Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BDBUL1001 Barns utvikling, lek og læring 1

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemester
   2024 høst
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning, deltid
  • Varighet
   1 semester
  • Eksamenssemester
   2024 høst
  • Emneansvarlig
   Gunn Anita Søraunet
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

kka

Godkjent dato

Fredag, januar 19, 2024

Emneinnhold

Kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring er todelt og består av emnene BDBUL1001 og BDBUL1002. Det undervises i BDBUL1001 første semester, mens BDBUL1002 går over begge semester. BDBUL1001 har hovedfokus på at studentene skal bli kjent med barnehagen som arena for barns lek, læring og danning, og få kunnskap om forutsetninger for pedagogisk arbeid i barnehagen.

Kunnskapsområdet skal gi studentene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse for å kunne legge til rette for og lede lek, læring og danningsprosesser i barnehagen. Kunnskaper om og evne til kritisk vurdering av teorier og forskning om barns utvikling på ulike områder i et samfunn preget av mangfold, endring og kompleksitet, er grunnleggende kompetanse for barnehagelærere.

Kunnskapsområdet bygger på et syn på barn og et verdigrunnlag som framhever barns rett til å bli hørt, sett og inkludert i fellesskapet, og til å påvirke og medvirke i egen læring og utvikling. I en helhetlig forståelse av barns utvikling, læring og danning framheves leken som en grunnleggende livs- og læringsform både ut fra dens egenverdi og som grunnlag for allsidig utvikling.

Forskningsbasert undervisning og erfaringer i og fra praksis skal danne grunnlag for kritisk vurdering av teorier og forskning om barns utvikling på ulike områder i et samfunn preget av mangfold, endring og kompleksitet. Kunnskapsområdet skal forberede studenten på profesjonsutøvelse som barnehagelærer, og det legges opp til kritisk refleksjon over egen rolle i samspill med barn, ansatte, foreldre, medstudenter og eventuelt andre. Kunnskapsområdet omfatter erfaring med planlegging, gjennomføring og vurdering av lærings- og utviklingsprosesser for barn i ulike aldre og med ulike forutsetninger. 

BDBUL1001 har hovedfokus på at studentene skal bli kjent med barnehagen som arena for barns lek, læring og danning, og få kunnskap om forutsetninger for pedagogisk arbeid i barnehagen. Studentene vil møte grunnleggende tema som lek, omsorg, didaktikk og obervasjon. En viktig del av undervsiningen i BDBUL1001 handler om å se seg selv som samspillspartner i relasjon med barn.

Kunnskapsbasen i BDBUL1001 bygger på lærerutdanningsfagene pedagogikk og fysisk fostring.

Læringsutbytte

Studenten skal ha følgende læringsutbytte etter gjennomført emne: 
Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om barns utvikling med utgangspunkt i deres ulike forutsetninger og livserfaringer
 • har kunnskap om de yngste barnas væremåter, leke- og læringslyst
 • har kunnskap om barns behov for omsorg, lek og læring
 • har innsikt i betydningen av å kunne gå inn i omsorgsfulle relasjoner med barn, preget av vilje til innlevelse og anerkjennelse, og fremstå som en bevisst rollemodell
 • har kunnskap om leken som fenomen og arena for samspill, vennskap og utforskning i barnehagens leke- og læringsmiljø.
 • har kunnskap om didaktikk og didaktiske prosesser.
 • har kunnskap om ulike pedagogiske og digitale verktøys betydning for å fremme barns lek og læring og hvordan disse kan brukes kreativt og kritisk
 • har kunnskap om observasjon og pedagogisk dokumentasjon som forutsetning for pedagogisk arbeid i barnehagen.
 • har kunnskap om Rammeplan for barnehagen, med vekt på barnehagens verdigrunnlag og barns medvirkning

 

Ferdigheter:

Studenten:

 • har ferdigheter i observasjon som grunnlag for å legge til rette for barns allsidige utvikling.
 • har begynnende evne til å forstå og støtte barn i deres lek, med utgangspunkt i barnas ulike forutsetninger og livserfaringer.
 • har begynnende evne til å sette ord på, argumentere for og reflektere over pedagogisk kunnskap og ferdigheter i utvikling av eget pedagogisk grunnsyn
 • har begynnende ferdigheter om ledelse av pedagogiske prosesser med særlig fokus på seg selv og barn
 • kan kommunisere med og være i samspill og lek med barn i formelle og uformelle situasjoner

 

Generell kompetanse:

Studenten:

 • har begynnende innsikt og forståelse for veiledning i barnehagen
 • kan analysere og reflektere kritisk over egen profesjonsutøvelse i samspill med barn, personale og foresatte.

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
B1-FH1: Observasjon av barns motorikkSkriftlig oppgaveIndividuell
B1-PD1: Barns lekSkriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B1-FH1: Observasjon av barns motorikk
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B1-PD1: Barns lek
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamenSEKIndividuell6timer100 %InternIngen

Vurderinger

Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:6
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:Ingen
Kode:SEK
Sensorordning:Intern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • B1-FH1
 • B1-PD1
 • OBLTS

 

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer

Øvrig informasjon

BDBUL1001 (15 sp) sammen med BDBUL1002 (15 sp) erstatter emnet BDBUL1000 (27 sp), som utgår fra studiemodellen for Barnehagelærerutdanning, deltid for kull seinere enn 2015.