MVSTY6001 National Leadership Education for Directors of ECEC Institutions

  • Credits
   30
  • Teaching semester
   2022 autumn, 2023 spring, 2023 autumn
  • Level of study
   2nd cycle: Further education, higher degree level
  • Program of study
   National Leadership Education for Directors of ECEC Institutions
  • Duration
   3 semesters
  • Assessment semester
   2023 autumn
  • Person in charge
   Laila Skjei Flormælen
  • Language of instruction
   Norwegian

Course content

Utdanningstilbudet skal kvalifisere styrere til å bli bedre i stand til å lede barnehagens virksomhet i samspill med omgivelsene på en måte som fremmer barnehagens kvalitet. Utdanningen fokuserer på utvikling av egen lederpraksis og det legges derfor vekt på utvikling av egen trygghet, tydelighet, selvstendighet og identitet i lederrollen.

Innhold

Lederrollen: Rollen som styrer og leder av barnehagen

Styreren som barnehagens øverste leder har ansvar for at barnehagens samfunnsmandat utøves i samsvar med barnehagelovens formål med forskrift. Barnehagevirksomheten er preget av mangfold med hensyn til organisering, eierformer og personalets kompetanse. Derfor vil det være store variasjoner i styrers lederoppgaver, både når det gjelder omfang og type. Det betyr at ledelse er en funksjon som skal ivaretas i barnehagen og at det vil være flere enn styreren som skal ivareta ledelsesfunksjoner. Utvikling av egen trygghet, tydelighet, selvstendighet og identitet i lederrollen vil være viktig for å utvikle et godt lederskap. Utviklingen av styrers rolleforståelse og egen lederprofil vektlegges i emnet/utdanningen.

Styreren har også ansvar for at barnehagens samfunnsmandat blir fulgt opp i samsvar med barnehageeiers ansvar. Det innebærer at styrer handler på vegne av sentrale og lokale myndigheter og kjenner og følger loven, inkludert rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Følgende innholdselementer behandles:

 • rolleforståelse – rollebegrepet – utvikling av identitet
 • ulike ledelsesfunksjoner
 • håndtering av usikkerhet og ulike typer forventninger
 • etiske dilemmaer i lederrollen
 • ledelse av barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag

Ledelse av utviklings- og endringsarbeid i barnehagen

Det overordnede ansvaret for utvikling og endring av barnehagen som organisasjon ligger hos styrer. Styrere skal lede arbeidet med å beskrive, analysere og tolke barnehagens praksis som grunnlag for utvikling. Styrer må kunne initiere og lede ulike typer endringsprosesser i barnehagen som følge av indre og ytre krav og forhold. Dette er viktig for at barnehagen skal bli en lærende organisasjon som er rustet til å møte nye krav og utfordringer, noe som fordrer godt samarbeid med barnehageeier og andre. Styrer må kunne handle strategisk, skape allianser og oppslutning om nye tiltak, samt stimulere til ulike former for læring, entreprenørskap og innovasjon i barnehagen.

Styreren skal også sørge for å formidle og tydeliggjøre forventninger til personalet i barnehagen og følge opp medarbeiderne enkeltvis og i gruppe. Evne til å kommunisere med medarbeidere med ulik bakgrunn og utdanning er vesentlig. Personalledelse dreier seg blant annet om at medarbeidere får ta i bruk og utvikle sin kompetanse med sikte på kvalitetsutvikling i barnehagen slik at målene i rammeplanen nås. Utvikling av barnehagen gjennom kontinuerlig kompetanseutvikling må stå sentralt.

Følgende innholdselementer behandles:

 • å initiere og lede utviklingsarbeid i barnehagen
 • ulike strategier for læring og utvikling i barnehagen
 • aksjonslæring og -forskning
 • personalarbeid og kompetanseutvikling
 • veiledning og coaching
 • barnehagebasert kompetanseutvikling
 • styrer som strategisk aktør i barnehagen
 • makt og påvirkning i barnehagesektoren

Ledelse av barnehagen som pedagogisk virksomhet

Styreren har ansvar for at barnehagen fungerer godt som lærende organisasjon og pedagogisk virksomhet hvor samisk språk og kultur er en del av barnehagens pedagogiske arbeid. Styreren må sørge for at det pedagogiske arbeidet i barnehagen er i tråd med barnehageloven og rammeplanen, og at personalet utvikler en felles forståelse for oppdraget som er gitt i disse. Styrer følger opp arbeidet med planlegging, dokumentasjon, vurdering og utvikling av barnehagens innhold og arbeidsmåter og sørger for at hele personalgruppen involveres.

Styreren må involvere og engasjere ansatte og foreldre i arbeidet med å nå en felles målsetting. Styrer må ha evne til å lede arbeidet med å etablere og fremme en felles kultur i barnehagen som gir rom for ulikhet og som fører til et godt arbeidsmiljø.

Følgende innholdselementer behandles:

 • barnehagen som lærende organisasjon
 • målrettet ledelse og progresjon i det pedagogiske arbeidet
 • systematisk arbeid med planlegging, dokumentasjon og vurdering
 • arbeidsmiljø, motivasjon og engasjement i barnehagen
 • samisk språk og kultur som del av barnehagens pedagogiske arbeid
 • bruk av IKT i det pedagogiske arbeidet – digital kompetanse og dømmekraft (digital praksis i barnehagen)

Ledelse av tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Det ligger i barnehagens oppdrag å tilpasse det allmennpedagogiske barnehagetilbudet til barns behov, til trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og for å forebygge krenkelser og mobbing. Inkludering i barnehagen handler om tilrettelegging for sosial deltakelse. Barnehagens innhold må formidles på en måte som gjør at alle barn kan delta ut fra egne behov og forutsetninger. Tidlig innsats innebærer innsats på et tidlig tidspunkt i barnets liv, og iverksettelse av tiltak når problemer oppstår eller avdekkes i førskolealder, i løpet av grunnopplæringen eller i voksen alder. Ledelse i arbeidet med tidlig innsats, inkluderende barnehagemiljø, tilrettelegging for barn som trenger ekstra støtte, tilrettelegging for det fysiske miljøet, observasjon, kartlegging, refleksjon, tverrfaglig samarbeid, overgang fra barnehage til skole og mangfold skal inngå i utdanningen.

Styrerens evne til samarbeid med andre kolleger, barnehager, barnehageeier og andre eksterne aktører er avgjørende for å skape en barnehage som bidrar til barns læring, mestring og trivsel. Tverrfaglig samarbeid og samarbeidet med eksterne aktører inngår som tema i utdanningen.

Følgende innholdselementer behandles:

 • barnehagen som arena for mangfold og inkludering
 • utvikling av barnehagen som en arena for danning, lek, læring og omsorg for alle barn
 • samarbeid med eksterne instanser (barnevern, skole, PPT m.fl.)
 • utviklingen av barnehagen i Norge - et komparativt perspektiv på den norske barnehagesektoren sammenlignet med andre land

Ledelse av internt og eksternt samarbeid og organisasjonsbygging

Barnehagen er en organisasjon som kan analyseres gjennom ulike perspektiver for å identifisere sterke og svake sider, samt utfordringer og muligheter som grunnlag for utvikling. Styrer har et overordnet ansvar for at barnehagen fungerer godt som organisasjon. Styrer må ha evne til å fremme en felles kultur i barnehagen som også gir rom for ulikhet. Som personalleder har styrer ansvar for å engasjere og involvere medarbeiderne i å nå felles mål i samarbeid med barnas foreldre. Styrer må sørge for å tydeliggjøre forventninger til personalet og følge opp medarbeiderne gruppe- og enkeltvis. Evne til å kommunisere med medarbeidere med ulik bakgrunn og utdanning er vesentlig. Godt lederskap skaper vilkår for at de ansatte kan ta i bruk og utvide sin kompetanse slik at målene i rammeplanen nås.

Styreren må evne å involvere og engasjere ansatte og foreldre i arbeidet med å nå en felles målsetting. Styreren skal sikre at barnehagen har innarbeidet rutiner for samarbeid med relevante institusjoner, slik som skolen, helsestasjonen, den pedagogisk-psykologiske tjenesten og barnevernet, og bidra i prosesser til barns beste. Forståelsen for og kompetanse i tverrfaglig samarbeid er vesentlig for styrer, samt for å bidra til at det er en kultur for samarbeid med andre i organisasjonen.

Følgende innholdselementer behandles:

 • utfordringer ved barnehagen som arbeidsorganisasjon
 • samarbeid og teambygging i barnehagen
 • barnehagen i samspill med omgivelsene
 • etikk og ledelse/verdibasert ledelse
 • arbeid med konfliktarbeid

Learning outcome

Studenten skal etter fullført emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om og kan ivareta barnehagens samfunnsmandat med vekt på barnehagens verdigrunnlag
 • har inngående kunnskap om barnehagebasert kompetanseutvikling og endringsstrategier i barnehagen
 • har inngående kunnskap om ledelse av det allmennpedagogiske barnehagetilbudet tilpasset barns behov og forutsetninger
 • har kunnskap om ledelse av ulike overganger i barnehagen
 • har kunnskap om utvikling av digital dømmekraft i barnehagen 

Ferdigheter

Studenten

 • kan håndtere press, motsetninger og dilemmaer på en måte som gir grunnlag for positiv utvikling som leder
 • kan utøve målrettet og dynamisk ledelse av det pedagogiske arbeidet i barnehagen
 • kan analysere og drøfte problemstillinger i barnehagen med utgangspunkt i ulike teorier om organisasjon og ledelse
 • kan anvende ulike perspektiver og metoder i kommunikasjon, veiledning og konflikthåndtering
 • kan tilrettelegge for og lede barnehagens samarbeid med eksterne instanser (skole, barnevern, PPT m.fl.)

Generell kompetanse

Studenten

 • har inngående kjennskap til ulike former for styring i barnehagesektoren
 • kan reflektere over sin egen rolle som leder og sin lederidentitet
 • kan skjelne mellom dokumenterbar kunnskap og meningsytringer på barnehagefeltet
 • har grundig forståelse for barnehagen som lærende organisasjon
 • kan gjennomføre arbeidsplassbasert utviklingsarbeid i barnehagen

Working and learning activities

Mellom samlingene skal studentene skrive til sammen fire fagnotat basert på tematikk fra hvert hovedområde etter nærmere beskrivelse. Arbeidet med fagnotatet organiseres slik at studentene kan nyttiggjøre seg hverandres erfaringer. Studentene diskuterer og veileder hverandre i valg av problemstillinger, og samarbeider (min. 2 og maks. 3 studenter) i skriveprosessen. Ett av disse faglige arbeidene skal være gjennomføring av et arbeidsplassbasert utviklingsarbeid i egen barnehage, med fokus på ledelse. Dette fagnotatet skal skrives som et individuelt arbeid. Studentene presenterer sine fagnotat for hverandre i prosessgruppene og får feedback og evaluering av medstudenter og faglærer.

Godkjenning av fagnotatet gjøres av faglærer, og vurderes som godkjent/ikke godkjent. Alle arbeidskrav må være godkjent for å få avlegge endelig eksamen i studiet. Det er utviklet et eget notat som prosessdokument for fagnotatskrivingen.

Obligatoriske arbeidskrav

CommentMandatory courseworkMandatory coursework grouping
Written assignmentGroups
Written assignmentGroups
PresentationIndividual
Written assignmentGroups

Obligatoriske arbeidskrav

Mandatory coursework:Written assignment
Comment:
Mandatory coursework grouping:Groups
Mandatory coursework:Written assignment
Comment:
Mandatory coursework grouping:Groups
Mandatory coursework:Presentation
Comment:
Mandatory coursework grouping:Individual
Mandatory coursework:Written assignment
Comment:
Mandatory coursework grouping:Groups

Vurderinger

Form of assessmentExam codeGroupingDurationType of durationProportionCensor typeSupported materialsComment
Home examHEMIndividual49hours100 %Internal and external

Vurderinger

Form of assessment:Home exam
Grouping:Individual
Duration:49
Type of duration:hours
Proportion:100 %
Comment:
Supported materials:
Exam code:HEM
Censor type:Internal and external

Grading scale

A-F

Evaluation

Arbeidskrav som må være godkjent for å gå opp til eksamen: 

HEM: Alle

Vektingsreduksjoner

Course nameCredit reduction
MVPLK6000 Personalarbeid og ledelse i barnehagen6 studiepoeng
MVPLK6100 Kvalitetsutvikling og endring av barnehagen som organisasjon4 studiepoeng
MVPLL6000 Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagenTa kontakt med DMMH for info
MVSTY6000 Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagerTa kontakt med DMMH for info
Tidligere versjoner av emnene over vil også kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnetTa kontakt med DMMH for info

Vektingsreduksjoner

Course name:MVPLK6000 Personalarbeid og ledelse i barnehagen
Credit reduction:6 studiepoeng
Course name:MVPLK6100 Kvalitetsutvikling og endring av barnehagen som organisasjon
Credit reduction:4 studiepoeng
Course name:MVPLL6000 Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen
Credit reduction:Ta kontakt med DMMH for info
Course name:MVSTY6000 Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager
Credit reduction:Ta kontakt med DMMH for info
Course name:Tidligere versjoner av emnene over vil også kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet
Credit reduction:Ta kontakt med DMMH for info