Studieplan for emnestudier på bachelornivå - 2023-24

Generell informasjon

Studieprogram: 
Emnestudier på bachelornivå
Nynorsk navn: 
Emnestudier på bachelornivå
Engelsk navn: 
Courses at Bachelor's level
Studienivå: 
Syklus 1: Videreutdanning lavere grad
Undervisningsspråk: 
Norsk
Varighet: 
2 semester
Kostnader: 
Studieavgift iht. til bestemmelser for studieåret. Se studieprogrammets informasjonsside.
Gjelder for kull: 
2023
Rammeplaner e.l. som gjelder for studiet: 
Studieplanen er utarbeidet i tråd med lov om universiteter og høgskoler av 1.april 2005 og forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning av 2012.
Godkjent dato
Fredag, April 13, 2018 - 10:30
Godkjent av: 
Gerd Ildri Førde, på vegne av prorektor BLU
Studieplanansvarlig
Eva Stai Brønstad
Mona Halsaunet Frønes

Studiemodell med emner

Emne2023 høst2024 vår
 
-30
Tilleggsinformasjon

Opptak til BHFOR3510 - 30 studiepoeng - to semestre, oppstart høst-termin.

Opptaket gir adgang kun til spesifisert emne.

Målgruppe

Emnet BHFOR3510 Musikk, drama, kunst og håndverk i barnehagen

Målgruppen er studenter som har fullført bachelor barnehagelærerutdanning og ønsker å søke seg inn på mastergradsstudium i Barnekultur og kunstpedagogikk, men som mangler det antall studiepoeng i kunstfag som kreves for opptak til dette studiet.

Opptakskrav og rangering

For opptaket gjelder forskrift om studier ved DMMH § 2 og Forskrift om opptak til høgare utdanning. 

Emnet BHFOR3510 Musikk, drama, kunst og håndverk i barnehagen

Opptakskrav er fullført bachelor barnehagelærerutdanning, og søkere tilbys studieplass i det bestemte studiet så fremt det er ledig plass etter at tildelingen av fordypningsplasser til DMMHs heltidsstudenter er gjennomført. Det tas opp studenter på dette enkeltemnet dersom det er ledige studieplasser på tredje studieår. Studierett på enkeltemner gjelder for et studieår. 

Organisering av studiet

Emnet BHFOR3510 Musikk, drama, kunst og håndverk i barnehagen

Studiet går over to semester, høst og vår, med halv studiebelastning. Undervisningen foregår sammen med studenter fra fordypningsstudiet som gis i 3. studieår av barnehagelærerutdanningen på heltid ved DMMH. 

Krav om skikkethet og autorisasjon

Emnet BHFOR3510 Musikk, drama, kunst og håndverk i barnehagen

Skikkethetsvurdering er regulert av forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, fastsatt av KD 30.06.06, med hjemmel i Lov om universitet og høyskoler av 1.april 2005, §4-10 sjette ledd. DMMH skal vurdere om barnehagelærerstudenten er skikket for barnehagelæreryrket, og vurderingen foregår gjennom hele studiet.

 

Praksisstudier

Emnet BHFOR3510 Musikk, drama, kunst og håndverk i barnehagen

Emnet er uten krav om praksis, da 100 dager praksis forutsettes bestått før opptak.