Semestre

BDBUL1001 Barns utvikling, lek og læring 1

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Barns utvikling, leik og læring 1
Kursnavn på engelsk: 
Children's Development, Play and Learning 1
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning, deltid
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2019 høst
Eksamenssemester
2019 høst
Emneansvarlig
Gunn Anita Søraunet

Emneinnhold

Kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring skal gi studentene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse til å kunne legge til rette for og lede lek, læring og danningsprosesser i barnehagen. Kunnskaper om og evne til kritisk vurdering av teorier og forskning om barns utvikling på ulike områder i et samfunn preget av mangfold, endring og kompleksitet er grunnleggende kompetanse for barnehagelærere.

Kunnskapsområdet bygger på et syn på barn og et verdigrunnlag som framhever barns rett til å bli hørt, sett og inkludert i fellesskapet, og til å påvirke og medvirke i egen læring og utvikling. I en helhetlig forståelse av barns utvikling, læring og danning framheves leken som en grunnleggende livs- og læringsform både ut fra dens egenverdi og som grunnlag for allsidig utvikling.

Kunnskapsområdet er delt i to emner: Barns utvikling, lek og læring 1, forkortet til BULL 1 (BDBUL1001) og Barns utvikling, lek og læring 2, forkortet til BULL 2 (BDBUL1002). BULL 1 avsluttes etter første semester, mens BULL 2 går over begge semester. BULL 1 har hovedfokus på at studentene skal bli kjent med barnehagen som arena for barns lek, læring og danning, og få kunnskap om forutsetninger for pedagogisk arbeid i barnehagen.

BULL 1 bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene pedagogikk og fysisk fostring.

Forventet læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomført studium av emnet. Studenten:

 • har begynnende kunnskap om barns utvikling, lek, læring og danning
 • har begynnende kunnskap om hvordan barnehagen kan støtte alle barn i deres utvikling med utgangspunkt i deres særegne behov og læringsmuligheter
 • har kunnskap om de yngste barnas væremåter, og om deres omsorgs-, leke- og læringsbehov
 • har kunnskap om leken som fenomen i barndommen og som arena for læring, vennskap og samspill mellom barn
 • har begynnende kunnskap om didaktisk tilrettelegging
 • har begynnende kunnskap om tilrettelegging av barnehagens innhold på en måte som inkluderer barns erfaringer, interesser og rett til medvirkning
 • har kunnskap om betydningen av personalets evne til kommunikasjon, samspill og lek med barn
 • har innsikt i betydningen av å kunne gå inn i omsorgsfulle relasjoner med barn, preget av vilje til innlevelse og anerkjennelse, og fremstå som en bevisst rollemodell
 • har kunnskaper og begynnende ferdigheter i observasjon og dokumentasjon som forutsetning for didaktisk tilrettelegging for barns leke- og læringsprosesser og av barnehagens leke- og læringsmiljø.
 • har begynnende kunnskaper om ledelse av pedagogiske prosesser
 • har kunnskap om ulike pedagogiske og digitale verktøys betydning for å fremme barns lek og læring og hvordan disse kan brukes kreativt og kritisk
 • har begynnende forståelse for lovverket for barnehagen (Barnehageloven, Rammeplan for barnehagen. Innhold og oppgaver, FNs barnekonvensjon for barnets rettigheter), med et spesielt fokus på tema barns medvirkning 
 • har begynnende innsikt og forståelse for veiledning i barnehagen

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
B1-FH1: Observasjon av barns motorikkSkriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
B1-PD1: Barns lekSkriftlig oppgaveIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B1-FH1: Observasjon av barns motorikk
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B1-PD1: Barns lek
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamenSEK2Individuell6timer100 %Intern Ingen
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:6
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader: Ingen
Hjelpemidler:
Kode:SEK2
Sensorordning:Intern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • Alle

 

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer

Øvrig informasjon

BDBUL1001 (15 sp) sammen med BDBUL1002 (15 sp) erstatter emnet BDBUL1000 (27 sp), som utgår fra studiemodellen for Barnehagelærerutdanning, deltid for kull seinere enn 2015.

Pensum

 

Pensum for studieåret 2019-2020:

Berg, A. (2018). Observasjon av barns motorikk. I E.B.H. Sandseter, T. L. Hagen & T. Moser (red). Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og

            helse. (s.233-246) (3. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk.

 

Birkeland, Å. & Carson, N. (2017). Veiledning for barnehagelærere. (3. utg.) (ss. 16-39 og 83-110 kapittel 2, 3 og 7).  Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

 

Brønstad, E. (2019). Lekens egenverdi. I M.H. Frønes og V. Glaser (red.). (2019). Praksisbok for barnehagelærerstudenten. (ss. 91-102). Oslo: Universitetsforlaget. (11 s)

 

Bølgan, N. (2018). Barnehagens digitale praksis (ss. 16- 28 og ss. 52-85). Bergen: Fagbokforlaget. Kap 1,2,7,8

 

Drugli, M.B. (2018). Å møte barn med tillit og respekt gjennom å ”se” hele barnet. I V. Glaser, K.H. Moen, S. Mørreaunet & F. Søbstad, (red.). Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen (ss.230-239) (2.utg.) Oslo: Universitetsforlaget (10 s.)

 

Drugli, M.B. (2018). Emosjonell utvikling og tilknytning. I V. Glaser, I. Størksen og M.B. Drugli (red.). (2. utgave). (ss.49-78). Utvikling,

         lek og læring i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.

 

Frønes, M.H. (2019). Den observerende barnehagelæreren. Bergen: Fagbokforlaget.

 

Glaser, V. (2018). Grunnlaget for barns utvikling. I V. Glaser, I. Størksen. og M.B. Drugli (red.). (2. utgave). (ss. 11-24). Utvikling,

         lek og læring i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.

 

Greve, A (2018). Barns vennskap og jevnaldringsrelasjoner. I V. Glaser, I. Størksen & M.B. Drugli (red.). Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis (ss. 383-401) (2.utg.) Bergen: Fagbokforlaget (18s.).

 

Gunnestad, A. (2019). Didaktikk for barnehagelærere. En innføring. (2. utg) Kap. 1,2, 3, 4 (s. 15- 118). Oslo: Universitetsforlaget (103 s.).

 

Haga, M. (2018). Allsidig bevegelseserfaring, fysisk utfoldelse og bevegelsesglede. I E.B.H. Sandseter, T.L. Hagen & T. Moser (red). Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. (s.262-270) (3. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk.

 

Heldal, M. (2019). Veiledning i praksis. I M.H. Frønes og V. Glaser (red.). Praksisbok for barnehagelærerstudenten. (ss. 177-190). Oslo: Universitetsforlaget.

 

Hvorfor pedagogisk dokumentasjon? Udir. Lastet ned fra:  https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/kvalitet-i-barnehagen/verktoy-for-kvalitetsarbeid/pedagogisk-dokumentasjon/

 

Hwang, P. & Nilsson, B. (2015). Gruppepsykologi. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 2, 3, 4 og 7).

 

Jagtøien, G.L. & Hansen, K. (2018). Fysisk vekst og modning. I E.B.H. Sandseter, T.L. Hagen & T. Moser (red). Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. (s.100-125) (3. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk.

 

Jansen, T.T. (2014). Lyttende didaktikk. I S. Brostrøm, T. Lafton & M.A. Letnes. (red.) Barnehagedidaktikk (ss. 46- 66). Bergen: Fagbokforlaget (20 sider).

 

Jørgensen, K.A. (2018). I E.B.H. Sandseter, T.L Hagen & T. Moser (red). Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. (s.250-260) (3. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk.

 

Kanstad, M. (2019). De yngste i barnehagen – og et utvidet relasjonskompetansebegrep. I M.H Frønes og V. Glaser (red.). Praksisbok for barneahgelærerstudenten. (ss.127-138). Oslo: Universitetsforlaget.

 

Kibsgaard, S. (2018). Den livsviktige leken. I V. Glaser, I. Størksen & M.B Drugli (red.). Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis (ss.353-367) (2.utg.) Bergen: Fagbokforlaget. (16 s.)

 

Kibsgaard, S. & Sandseter, E.B.H. (2018). Bevegelseslek i barnekulturen, tradisjoner og kulturelt mangfold. I E.B.H. Sandseter, T.L Hagen & T. Moser (red). Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. (s.65-80) (3. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk.

 

Kristiansen, T. (2018) Medvirkning i barnehagen.  I M.H. Frønes og V. Glaser (red.). Praksisboka for barnehagelærerstudenten (ss.49-62) Oslo: Universitetsforlaget (13 s.).

 

Lehn, E.W. (2019). «Æ vil værra med på leiken». I M.H Frønes og V. Glaser (red.). Praksisbok for barnehagelærerstudenten. Oslo: Universitetsforlaget. (13s)(ss. 103-116).

 

Lorentzen, R. (2019). Barnehagens årsplanarbeid. I M.H. Frønes og V. Glaser(red.). Praksisbok for barnehagelærerstudenten. Oslo: Universitetsforlaget.(ss. 63-78).

 

Løkken, G. (2013). Toddleren som kroppssubjekt. I S.Haugen, G. Løkken & M. Röthle (red.). Småbarnspedagogikk – fenomenologiske og estetiske tilnærminger (ss. 31-48). (2. utg.) Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (17 s.).

 

Løkken, G. (2018). Bevegelse er mening. I E.B.H. Sandseter, T.L Hagen & T. Moser (red). Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. (s.43-52) (3. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk.

 

Meer, A. (2018). Tidlig utvikling hos de minste barn i alderen 0-1 år. I E.B.H. Sandseter, T.L. Hagen & T. Moser (red). Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. (s.161-177) (3. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk.

 

Moser, T. (2018). Barns kroppslighet som en del av barnehagens helhetlige dannelsesoppdrag. I E.B.H. Sandseter, T.L Hagen & T. Moser (red). Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. (s.22-40) (3. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk.

 

Moser, T. (2018). Motorikk, utvikling og læring – en kort innføring i grunnleggende begreper og forståelser. I E.B.H. Sandseter, T.L Hagen & T. Moser (red). Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. (s.126-148) (3. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk.

 

Moser, T. & Storli, R. (2018). Fysisk og motorisk utvikling. I V. Glaser, I. Størksen & M.B Drugli (red.). Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis (ss.107-149) (2.utg.) Bergen: Fagbokforlaget. (28 s.)

 

Nordtømme, S. (2012). Muligheter i mellomrom! I A. Krogstad, G.K. Hansen, K. Høyland & T. Moser (red.). Rom for barnehage. Flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø (ss.213-227). Bergen: Fagbokforlaget (16 s.).

 

Röthle, M. (2013). Møtet med de lekende barna. I S. Haugen, G. Løkken & M. Röthle (red.). Småbarnspedagogikk – fenomenologiske og estetiske tilnærminger (ss. 121-141) (2. utg.) Oslo: Cappelen Damm Akademisk (20 s.)

 

Sando, O.J. (2018). Koordinasjon. I E.B.H. Sandseter, T.L Hagen & T. Moser (red). Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. (s.150-159) (3. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk.

 

Schibbye, A.L.L. og Løvlie, E. (2017). Du og barnet. Kap. 1, 2, 3, 4,5, 7. Oslo: Universitetsforlaget.

 

Seland, M. (2012). Barnehagens nye rom sett i lys av diskurser om livslang læring. (14 s.) I A. Krogstad, G.K Hansen, K. Høyland & T. Moser (red.). Rom for barnehage. Flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø (ss.115-127). Bergen: Fagbokforlaget (14 s.)

 

Tholin, K.R. (2018). Omsorg usynliggjøres og trenger en tydeligere posisjon. I V. Glaser, K.H. Moen, S. Mørreaunet & F. Søbstad, (red.). Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen (ss.59-70) (2.utg.) Oslo: Universitetsforlaget (12 s.).

 

Öhman, M. (2012) Det viktigste er å få leke (kapittel 4, 5 ,6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17 og 19). Oslo: Pedagogisk forum (147 s.).

 

 

Kompendium BDBUL1001 - Barns utvikling, lek og læring 1

Bae, B. (2012). Kraften i lekende samspill. Potensial for medvirkning og ytringsfrihet. I B. Bae (red.) Medvirkning i barnehagen - potensialer i det uforutsette (ss. 33-56). Bergen: Fagbokforlaget. (24 s.)

 

Anbefalt pensum

 

Dysthe, O., Hertzberg, F. & Hoel, T. (2010). Skrive for å lære. Skriving i høyere utdanning. (2. utg.) Oslo: Abstrakt forlag