Studieplan for Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager 2021-22

Generell informasjon

Studieprogram: 
Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager
Nynorsk navn: 
Nasjonal leiarutdanning for styrarar i barnehagar
Engelsk navn: 
National Leadership Education for Directors of ECEC Institutions
Studienivå: 
Syklus 2: Videreutdanning høyere grad
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studiepoeng: 
30
Studiebelastning: 
Deltid
Varighet: 
3 semester
Kostnader: 
Se dmmh.no
Gjelder for kull: 
2021
Godkjent dato
Mandag, mars 28, 2011 - 00:00
Godkjent av: 
DMMHs styre, med endringer godkjent av rektor 29. januar 2020
Studieplanansvarlig
Sissel Mørreaunet

Studiemodell med emner

Emne2021 høst2022 vår2022 høst
--30

Om studieprogrammet

Utdanningen er en nasjonal lederutdanning for barnehagestyrere. Studiet skal kvalifisere styrere i barnehagen til å lede barnehagen på en måte som sikrer og utvikler høy kvalitet på arbeidet i barnehagen. Gjennom utdanningen skal studenten bli bedre i stand til å lede barnehagens virksomhet i samspill med omgivelsene. Utvikling av egen identitet som leder vil være et gjennomgående tema i hele utdanningsløpet. Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) er ansvarlig tilbyder for studiet.

Målgruppe

Studiets målgruppe er nytilsatte styrere og styrere med erfaring. Styrerne kan være ansatt i private eller offentlige barnehager. Med styrer forstår vi den som har både faglig ansvar, administrativt ansvar og personalansvar i barnehagen. Betegnelsen styrer/enhetsleder brukes gjerne i kommunale barnehager, mens flere private barnehager ofte bruker tittelen daglig leder. Utdanningsdirektoratet vil også gi assisterende styrere mulighet til studieplass ved ledig kapasitet.

Opptakskrav og rangering

Kvalifiserte søkere må ha bestått bachelorstudium – barnehagelærerutdanning, eller annen utdanning som er godkjent for stillingen som pedagogisk leder i barnehage. I tillegg må søkere være tilsatt som styrer/daglig leder eller assisterende styrer i barnehage. Styrere/daglige ledere skal ha førsteprioritet til studieplass, men assisterende styrere tilbys plass ved ledig kapasitet.

Søknadsprosessen er følgende: Søkeren må først søke til Utdanningsdirektoratet (Udir). Barnehageeier/styrer i private barnehager vil deretter godkjenne eller avslå og prioritere mellom godkjente søknader, og de godkjente søknadene vil bli behandlet av Udir. Søkerne som blir prioritert, må søke om opptak ved DMMH.

Forventet læringsutbytte

Se emnebeskrivelse for MVSTY6001.

Organisering av studiet

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager vil bli gjennomført over tre semestre. Det vil være åtte samlinger på tre dager, hvorav en av samlingene er en todagers studietur.

Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

Grunnmodellen for emnets undervisningsopplegg består av samlinger og arbeid mellom samlingene. På samlingene og i mellomperiodene vil det bli brukt ulike arbeidsmåter som både støtter utvikling av akademisk innsikt og praktiske lederferdigheter. I tillegg til forelesninger og diskusjoner i grupper og plenum, vil arbeid med erfaringer fra styrernes egen praksis, samt trening av lederferdigheter stå sentralt.

I studiet anvender vi ulike verktøy i arbeidet med å gi/få innsikt i ulike sider ved egen ledelse. I løpet av studiet skal styrerne gjennomføre et arbeidsplassbasert utviklingsarbeid i egen barnehage, med fokus på ledelse.

Mye læring er knyttet til erfaringslæring som metode. Studentene deles inn i prosessgrupper på 6-8 studenter, noe som utgjør en viktig arena for erfaringsutveksling og felles refleksjon. Prosessgruppene er en sentral del i studiet og ledes av prosessveiledere som er studiets faglige lærerteam. I prosessgruppene legges det stor vekt på erfaringsdeling, veiledning av case, skriftlige arbeider og drøfting av utviklingsarbeid.

Arbeidskrav
I løpet av studiet gjennomfører studenten fire arbeidskrav, alle skriftlige. Tre gjennomføres i samarbeid med medstudent(er). Ett av disse faglige arbeidene er individuelt og knyttes til utviklingsarbeid i egen barnehage.

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få avlegge endelig eksamen i studiet.

Eksamen
Studiet avsluttes med en todagers individuell, skriftlig eksamen, arrangert som hjemmeeksamen med alle tillatte hjelpemidler. Eksamen vurderes etter ordinær karakterskala A–E for bestått, F for ikke bestått.

Informasjon om innpassing og overgangsordninger

Fullført Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager kan innpasses i DMMHs Mastergradsstudium i barnehageledelse. For informasjon om opptakskrav, se studieplanen for masterstudiet.

Kvalifikasjon/vitnemål

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager er et kompetansehevende tiltak for styrere i barnehagen.