatert. Viktige informasjonskanaler er DMMHs nettsider, Studentweb og itslearning.

Videre forventes det at studenter benytter sin studentmail.

Studieplanen er det mest sentrale informasjonsdokumentet for alle som er tatt opp på studieprogrammet og alle studenter er forpliktet til å gjøre seg godt kjent med studieplanen for sitt studieprogram.