BDBUL1002 Barns utvikling, lek og læring 2

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemester
   2022 høst, 2023 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning, deltid
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2023 vår
  • Emneansvarlig
   Gunn Anita Søraunet
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

Eva Stai Brønstad

Emneinnhold

Kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring er todelt og består av emnene BDBUL1001 og BDBUL1002. Det undervises i BDBUL1001 første semester, mens BDBUL1002 går over begge semester. BDBUL1002 bygger på BDBUL1001 og legger vekt på både mer teoretisk kunnskap om og forståelse av barns utvikling, læring og danning., og på studentens tilegnelse av ferdigheter gjennom praksis i barnehage.

Kunnskapsområdet skal gi studentene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse til å kunne legge til rette for og lede lek, læring og danningsprosesser i barnehagen. Kunnskaper om og evne til kritisk vurdering av teorier og forskning om barns utvikling på ulike områder i et samfunn preget av mangfold, endring og kompleksitet er grunnleggende kompetanse for barnehagelærere.

Kunnskapsområdet bygger på et syn på barn og et verdigrunnlag som framhever barns rett til å bli hørt, sett og inkludert i fellesskapet, og til å påvirke og medvirke i egen læring og utvikling. I en helhetlig forståelse av barns utvikling, læring og danning framheves leken som en grunnleggende livs- og læringsform både ut fra dens egenverdi og som grunnlag for allsidig utvikling.

Forskningsbasert undervisning og erfaringer i og fra praksis skal danne grunnlag for kritisk vurdering av teorier og forskning om barns utvikling på ulike områder i et samfunn preget av mangfold, endring og kompleksitet. Kunnskapsområdet skal forberede studenten på profesjonsutøvelse som barnehagelærer, og det legges opp til kritisk refleksjon over egen rolle i samspill med barn, ansatte, foreldre, medstudenter og eventuelt andre. Kunnskapsområdet omfatter erfaring med planlegging, gjennomføring og vurdering av lærings- og utviklingsprosesser for barn i ulike aldre og med ulike forutsetninger. 

Kunnskapsbasen i BDBUL1002 bygger på lærerutdanningsfagene pedagogikk, norsk, naturfag med miljølære og religion, livssyn og etikk (RLE).

Læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomført studium av emnet. Studenten:

 • har kunnskap om og begynnende evne til kritisk vurdering av ulike teorier og forskning om barns utvikling, lek, læring og danning
 • har kunnskap om og begynnende evne til å støtte alle barn i deres utvikling med utgangspunkt i deres særegne behov og læringsmuligheter
 • har kunnskap om og ferdigheter i didaktisk tilrettelegging
 • kan tilrettelegge og reflektere over barnehagens innhold på en måte som inkluderer barns erfaringer, interesser og rett til medvirkning
 • har kunnskap om og innsikt i ulike forståelser av barn og barndom, i fortid og nåtid
 • har kjennskap til syn på barn og barndom i samisk kultur og tradisjon
 • har kunnskap om barnehagens verdigrunnlag, og kan reflektere over profesjonelle og etiske utfordringer knyttet til pedagogisk arbeid med barn
 • har en begynnende innsikt i og evne til å utøve et profesjonelt skjønn i det pedagogiske arbeidet i barnehagen
 • kan lede pedagogiske prosesser og se, møte og støtte barn i deres nysgjerrighet, eksperimentering, undring og skapende uttrykk
 • har kunnskap om og evne til å gå inn i dialogisk samspill med barn, med innlevelse og anerkjennelse og har grunnleggende ferdigheter i å samtale med barn om livsspørsmål
 • Har kunnskap om litteraturformidling med de yngste barna, og kan reflektere over hvordan dialog og undring i møte med barnelitteratur kan skape leseopplevelse.

 • har kunnskap om og ferdigheter i kommunikasjon og samarbeid

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
B2-NA1: Barns eksperimentering og undring (natur og naturfenomener). Presenteres som poster. Skriftlig oppgaveIndividuell
B2-NO1: Tidlig voksen-barnsamspillSkriftlig oppgaveIndividuell
B2-NO2: Invitasjon til temakveld i barnehagen. Sidemålsoppgave.Skriftlig oppgaveGruppe
B2-PD1: Barns utvikling, mestring og læring i barnehagen. Bearbeides etter veiledning og leveres til mappeeksamenSkriftlig oppgaveIndividuell
B2-PD2: Kommunikasjon og samarbeidFramføring/presentasjonGruppe
B2-RL1: Refleksjonsnotat om filosofisk samtaleSkriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B2-NA1: Barns eksperimentering og undring (natur og naturfenomener). Presenteres som poster.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B2-NO1: Tidlig voksen-barnsamspill
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B2-NO2: Invitasjon til temakveld i barnehagen. Sidemålsoppgave.
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B2-PD1: Barns utvikling, mestring og læring i barnehagen. Bearbeides etter veiledning og leveres til mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B2-PD2: Kommunikasjon og samarbeid
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B2-RL1: Refleksjonsnotat om filosofisk samtale
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
MappeeksamenMAP1Individuell2500ord100 %Intern og ekstern AlleEksamen MAP1 bygger på arbeidskravet B2-PD1

Vurderinger

Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:2500
Enhet:ord
Vekting:100 %
Merknader:Eksamen MAP1 bygger på arbeidskravet B2-PD1
Hjelpemidler: Alle
Kode:MAP1
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være bestått for å gå opp til eksamen: 

 • B2-NA1
 • B2-NO1
 • B2-NO2
 • B2-PD1
 • B2-PD2
 • B2-RL1 
 • OBLTS

Arbeidskravet B2-PD1 bearbeides etter veiledning og leveres til mappeeksamen. 

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer

Øvrig informasjon

BDBUL1001 (15 sp) sammen med BDBUL1002 (15 sp) erstatter emnet BDBUL1000 (27 sp), som utgår fra studiemodellen for Barnehagelærerutdanning, deltid for kull seinere enn 2015.