Studieplan for Barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk 2022-23

Generell informasjon

Studieprogram: 
Barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk
Nynorsk navn: 
Barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk
Engelsk navn: 
Early Childhood Education and Care, Part 2: Theory on the Youngest Children
Studienivå: 
Syklus 1: Videreutdanning lavere grad
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studiepoeng: 
30
Studiebelastning: 
Deltid (50 %)
Varighet: 
2 semester
Kostnader: 
Se dmmh.no
Gjelder for kull: 
2022
Godkjent dato
Onsdag, juni 2, 2010 - 00:00
Godkjent av: 
Høgskoleråd
Studieplanansvarlig
Ranveig Sofie Lorentzen
Sissel Dahlen Fjæran

Om studieprogrammet

Studiet Barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk (30 studiepoeng) inngår som del av videreutdanningen i barnehagepedagogikk (60 studiepoeng). Videreutdanning i barnehagepedagogikk (30 + 30 studiepoeng) består av følgende to atskilte enheter:

Del 1: Barnehagepedagogikk (30 studiepoeng)

Del 2: Småbarnspedagogikk (30 studiepoeng)

Rekkefølgen av studieenhetene er likegyldig. Videreutdanningen i barnehagepedagogikk (30 + 30 studiepoeng) gir den definerte målgruppen kompetanse som er likestilt med barnehagelærerutdanning. Avlagt studium gir ikke yrkestittelen barnehagelærer, det er det kun bachelorutdanningen som gir, men sammen med utdanningen som ligger i opptakskravet kvalifiserer denne videreutdanningen (30 + 30 studiepoeng) til stillinger som pedagogisk leder og styrer i barnehage. Studiet består av innholdselementer fra barnehagelærerutdanningen, og tar utgangspunkt i et helhetlig læringssyn. Studieplanen i Barnehagepedagogikk, del 2 bygger på Fagplan for fordypningsenhet i Småbarnspedagogikk som ble godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 2. september 1997.

Studiet i småbarnspedagogikk er spesielt rettet mot arbeidet med barn under 3 år, de yngste barnehagebarna. Rammeplan for barnehagen gir forpliktende mål om å arbeide i retning av sosial handlingsdyktighet, språk og kommunikasjon samtidig som at barna skal møte et kultur- og faginnhold i barnehagen. På bakgrunn av dette er studiet i hovedsak rettet mot arbeidet med barna, men også mot samarbeid med foreldre og øvrig personale i barnehagen. Det fokuseres også på ulike barnehageformer for de yngste barna og på de yngste som samfunnsmedlem. Et fokus på verdien av samspill og lek barna i mellom står sammen med kunnskap om kvaliteten på samspillet mellom voksne og barn sentralt i studiet.

Den politiske målsetting om full barnehagedekning fører til at mange barn under tre år får plass i barnehage, noe som øker barnehagens behov for kompetanse på de yngste barnas situasjon. Gjennom dette studiet skal studentene få nødvendig kompetanse og oppdatert kunnskap om hva som foregår av forskning på feltet.

God pedagogisk ledelse er en forutsetning for kvalitet i barnehagens innhold. Å lede en pedagogisk virksomhet for barn krever evne til å ana­lysere og vurdere barnehagens totale miljø og lokale betingelser. Det kreves bevisst­het om kvalitet og hvilke kvalitetskriterier som gjelder spesifikt for den enkelte barnehage. Studiet vektlegger evnen til å vurdere og dokumentere praksis som en forutsetning for kvalitetsutvikling. Ledelse sees på som et relasjonelt fenomen med vekt på alles deltakelse og medvirkning. Et inkluderende arbeidsfellesskap gjennom konstruktivt samarbeid blir derfor et sentralt tema.

Målgruppe

Studiet er tilrettelagt for studenter som allerede har en treårig pedagogisk utdanning, og som ønsker å arbeide som pedagogisk leder eller styrer i barnehage.

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav
Bachelorgrad eller tilsvarende innen en av følgende profesjoner:

 • allmennlærer
 • faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag og treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1. klassetrinn)
 • spesialpedagog
 • barnevernspedagog
 • kateket
 • steinerhøyskolens bacherlorutdanning i førskolepedagogikk
 • steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk

Søkere med spesialpedagogutdanning må dokumentere minimum 70 dager veiledet praksis som del av utdanningen for å kvalifisere for opptak. For de øvrige utdanningene er omfanget av veiledet praksis spesifisert i rammeplan eller tilsvarende.

Rangering
Rangering gjøres etter rangeringsreglene i § 2-7 i forskrift om studier ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning. Det gis fortrinnsrett til studenter som tidligere har avlagt 30 studiepoeng fra Barnehagepedagogikk, del 1 ved DMMH eller andre studiesteder.

Søkere med utenlandsk lærerutdanning
Søkere som har tatt lærerutdanning eller tilsvarende i utlandet, må få godkjenning fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) for å kunne kvalifiseres for opptak (Utdanningsdirektoratet hadde ansvaret for slik godkjenning frem til 01.01.2020). For mer informasjon, se NOKUTs nettsider. Søkere med utenlandsk lærerutdanning må i tillegg dokumentere undervisningskompetanse fra 1. trinn i grunnskolen.

Søkere som har morsmål fra land utenfor Norden, må dokumentere at man oppfyller språkkrav i norsk og engelsk i henhold til forskrift om opptak til høyere utdanning § 2-2.

Forventet læringsutbytte

Studiet består av følgende tre temaområder:

 • Sosialt samspill, utvikling og læring
 • Lek, kultur og hverdagsaktiviteter
 • Personalets roller

Etter fullført studium har studenten oppnådd følgende kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:

Studenten:

 • har forståelse for de yngste barnas særegne lek og væremåte
 • har innlevelse i de yngste barnas samspillsbehov
 • kan integrere kunnskap om barns væremåte i egen praksis
 • har bevissthet og engasjement i spørsmål som angår de yngste barnas livsvilkår i hjem og samfunn
 • kan skape en god pedagogisk virksomhet for de yngste barna i samsvar med kvaliteter som skisseres i lov, forskrifter og rammeplan for barnehagen
 • kan reflektere faglig omkring pedagogisk arbeid med de yngste barna
 • kan samarbeide med personale, foreldre og samfunnet rundt barnehagen
 • kan reflektere faglig over sin rolle som oppdrager, omsorgsperson og kulturformidler for de yngste barna
 • har kunnskaper om og erfaringer med hvordan fagområdene musikk, drama, kunst og håndverk og fysisk aktivitet og helse kan bidra med innhold og arbeidsmåter som imøtekommer barnas behov
 • har tilegnet seg ny kunnskap om de yngste barna ved å gjennomføre observasjoner i praksis, med bakgrunn i relevant teori 

Temaområde 1: Sosialt samspill, utvikling og læring

Innhold i dette temaområdet er blant annet:

 • barns utvikling de tre første leveår med vekt på nyere forskning
 • utvikling og betydning av relasjoner mellom voksne og barn
 • utvikling og betydning av relasjoner mellom barn
 • kvalitative aspekter ved samspill mellom barn og mellom voksne og barn
 • samspillets betydning for utvikling av kontaktevne, sosial handlingsdyktighet, språk- og kommunikasjonsevne
 • betydning av tilknytning og atskillelse
 • individuelle forskjeller

Temaområde 2: Lek, kultur og hverdagsaktiviteter

Innhold i dette temaområdet er blant annet:

 • barnas møte med kulturen
 • barnet som kulturskaper
 • musikk, drama, kunst og håndverk og bevegelse
 • barn og voksne som lekekamerater
 • lekemiljø og lekemateriell

Temaområde 3: Personalets roller

Innhold i dette temaområdet er blant annet:

 • rollen som omsorgsperson, oppdrager og kulturformidler
 • foreldremedvirkning og samarbeid med foreldre
 • ulike yrkesroller i barnehagen
 • de yngste barnas plass i samfunnet
 • barn og voksnes livsvilkår
 • familie og familiepolitikk
 • offentlig debatt om barnehager for de yngste barna

Organisering av studiet

Studieprogrammet består av 30 studiepoeng og er nett- og samlingsbasert over to semestre med eksamen i siste semester. Samlingene er organisert i 3 samlingsuker (5 undervisningsdager pr uke) og 10 dager praksis i barnehage. Studiet er på bachelornivå.

Planen omfatter fagene pedagogikk (16 studiepoeng), drama, musikk, kunst og håndverk og fysisk aktivitet og helse (3 studiepoeng til hvert fag) og norsk (2 studiepoeng).

Øvrige krav

Politiattest
Politiattest er spesifikt knyttet til praksisdelen av utdanningen, men kreves allerede ved oppstart. Studenter skal levere politiattest ved studiestart og senest innen 14 dager etter studiestart. Studenter som unnlater å levere politiattest tildeles ikke praksisplass.

Tuberkulosekontroll
Skjema for tuberkulosekontroll leveres ferdig utfylt innen 15. september. Skjemaet ligger på DMMHs nettsider. Mer informasjon om krav finnes i forskrift om tuberkulosekontroll og på folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no.

Taushetsplikt
Studenter ved DMMH er underlagt taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13 og universitets- og høyskoleloven § 4-6. Gjennom å godta sin utdanningsplan, gir studentene en bekreftelse på at de har lest og forstått innholdet i denne paragrafen, samt at de samtykker i å overholde kravet om taushetsplikt.

Praksisstudier

Praksisperioden, med godkjent praksisrapport, vurderes til bestått/ikke bestått og er et vilkår for å gå opp til eksamen i emnet VUBHP6100.

Se emnebeskrivelse for BHPPRA610.

Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

I studieperioden vil det være tre samlinger ved utdanningsinstitusjonen (5 undervisningsdager pr samling). Mellom samlingene foregår selvstudium, oppgaveinnleveringer og veiledning via internett. Studenten må ha tilgang til PC og internett, og forplikter seg ved opptak til å delta aktivt i nettbaserte studieaktiviteter. Høgskolens stedlige PC’er kan også benyttes.

Sentrale arbeidsmåter i studiet er selvstendig arbeid med pensumlitteratur, refleksjoner individuelt og sammen med medstudenter og lærere, både skriftlig og muntlig. Teoretisk og praktisk kunnskap i arbeid i barnehagen skal på denne måten integreres. Studenten må basere sitt arbeid hovedsakelig på egen­innsats og selvstudium.

Det stilles krav til at studenter anskaffer seg det utstyr som trengs for å kunne ta dette nettbaserte studiet, det vil si PC og internett-tilgang.

Obligatorisk tilstedeværelse
Det er krav om minimum 70 % tilstedeværelse i all undervisning. 

Praksisopplæringen er obligatorisk. Alt fravær må tas igjen.

Obligatoriske arbeidskrav
For å kunne fremstille seg til eksamen må studenten ha oppfylt alle obligatoriske arbeidskrav, jf. § 5-2 i forskrift om studier ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning. Arbeidskravene står oppført under emnebeskrivelsen. Tap av eksamensrett kan i mange tilfeller medføre en forsinkelse i studiet. Arbeidskrav vurderes av faglærer til godkjent/ikke godkjent og det er vedtatt endelige frister for å få godkjent kravene og beholde eksamensretten. Her gjelder DMMH sin vurderingshåndbok.

Vurderingsordninger
Følgende eksamensform benyttes: skriftlig eksamen. Karakteruttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A-E for bestått og F for ikke bestått, eller bestått/ikke bestått.

Praksis vurderes etter skalaen bestått/ikke bestått.

For ytterligere informasjon om eksamen, sensorordninger og vilkår for å gå opp til ny eller utsatt eksamen se forskrift om studier ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning og vår vurderingshåndbok.

Kvalifikasjon/vitnemål

Det utstedes karakterutskrift etter fullført studieprogram.

Annen informasjon

Generell studieinformasjon
Det skjer stadige endringer som påvirker studenters studiehverdag, og studentene ved DMMH har selv ansvar for å holde seg oppdatert. Viktige informasjonskanaler er DMMHs nettsider, Studentweb og itslearning.

Videre forventes det at studenter benytter sin studentmail.

Studieplanen er det mest sentrale informasjonsdokumentet for alle som er tatt opp på studieprogrammet og alle studenter er forpliktet til å gjøre seg godt kjent med studieplanen for sitt studieprogram.