MVSTY6001 Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

  • Studiepoeng
   30
  • Undervisningssemester
   2022 høst, 2023 vår, 2023 høst
  • Studienivå
   Syklus 2: Videreutdanning høyere grad
  • Studieprogram
   Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager
  • Varighet
   3 semester
  • Eksamenssemester
   2023 høst
  • Emneansvarlig
   Laila Skjei Flormælen
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Emneinnhold

Utdanningstilbudet skal kvalifisere styrere til å bli bedre i stand til å lede barnehagens virksomhet i samspill med omgivelsene på en måte som fremmer barnehagens kvalitet. Utdanningen fokuserer på utvikling av egen lederpraksis og det legges derfor vekt på utvikling av egen trygghet, tydelighet, selvstendighet og identitet i lederrollen.

Innhold

Lederrollen: Rollen som styrer og leder av barnehagen
Styreren som barnehagens øverste leder har ansvar for at barnehagens samfunnsmandat utøves i samsvar med barnehagelovens formål med forskrift. Barnehagevirksomheten er preget av mangfold med hensyn til organisering, eierformer og personalets kompetanse. Derfor vil det være store variasjoner i styrers lederoppgaver, både når det gjelder omfang og type. Det betyr at ledelse er en funksjon som skal ivaretas i barnehagen og at det vil være flere enn styreren som skal ivareta ledelsesfunksjoner. Utvikling av egen trygghet, tydelighet, selvstendighet og identitet i lederrollen vil være viktig for å utvikle et godt lederskap. Utviklingen av styrers rolleforståelse og egen lederprofil vektlegges i emnet/utdanningen.

Styreren har også ansvar for at barnehagens samfunnsmandat blir fulgt opp i samsvar med barnehageeiers ansvar. Det innebærer at styrer handler på vegne av sentrale og lokale myndigheter og kjenner og følger loven, inkludert rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Følgende innholdselementer behandles:

 • rolleforståelse – rollebegrepet – utvikling av identitet
 • ulike ledelsesfunksjoner
 • håndtering av usikkerhet og ulike typer forventninger
 • etiske dilemmaer i lederrollen
 • ledelse av barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag

Ledelse av utviklings- og endringsarbeid i barnehagen
Det overordnede ansvaret for utvikling og endring av barnehagen som organisasjon ligger hos styrer. Styrere skal lede arbeidet med å beskrive, analysere og tolke barnehagens praksis som grunnlag for utvikling. Styrer må kunne initiere og lede ulike typer endringsprosesser i barnehagen som følge av indre og ytre krav og forhold. Dette er viktig for at barnehagen skal bli en lærende organisasjon som er rustet til å møte nye krav og utfordringer, noe som fordrer godt samarbeid med barnehageeier og andre. Styrer må kunne handle strategisk, skape allianser og oppslutning om nye tiltak, samt stimulere til ulike former for læring, entreprenørskap og innovasjon i barnehagen.

Styreren skal også sørge for å formidle og tydeliggjøre forventninger til personalet i barnehagen og følge opp medarbeiderne enkeltvis og i gruppe. Evne til å kommunisere med medarbeidere med ulik bakgrunn og utdanning er vesentlig. Personalledelse dreier seg blant annet om at medarbeidere får ta i bruk og utvikle sin kompetanse med sikte på kvalitetsutvikling i barnehagen slik at målene i rammeplanen nås. Utvikling av barnehagen gjennom kontinuerlig kompetanseutvikling må stå sentralt.

Følgende innholdselementer behandles:

 • å initiere og lede utviklingsarbeid i barnehagen
 • ulike strategier for læring og utvikling i barnehagen
 • aksjonslæring og -forskning
 • personalarbeid og kompetanseutvikling
 • veiledning og coaching
 • barnehagebasert kompetanseutvikling
 • styrer som strategisk aktør i barnehagen
 • makt og påvirkning i barnehagesektoren

Ledelse av barnehagen som pedagogisk virksomhet
Styreren har ansvar for at barnehagen fungerer godt som lærende organisasjon og pedagogisk virksomhet hvor samisk språk og kultur er en del av barnehagens pedagogiske arbeid. Styreren må sørge for at det pedagogiske arbeidet i barnehagen er i tråd med barnehageloven og rammeplanen, og at personalet utvikler en felles forståelse for oppdraget som er gitt i disse. Styrer følger opp arbeidet med planlegging, dokumentasjon, vurdering og utvikling av barnehagens innhold og arbeidsmåter og sørger for at hele personalgruppen involveres.

Styreren må involvere og engasjere ansatte og foreldre i arbeidet med å nå en felles målsetting. Styrer må ha evne til å lede arbeidet med å etablere og fremme en felles kultur i barnehagen som gir rom for ulikhet og som fører til et godt arbeidsmiljø.

Følgende innholdselementer behandles:

 • barnehagen som lærende organisasjon
 • målrettet ledelse og progresjon i det pedagogiske arbeidet
 • systematisk arbeid med planlegging, dokumentasjon og vurdering
 • arbeidsmiljø, motivasjon og engasjement i barnehagen
 • samisk språk og kultur som del av barnehagens pedagogiske arbeid
 • bruk av IKT i det pedagogiske arbeidet – digital kompetanse og dømmekraft (digital praksis i barnehagen)

Ledelse av tidlig innsats og inkluderende fellesskap
Det ligger i barnehagens oppdrag å tilpasse det allmennpedagogiske barnehagetilbudet til barns behov, til trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og for å forebygge krenkelser og mobbing. Inkludering i barnehagen handler om tilrettelegging for sosial deltakelse. Barnehagens innhold må formidles på en måte som gjør at alle barn kan delta ut fra egne behov og forutsetninger. Tidlig innsats innebærer innsats på et tidlig tidspunkt i barnets liv, og iverksettelse av tiltak når problemer oppstår eller avdekkes i førskolealder, i løpet av grunnopplæringen eller i voksen alder. Ledelse i arbeidet med tidlig innsats, inkluderende barnehagemiljø, tilrettelegging for barn som trenger ekstra støtte, tilrettelegging for det fysiske miljøet, observasjon, kartlegging, refleksjon, tverrfaglig samarbeid, overgang fra barnehage til skole og mangfold skal inngå i utdanningen.

Styrerens evne til samarbeid med andre kolleger, barnehager, barnehageeier og andre eksterne aktører er avgjørende for å skape en barnehage som bidrar til barns læring, mestring og trivsel. Tverrfaglig samarbeid og samarbeidet med eksterne aktører inngår som tema i utdanningen.

Følgende innholdselementer behandles:

 • barnehagen som arena for mangfold og inkludering
 • utvikling av barnehagen som en arena for danning, lek, læring og omsorg for alle barn
 • samarbeid med eksterne instanser (barnevern, skole, PPT m.fl.)
 • utviklingen av barnehagen i Norge - et komparativt perspektiv på den norske barnehagesektoren sammenlignet med andre land

Ledelse av internt og eksternt samarbeid og organisasjonsbygging
Barnehagen er en organisasjon som kan analyseres gjennom ulike perspektiver for å identifisere sterke og svake sider, samt utfordringer og muligheter som grunnlag for utvikling. Styrer har et overordnet ansvar for at barnehagen fungerer godt som organisasjon. Styrer må ha evne til å fremme en felles kultur i barnehagen som også gir rom for ulikhet. Som personalleder har styrer ansvar for å engasjere og involvere medarbeiderne i å nå felles mål i samarbeid med barnas foreldre. Styrer må sørge for å tydeliggjøre forventninger til personalet og følge opp medarbeiderne gruppe- og enkeltvis. Evne til å kommunisere med medarbeidere med ulik bakgrunn og utdanning er vesentlig. Godt lederskap skaper vilkår for at de ansatte kan ta i bruk og utvide sin kompetanse slik at målene i rammeplanen nås.

Styreren må evne å involvere og engasjere ansatte og foreldre i arbeidet med å nå en felles målsetting. Styreren skal sikre at barnehagen har innarbeidet rutiner for samarbeid med relevante institusjoner, slik som skolen, helsestasjonen, den pedagogisk-psykologiske tjenesten og barnevernet, og bidra i prosesser til barns beste. Forståelsen for og kompetanse i tverrfaglig samarbeid er vesentlig for styrer, samt for å bidra til at det er en kultur for samarbeid med andre i organisasjonen.

Følgende innholdselementer behandles:

 • utfordringer ved barnehagen som arbeidsorganisasjon
 • samarbeid og teambygging i barnehagen
 • barnehagen i samspill med omgivelsene
 • etikk og ledelse/verdibasert ledelse
 • arbeid med konfliktarbeid

Læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om og kan ivareta barnehagens samfunnsmandat med vekt på barnehagens verdigrunnlag
 • har inngående kunnskap om barnehagebasert kompetanseutvikling og endringsstrategier i barnehagen
 • har inngående kunnskap om ledelse av det allmennpedagogiske barnehagetilbudet tilpasset barns behov og forutsetninger
 • har kunnskap om ledelse av ulike overganger i barnehagen
 • har kunnskap om utvikling av digital dømmekraft i barnehagen 

Ferdigheter

Studenten

 • kan håndtere press, motsetninger og dilemmaer på en måte som gir grunnlag for positiv utvikling som leder
 • kan utøve målrettet og dynamisk ledelse av det pedagogiske arbeidet i barnehagen
 • kan analysere og drøfte problemstillinger i barnehagen med utgangspunkt i ulike teorier om organisasjon og ledelse
 • kan anvende ulike perspektiver og metoder i kommunikasjon, veiledning og konflikthåndtering
 • kan tilrettelegge for og lede barnehagens samarbeid med eksterne instanser (skole, barnevern, PPT m.fl.)

Generell kompetanse

Studenten

 • har inngående kjennskap til ulike former for styring i barnehagesektoren
 • kan reflektere over sin egen rolle som leder og sin lederidentitet
 • kan skjelne mellom dokumenterbar kunnskap og meningsytringer på barnehagefeltet
 • har grundig forståelse for barnehagen som lærende organisasjon
 • kan gjennomføre arbeidsplassbasert utviklingsarbeid i barnehagen

Arbeids- og læringsaktiviteter

Mellom samlingene skal studentene skrive til sammen tre fagnotat basert på tematikk fra hvert hovedområde etter nærmere beskrivelse. Arbeidet med fagnotatet organiseres slik at studentene kan nyttiggjøre seg hverandres erfaringer. Studentene diskuterer og veileder hverandre i valg av problemstillinger, og samarbeider (min. 2 og maks. 3 studenter) i skriveprosessen. I tillegg skal studentene gjennomføre et arbeidsplassbasert utviklingsarbeid i egen barnehage, med fokus på ledelse. Dette er et individuelt arbeid som ender opp i en presentasjon. 

Godkjenning av fagnotat og presentasjon av utviklingsarbeid gjøres av faglærer, og vurderes som godkjent/ikke godkjent. Alle arbeidskrav må være godkjent for å få avlegge endelig eksamen i studiet. 

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
STY-AK1: Ett fagnotat (to eller tre studenter sammen)Skriftlig oppgaveGruppe
STY-AK2: Ett fagnotat (to eller tre studenter sammen)Skriftlig oppgaveGruppe
STY-AK3: Dokumentasjon av prosess - utviklingsarbeid i egen barnehage Framføring/presentasjonIndividuell
STY-AK4: Ett fagnotat (to eller tre studenter sammen)Skriftlig oppgaveGruppe

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:STY-AK1: Ett fagnotat (to eller tre studenter sammen)
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:STY-AK2: Ett fagnotat (to eller tre studenter sammen)
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:STY-AK3: Dokumentasjon av prosess - utviklingsarbeid i egen barnehage
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:STY-AK4: Ett fagnotat (to eller tre studenter sammen)
Gruppering:Gruppe

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
HjemmeeksamenHEMIndividuell49timer100 %Intern og eksternAlleOmfang: 5000 ord. Oppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 10.00 den tredje dagen.

Vurderinger

Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:49
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader:Omfang: 5000 ord. Oppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 10.00 den tredje dagen.
Hjelpemidler:Alle
Kode:HEM
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å gå opp til eksamen: 

HEM: Alle

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
MVPLK6000 Personalarbeid og ledelse i barnehagen6 studiepoeng
MVPLK6100 Kvalitetsutvikling og endring av barnehagen som organisasjon4 studiepoeng
MVPLL6000 Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagenTa kontakt med DMMH for info
MVSTY6000 Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagerTa kontakt med DMMH for info
Tidligere versjoner av emnene over vil også kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnetTa kontakt med DMMH for info

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:MVPLK6000 Personalarbeid og ledelse i barnehagen
Vektingsreduksjon:6 studiepoeng
Emne som gir vektingsreduksjon:MVPLK6100 Kvalitetsutvikling og endring av barnehagen som organisasjon
Vektingsreduksjon:4 studiepoeng
Emne som gir vektingsreduksjon:MVPLL6000 Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info
Emne som gir vektingsreduksjon:MVSTY6000 Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info
Emne som gir vektingsreduksjon:Tidligere versjoner av emnene over vil også kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info