Semestre

BDBUL1000 Barns utvikling, lek og læring

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Barns utvikling, leik og læring
Kursnavn på engelsk: 
Children's Development, Play and Learning
Studiepoeng: 
27
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning, deltid
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2014 høst
2015 vår
Eksamenssemester
2014 høst
2015 vår
Emneansvarlig
Mona Halsaunet Frønes

Emneinnhold

Kunnskapsområdet skal gi studentene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse til å kunne legge til rette for og lede lek, læring og danningsprosesser i barnehagen. Kunnskaper om og evne til kritisk vurdering av teorier og forskning om barns utvikling på ulike områder i et samfunn preget av mangfold, endring og kompleksitet er grunnleggende kompetanse for barnehagelærere.

Kunnskapsområdet bygger på et syn på barn og et verdigrunnlag som framhever barns rett til å bli hørt, sett og inkludert i fellesskapet, og til å påvirke og medvirke i egen læring og utvikling. I en helhetlig forståelse av barns utvikling, læring og danning framheves leken som en grunnleggende livs- og læringsform både ut fra dens egenverdi og som grunnlag for allsidig utvikling.

Kunnskapsområdet bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene pedagogikk, naturfag, fysisk fostring, norsk, og religion, livssyn og etikk (RLE).

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring består av fire overordnede tema, med hver sine læringsutbyttebeskrivelser.

Tema: Barn i utvikling, lek og læring

Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • har kunnskap om ulike teorier og forskning om barns utvikling, lek, læring og danning
 • har kunnskap om de yngste barna i barnehagen sin væremåte, og om deres omsorgs-, leke- og læringsbehov
 • har kunnskap om og kan støtte alle barn i deres utvikling med utgangspunkt i deres særegne behov og læringsmuligheter
 • har kunnskap om leken som fenomen i barndommen og som arena for læring, vennskap og samspill mellom barn.

Barnehagens pedagogikk i idéhistorisk perspektiv

 • har kunnskap om og innsikt i ulike forståelser av barn og barndom, i fortid og nåtid
 • kan tilrettelegge og reflektere over barnehagens innhold på en måte som inkluderer barns erfaringer, interesser og rett til medvirkning
 • har kjennskap til syn på barn og barndom i samisk kultur og tradisjon

Profesjonelle og etiske utfordringer

 • kan analysere og reflektere kritisk over profesjonelle og etiske utfordringer knyttet til pedagogisk arbeid med barn
 • kan reflektere faglig og etisk over hva demokrati, likeverd og likestilling innebærer i møte med barnet i barnet i barnehagen
 • har kunnskap om og ferdigheter i kommunikasjon og samarbeid med medarbeidere og foresatte
 • har kunnskap om og ferdigheter i kommunikasjon, samspill og lek med barn
 • kan gå inn i omsorgsfulle relasjoner med barn, preget av vilje til innlevelse og anerkjennelse, og framstå som en bevisst rollemodell
 • kan utøve profesjonelt skjønn gjennom å anvende faglig kompetanse på praktiske og teoretiske problemstillinger

Pedagogisk arbeid i barnehagen

 • har kunnskap om og ferdigheter i observasjon og pedagogisk dokumentasjon
 • har kunnskap om og ferdigheter i didaktisk tilrettelegging for barns leke- og læringsprosesser
 • kan lede pedagogiske prosesser og støtte barn i deres nysgjerrighet, eksperimentering, undring og skapende uttrykk
 • kan analysere og reflektere over sosialt og kulturelt mangfold i pedagogisk arbeid
 • har kunnskap om ulike digitale verktøy og ferdigheter i å bruke dem kreativt og kritisk i pedagogisk arbeid

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
Arbeidskrav 1: Barndomsminner og barndomsforståelse. Individuelt forarbeidFramføring/presentasjonIndividuell
Arbeidskrav 2: Kommunikasjon og samarbeidFramføring/presentasjonIndividuell
Arbeidskrav 3: Observasjon av barns motorikk, utføres under praksis. Leveres separat til faglærer i fysisk aktivitet for vurderingSkriftlig oppgaveIndividuell
Arbeidskrav 4: Observasjon av barns språk (dialog barn – voksen), utføres under praksis. Leveres separat til faglærer i norsk for vurderingSkriftlig oppgaveIndividuell
Arbeidskrav 5: Oppgave om barns eksperimentering og undring (natur og naturfenomener), utføres under praksis. Presenteres som poster. Vurderes av faglærer i naturfagSkriftlig oppgaveIndividuell
Arbeidskrav 6: Religion, livssyn og danningSkriftlig prøveIndividuell
Arbeidskrav 7: Samtale med barn om naturfenomenSkriftlig oppgaveIndividuell
Arbeidskrav 8: Lek i barnehagen. Etter tilbakemelding og bearbeiding inngår mappebidraget i eksamensmappeSkriftlig oppgaveIndividuell
Arbeidskrav 9: Barns utvikling, mestring og læring i barnehagen. Etter tilbakemelding og bearbeiding inngår mappebidraget i eksamensmappeSkriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:Arbeidskrav 1: Barndomsminner og barndomsforståelse. Individuelt forarbeid
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:Arbeidskrav 2: Kommunikasjon og samarbeid
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:Arbeidskrav 3: Observasjon av barns motorikk, utføres under praksis. Leveres separat til faglærer i fysisk aktivitet for vurdering
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:Arbeidskrav 4: Observasjon av barns språk (dialog barn – voksen), utføres under praksis. Leveres separat til faglærer i norsk for vurdering
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:Arbeidskrav 5: Oppgave om barns eksperimentering og undring (natur og naturfenomener), utføres under praksis. Presenteres som poster. Vurderes av faglærer i naturfag
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig prøve
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:Arbeidskrav 6: Religion, livssyn og danning
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:Arbeidskrav 7: Samtale med barn om naturfenomen
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:Arbeidskrav 8: Lek i barnehagen. Etter tilbakemelding og bearbeiding inngår mappebidraget i eksamensmappe
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:Arbeidskrav 9: Barns utvikling, mestring og læring i barnehagen. Etter tilbakemelding og bearbeiding inngår mappebidraget i eksamensmappe
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamen Individuell6timer40 %InternIngenAvholdes i høstsemesteret
Mappeeksamen Individuell1semester60 %Intern og eksternAlleAvholdes i vårsemesteret
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:6
Enhet:timer
Vekting:40 %
Merknader:Avholdes i høstsemesteret
Hjelpemidler:Ingen
Kode:
Sensorordning:Intern
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1
Enhet:semester
Vekting:60 %
Merknader:Avholdes i vårsemesteret
Hjelpemidler:Alle
Kode:
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer