Semestre

BDBUL1001 Barns utvikling, lek og læring 1

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Barns utvikling, leik og læring 1
Kursnavn på engelsk: 
Children's Development, Play and Learning 1
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning, deltid
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2017 høst
Eksamenssemester
2017 høst
Emneansvarlig
Gunn Anita Søraunet

Emneinnhold

Kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring skal gi studentene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse til å kunne legge til rette for og lede lek, læring og danningsprosesser i barnehagen. Kunnskaper om og evne til kritisk vurdering av teorier og forskning om barns utvikling på ulike områder i et samfunn preget av mangfold, endring og kompleksitet er grunnleggende kompetanse for barnehagelærere.

Kunnskapsområdet bygger på et syn på barn og et verdigrunnlag som framhever barns rett til å bli hørt, sett og inkludert i fellesskapet, og til å påvirke og medvirke i egen læring og utvikling. I en helhetlig forståelse av barns utvikling, læring og danning framheves leken som en grunnleggende livs- og læringsform både ut fra dens egenverdi og som grunnlag for allsidig utvikling.

Kunnskapsområdet er delt i to emner: Barns utvikling, lek og læring 1, forkortet til BULL 1 (BDBUL1001) og Barns utvikling, lek og læring 2, forkortet til BULL 2 (BDBUL1002). BULL 1 avsluttes etter første semester, mens BULL 2 går over begge semester. BULL 1 har hovedfokus på at studentene skal bli kjent med barnehagen som arena for barns lek, læring og danning, og få kunnskap om forutsetninger for pedagogisk arbeid i barnehagen.

BULL 1 bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene pedagogikk og fysisk fostring.

Forventet læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomført studium av emnet. Studenten:

 • har begynnende kunnskap om barns utvikling, lek, læring og danning
 • har begynnende kunnskap om hvordan barnehagen kan støtte alle barn i deres utvikling med utgangspunkt i deres særegne behov og læringsmuligheter
 • har kunnskap om de yngste barnas væremåter, og om deres omsorgs-, leke- og læringsbehov
 • har kunnskap om leken som fenomen i barndommen og som arena for læring, vennskap og samspill mellom barn
 • har begynnende kunnskap om didaktisk tilrettelegging
 • har begynnende kunnskap om tilrettelegging av barnehagens innhold på en måte som inkluderer barns erfaringer, interesser og rett til medvirkning
 • har kunnskap om betydningen av personalets evne til kommunikasjon, samspill og lek med barn
 • har innsikt i betydningen av å kunne gå inn i omsorgsfulle relasjoner med barn, preget av vilje til innlevelse og anerkjennelse, og fremstå som en bevisst rollemodell
 • har kunnskaper og begynnende ferdigheter i observasjon og dokumentasjon som forutsetning for didaktisk tilrettelegging for barns leke- og læringsprosesser og av barnehagens leke- og læringsmiljø.
 • har begynnende kunnskaper om ledelse av pedagogiske prosesser
 • har kunnskap om ulike pedagogiske og digitale verktøys betydning for å fremme barns lek og læring og hvordan disse kan brukes kreativt og kritisk
 • har begynnende forståelse for lovverket for barnehagen (Barnehageloven, Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, FNs barnekonvensjon for barnets rettigheter), med et spesielt fokus på tema barns medvirkning 
 • har begynnende innsikt og forståelse for veiledning i barnehagen

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
B1-FH1: Observasjon av barns motorikkSkriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B1-FH1: Observasjon av barns motorikk
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
HjemmeeksamenHEM1Individuell54timer40 %InternAlle 54 timer tilsvarer 3 dager
Skriftlig skoleeksamenSEK1Individuell6timer60 %InternIngen
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:54
Enhet:timer
Vekting:40 %
Merknader: 54 timer tilsvarer 3 dager
Hjelpemidler:Alle
Kode:HEM1
Sensorordning:Intern
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:6
Enhet:timer
Vekting:60 %
Merknader:
Hjelpemidler:Ingen
Kode:SEK1
Sensorordning:Intern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • HEM1: Ingen
 • SEK1: B1-FH1, OBLTS

SEK1 i BDBUL1001 kan erstattes av bestått SEK1 i BDBUL1000.

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer

Øvrig informasjon

BDBUL1001 (15 sp) sammen med BDBUL1002 (15 sp) erstatter emnet BDBUL1000 (27 sp), som utgår fra studiemodellen for Barnehagelærerutdanning, deltid for kull seinere enn 2015.

Pensum

Pensumlisten gjelder studieåret 2017-2018

Askland, L. (2011). Kontakt med barn. Innføring i førskolelærerens arbeid på grunnlag av observasjoner. (2. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag. Kap. 1-3, 6 og 7. (118 s.)

Bae, B. (1996). Det interessante i det alminnelige. Oslo: Pedagogisk forum. Kap. 2,9. Lastes ned fra http://www.nb.no/nbsok/nb/5dc869d9019bb346b68eee5b3252753b?lang=no#6

Birkeland, Å. & Carson, N. (2013). Veiledning for barnehagelærere. (3. utg.) Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Kap 1, 3 og 6. (29 s.)

Jansen, T.T. (2014). Lyttende didaktikk. I Brostrøm, S., Lafton, T. og Letnes, M.A. Barnehagedidaktikk. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 46- 66). (20 sider).

Fennefoss, A.T. & Jansen K.E. (2008). Småbarnspedagogikk og praksisfortellinger. Pedagogisk    dokumentasjon gjennom tolkning og analyse. Bergen: Fagbokforlaget. Kap.1,2 og 3. (80 s.)

Glaser, V., Moen, K.H., Mørreaunet, S. & Søbstad, F. (red.). (2011). Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. Følgende kapitler:

Tholin, K.R. Omsorg usynliggjøres og trenger en tydeligere posisjon. Kap. 4. (12 s.)

Kristiansen, T. Medvirkning – uendelig vanskelig, fantastisk enkelt. Kap. 14. (10 s.)

Drugli, M.B. Å møte barn med tillit og respekt gjennom å ”se” hele barnet. Kap. 15. (10 s.)

Søbstad, F. Trivsel og glede i barnehagen. Kap. 19. (10 s.)

Glaser, V., Størksen, I. & Drugli, M.B. (red.) (2014). Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis. Bergen: Fagbokforlaget. Følgende kapitler:

 • Greve, A. Barns vennskap og jevnadringsrelasjoner. Kap.21. (16s.)

Kibsgaard, S. Den livsviktige leken. Kap.19. (15 s.)

Moser, T. & Storli, R. Fysisk og motorisk utvikling. Kap. 5. (27 s.).

Gunnestad, A. (2014). Didaktikk for barnehagelærere. En innføring. (5. utg). Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1–4. (117 s.)

Haugen, S., Løkken, G. & Röthle, M. (red.) (2013). Småbarnspedagogikk – fenomenologiske og estetiske tilnærminger. (2. utg.) Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Følgende kapitler:

Løkken, G. Toddleren som kroppssubjekt. Kap. 2. (15 s.)

Abrahamsen, G. En god start i barnehagen; toleranse for avskjed i tårer og tid til det nødvendige. Kap. 4. (16 s.)

Röthle, M. Møtet med de lekende barna. Kap. 7. (21 s.)

Hvorfor pedagogisk dokumentasjon? Udir. Lastet ned fra:  https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/kvalitet-i-barnehagen/verktoy-for-kvalitetsarbeid/pedagogisk-dokumentasjon/

Krogstad, A., Hansen, G.K., Høyland, K. & Moser, T. (red.) (2012). Rom for barnehage. Flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø. Bergen: Fagbokforlaget. Følgende kapitler:

Seland, M. Barnehagens nye rom sett i lys av diskurser om livslang læring (14 s.)

Nordtømme, S. Muligheter i mellomrom! ( 16 s.)

Thorbergsen, E. Lekemateriell og barns lek (13 s.)

Letnes, M.A. (2016). Barns møter med digital teknologi. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1, 3, 4. (52 s.)

Sandseter, E.B.H., Hagen, T.L. & Moser, T. (red.) (2013). Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. (2. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14 og 15. (Ca. 170 s.)

Thorbergsen, E. (2007). Barnehagens rom. Oslo: Pedagogisk forum. Kap. Rom og estetikk s.17-23. (7 s.)

Öhman, M. (2012) Det viktigste er å få leke. Oslo: Pedagogisk forum. Kap. 4, 5 ,6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19. (147 s.)

 

Kompendium BDBUL1001 - Barns utvikling, lek og læring 1

Bae, B. (2012). Kraften i lekende samspill. Potensial for medvirkning og ytringsfrihet. I B. Bae (red.), Medvirkning i barnehagen - potensialer i det uforutsette. Bergen: Fagbokforlaget. s. 33-56. (24 s.)

Olofsson, B.K. (1993). Hva er lek? I I lekens verden. Oslo: Pedagogisk forum. s.11-29. (18 s.)

Åberg, A. & Taguchi, H.L. (2006). Lyttende pedagogikk – etikk og demokrati i pedagogisk arbeid. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 3. «Å forandre det pedagogiske læringsmiljøet.» s. 29-36. (8 s.)

Åm, E. (1989). Lekens skjulte struktur. I På jakt etter barneperspektivet. Oslo: Universitetsforlaget. s.35-62. (27 s.)