Studieplan for emnestudier på bachelornivå - 2022-23

Generell informasjon

Studieprogram: 
Emnestudier på bachelornivå
Nynorsk navn: 
Emnestudier på bachelornivå
Engelsk navn: 
Courses at Bachelor's level
Studienivå: 
Syklus 1: Videreutdanning lavere grad
Undervisningsspråk: 
Norsk
Varighet: 
2 semester
Kostnader: 
Studieavgift iht. til bestemmelser for studieåret. Se studieprogrammets informasjonsside.
Gjelder for kull: 
2022
Rammeplaner e.l. som gjelder for studiet: 
Studieplanen er utarbeidet i tråd med lov om universiteter og høgskoler av 1.april 2005 og forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning av 2012.
Godkjent dato
Fredag, April 13, 2018 - 10:30
Godkjent av: 
Gerd Ildri Førde, på vegne av prorektor BLU
Studieplanansvarlig
Eva Stai Brønstad
Mona Halsaunet Frønes
Ellen Karoline Gjervan

Studiemodell med emner

Emne2022 høst2023 vår
 
-30
 
VUFOR6000 Fortelling
7.5
 
Fortelling blir ikke tilbydt høst 2022
Tilleggsinformasjon

Opptak til BHFOR3510 - 30 studiepoeng - to semestre, gjøres med oppstart høst-termin.
Opptak til VUFOR6000 - 7,5 studiepoeng - ett semester, gjøres med oppstart høst-termin.

Hvert av opptakene gir adgang kun til spesifisert emne.

Målgruppe

Emnet BHFOR3510 Musikk, drama, kunst og håndverk i barnehagen

Målgruppen er studenter som har fullført bachelor barnehagelærerutdanning og ønsker å søke seg inn på mastergradsstudium i Barnekultur og kunstpedagogikk, men som mangler det antall studiepoeng i kunstfag som kreves for opptak til dette studiet. 

Emnet VUFOR6000 Fortelling

Målgruppen for studiet er studenter som ønsker å videreutvikle sin evne til å fortelle, for forskjellige målgrupper og i ulike kontekster. 

Opptakskrav og rangering

For opptaket gjelder § 2 i Forskrift om studier ved DMMH og Forskrift om opptak til høgare utdanning. 

Emnet BHFOR3510 Musikk, drama, kunst og håndverk i barnehagen

Opptakskrav er fullført bachelor barnehagelærerutdanning, og søkere tilbys studieplass i det bestemte studiet så fremt det er ledig plass etter at tildelingen av fordypningsplasser til DMMHs heltidsstudenter er gjennomført. Det tas opp studenter på dette enkeltemnet dersom det er ledige studieplasser på tredje studieår. Studierett på enkeltemner gjelder for et studieår. 

Emnet VUFOR6000 Fortelling

Emnet arrangeres kun dersom det er nok kvalifiserte søkere som har takket ja til studieplass. Opptakskrav er generell studiekompetanse i henhold til Forskrift om opptak til høgare utdanning. I tillegg må søker dokumentere erfaring med fortelling og/eller dramafag.

Organisering av studiet

Emnet BHFOR3510 Musikk, drama, kunst og håndverk i barnehagen

Studiet går over to semester, høst og vår, med halv studiebelastning. Undervisningen foregår sammen med studenter fra fordypningsstudiet som gis i 3. studieår av barnehagelærerutdanningen på heltid ved DMMH. 

Emnet VUFOR6000 Fortelling

Studiet går over et semester, med 7.5 studiepoengsbelastning. Undervisningen er organisert i tre samlinger. Læringen er basert på at den foregår sammen med andre. Emnet er prosessorientert og bygger på studentenes egenaktivitet. Emnet legger vekt på den praktiske siden av faget. Mellom samlingene er det lagt opp til eget arbeid med arbeidskrav og forberedelse til eksamen. 

Krav om skikkethet og autorisasjon

Emnet BHFOR3510 Musikk, drama, kunst og håndverk i barnehagen

Skikkethetsvurdering er regulert av forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, fastsatt av KD 30.06.06, med hjemmel i Lov om universitet og høyskoler av 1.april 2005, §4-10 sjette ledd. DMMH skal vurdere om barnehagelærerstudenten er skikket for barnehagelæreryrket, og vurderingen foregår gjennom hele studiet.

 

Praksisstudier

Emnet BHFOR3510 Musikk, drama, kunst og håndverk i barnehagen

Emnet er uten krav om praksis, da 100 dager praksis forutsettes bestått før opptak.

Emnet VUFOR6000 Fortelling

Ingen praksis i emnet.