Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BDBUL1000 Barns utvikling, lek og læring

  • Studiepoeng
   27
  • Undervisningssemester
   2015 høst, 2016 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning, deltid
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2015 høst, 2016 vår
  • Emneansvarlig
   Gunn Anita Søraunet
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Emneinnhold

Kunnskapsområdet skal gi studentene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse til å kunne legge til rette for og lede lek, læring og danningsprosesser i barnehagen. Kunnskaper om og evne til kritisk vurdering av teorier og forskning om barns utvikling på ulike områder i et samfunn preget av mangfold, endring og kompleksitet er grunnleggende kompetanse for barnehagelærere.

Kunnskapsområdet bygger på et syn på barn og et verdigrunnlag som framhever barns rett til å bli hørt, sett og inkludert i fellesskapet, og til å påvirke og medvirke i egen læring og utvikling. I en helhetlig forståelse av barns utvikling, læring og danning framheves leken som en grunnleggende livs- og læringsform både ut fra dens egenverdi og som grunnlag for allsidig utvikling.

Kunnskapsområdet bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene pedagogikk, naturfag, fysisk fostring, norsk, og religion, livssyn og etikk (RLE).

Læringsutbytte

Kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring består av fire overordnede tema, med hver sine læringsutbyttebeskrivelser.

Tema: Barn i utvikling, lek og læring

Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • har kunnskap om ulike teorier og forskning om barns utvikling, lek, læring og danning
 • har kunnskap om de yngste barna i barnehagen sin væremåte, og om deres omsorgs-, leke- og læringsbehov
 • har kunnskap om og kan støtte alle barn i deres utvikling med utgangspunkt i deres særegne behov og læringsmuligheter
 • har kunnskap om leken som fenomen i barndommen og som arena for læring, vennskap og samspill mellom barn.

Barnehagens pedagogikk i idéhistorisk perspektiv

 • har kunnskap om og innsikt i ulike forståelser av barn og barndom, i fortid og nåtid
 • kan tilrettelegge og reflektere over barnehagens innhold på en måte som inkluderer barns erfaringer, interesser og rett til medvirkning
 • har kjennskap til syn på barn og barndom i samisk kultur og tradisjon

Profesjonelle og etiske utfordringer

 • kan analysere og reflektere kritisk over profesjonelle og etiske utfordringer knyttet til pedagogisk arbeid med barn
 • kan reflektere faglig og etisk over hva demokrati, likeverd og likestilling innebærer i møte med barnet i barnet i barnehagen
 • har kunnskap om og ferdigheter i kommunikasjon og samarbeid med medarbeidere og foresatte
 • har kunnskap om og ferdigheter i kommunikasjon, samspill og lek med barn
 • kan gå inn i omsorgsfulle relasjoner med barn, preget av vilje til innlevelse og anerkjennelse, og framstå som en bevisst rollemodell
 • kan utøve profesjonelt skjønn gjennom å anvende faglig kompetanse på praktiske og teoretiske problemstillinger

Pedagogisk arbeid i barnehagen

 • har kunnskap om og ferdigheter i observasjon og pedagogisk dokumentasjon
 • har kunnskap om og ferdigheter i didaktisk tilrettelegging for barns leke- og læringsprosesser
 • kan lede pedagogiske prosesser og støtte barn i deres nysgjerrighet, eksperimentering, undring og skapende uttrykk
 • kan analysere og reflektere over sosialt og kulturelt mangfold i pedagogisk arbeid
 • har kunnskap om ulike digitale verktøy og ferdigheter i å bruke dem kreativt og kritisk i pedagogisk arbeid

Pensum

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
B-PD3: Kommunikasjon og samarbeid, muntlig presentasjon og refleksjonsnotatFramføring/presentasjonGruppe
B-FH1: Observasjon av barns motorikk. Kan utføres under praksis. Leveres separat til faglærer i fysisk aktivitet for vurderingSkriftlig oppgaveIndividuell
B-NO1: Observasjon av barns språk (dialog barn-voksen). Kan utføres under praksis. Leveres separat til faglærer i norsk for vurderingSkriftlig oppgaveIndividuell
B-NA1: Oppgave om barns eksperimentering og undring (natur og naturfenomener), kan utføres under praksis. Presenteres som poster. Vurderes av faglærer i naturfagSkriftlig oppgaveIndividuell
B-RL1: Religion, livssyn og danningSkriftlig prøveIndividuell
B-NA2: Samtale med barn om naturfenomenSkriftlig oppgaveIndividuell
B-PD1: Lek i barnehagen. Etter tilbakemelding og bearbeiding inngår mappebidraget i eksamensmappeSkriftlig oppgaveIndividuell
B-PD2: Barns utvikling, mestring og læring i barnehagen. Etter tilbakemelding og bearbeiding inngår mappebidraget i eksamensmappeSkriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B-PD3: Kommunikasjon og samarbeid, muntlig presentasjon og refleksjonsnotat
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B-FH1: Observasjon av barns motorikk. Kan utføres under praksis. Leveres separat til faglærer i fysisk aktivitet for vurdering
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B-NO1: Observasjon av barns språk (dialog barn-voksen). Kan utføres under praksis. Leveres separat til faglærer i norsk for vurdering
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B-NA1: Oppgave om barns eksperimentering og undring (natur og naturfenomener), kan utføres under praksis. Presenteres som poster. Vurderes av faglærer i naturfag
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig prøve
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B-RL1: Religion, livssyn og danning
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B-NA2: Samtale med barn om naturfenomen
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B-PD1: Lek i barnehagen. Etter tilbakemelding og bearbeiding inngår mappebidraget i eksamensmappe
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B-PD2: Barns utvikling, mestring og læring i barnehagen. Etter tilbakemelding og bearbeiding inngår mappebidraget i eksamensmappe
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamen SEK1Individuell6timer40 %InternIngenHøst 2015
Mappeeksamen MAP1Individuell1semester60 %Intern og eksternAlleVår 2016

Vurderinger

Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:6
Enhet:timer
Vekting:40 %
Merknader:Høst 2015
Hjelpemidler:Ingen
Kode: SEK1
Sensorordning:Intern
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1
Enhet:semester
Vekting:60 %
Merknader:Vår 2016
Hjelpemidler:Alle
Kode: MAP1
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • SEK1: ingen
 • MAP1: alle

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer