Studieplan for Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen 2021-22

Generell informasjon

Studieprogram: 
Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen
Nynorsk navn: 
Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen
Engelsk navn: 
Physical Development and Activity in ECEC Institutions
Studienivå: 
Syklus 2: Videreutdanning høyere grad
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studiepoeng: 
30
Studiebelastning: 
Deltid (50 %)
Varighet: 
2 semester
Kostnader: 
Se dmmh.no
Gjelder for kull: 
2021
Godkjent dato
Fredag, januar 17, 2020 - 00:00
Godkjent av: 
Rektor
Studieplanansvarlig
Olav Bjarne Lysklett

Studiemodell med emner

Emne2021 høst2022 vår
-30

Om studieprogrammet

Videreutdanningen Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen tar sikte på å gi innsikt i ulike perspektiver på fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen og det fysiske miljøets betydning og funksjon for barnehagens hverdagsliv; herunder barns utvikling, helse, trivsel, omsorg, lek og læring. Studiet tar for seg perspektiver på hvordan pedagogisk arbeid må sees i sammenheng med planlegging, utforming og organisering av barnehagens fysiske miljø, og hvordan dette også henger sammen med det psykososiale miljøet, de ansattes omsorgspraksiser og barns trivsel i hverdagen.

Studiet har obligatoriske arbeidskrav, individuell skriftlig hjemmeeksamen og individuell semesteroppgave.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er barnehagelærere og andre med tilsvarende utdanning som ønsker å tilegne seg faglig kompetanse gjennom å ta videreutdanning samtidig som de arbeider i barnehagen.

Opptakskrav og rangering

  • Bachelorutdanning som barnehagelærer/førskolelærer eller annen pedagogisk bachelorutdanning med relevant tilleggsutdanning som kvalifiserer for pedagogisk lederstilling i barnehagen.
  • Søker må arbeide i barnehage i studieperioden.

Søknadsprosessen er følgende: Søkeren må først søke til Utdanningsdirektoratet (Udir). Barnehageeier/styrer i private barnehager vil deretter godkjenne eller avslå og prioritere mellom godkjente søknader, og de godkjente søknadene vil bli behandlet av Udir. Søkerne som blir prioritert, må søke om opptak ved DMMH.

Forventet læringsutbytte

Se emnebeskrivelse for MVFMU6000.

Organisering av studiet

Studieprogrammet består av 30 studiepoeng og er et deltidsstudium over to semestre. Studiet er på masternivå. Studiet er samlingsbasert med seks samlinger, tre i hvert semester.

Studiet forutsetter aktiv studentdeltakelse, og studentene må regne med å arbeide intensivt i perioder med selvstudium og utføring av arbeidskrav ut over deltakelse i samlinger. 30 studiepoeng over to semester tilsvarer i gjennomsnitt cirka 20 arbeidstimer per uke.

Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

Studiet er samlingsbasert med tre samlinger på campus DMMH pr. semester, og det legges vekt på studentaktive læringsformer. Studiet vil ha nettverksgrupper og IKT-støttet veiledning og undervisning.

Innholdet i samlingene vil være teoriformidling og erfaringsdeling, samt veiledning knyttet til både individuelt arbeid og gruppearbeid. Selvstudium og drøfting på nett vil være arbeidsformer gjennom hele studiet.

Se emnebeskrivelsen for utfyllende informasjon om obligatoriske arbeidskrav og vurderingsformer.

Informasjon om innpassing og overgangsordninger

Fullført Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen kan innpasses i DMMHs Mastergradsstudium i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring. For informasjon om opptakskrav, se studieplanen for masterstudiet.