Semestre

BDBUL1002 Barns utvikling, lek og læring 2

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Barns utvikling, leik og læring 2
Kursnavn på engelsk: 
Children's Development, Play and Learning 2
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning, deltid
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2017 høst
2018 vår
Eksamenssemester
2018 vår
Emneansvarlig
Gunn Anita Søraunet

Emneinnhold

Kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring 2 skal gi studentene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse til å kunne legge til rette for og lede lek, læring og danningsprosesser i barnehagen. Kunnskaper om og evne til kritisk vurdering av teorier og forskning om barns utvikling på ulike områder i et samfunn preget av mangfold, endring og kompleksitet er grunnleggende kompetanse for barnehagelærere.

Kunnskapsområdet bygger på et syn på barn og et verdigrunnlag som framhever barns rett til å bli hørt, sett og inkludert i fellesskapet, og til å påvirke og medvirke i egen læring og utvikling. I en helhetlig forståelse av barns utvikling, læring og danning framheves leken som en grunnleggende livs- og læringsform både ut fra dens egenverdi og som grunnlag for allsidig utvikling.

Kunnskapsområdet er delt i to emner; Barns utvikling, lek og læring 1, forkortet til BULL 1 (BDBUL1001) og Barns utvikling, lek og læring 2, forkortet til BULL 2 (BDBUL1002). BULL 1 avsluttes etter første semester, mens BULL 2 går over begge semester. BULL 2 bygger på BULL 1, og legger vekt på både mer teoretisk kunnskap om og forståelse av barns utvikling, læring og danning, og på studentens tilegnelse av ferdigheter gjennom praksis i barnehage.

BULL 2 bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene pedagogikk, norsk, naturfag med miljølære og religion, livssyn og etikk (RLE).

Forventet læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomført studium av emnet. Studenten:

 • har kunnskap om og begynnende evne til kritisk vurdering av ulike teorier og forskning om barns utvikling, lek, læring og danning
 • har kunnskap om og begynnende evne til å støtte alle barn i deres utvikling med utgangspunkt i deres særegne behov og læringsmuligheter
 • har kunnskap om og ferdigheter i didaktisk tilrettelegging
 • kan tilrettelegge og reflektere over barnehagens innhold på en måte som inkluderer barns erfaringer, interesser og rett til medvirkning
 • har kunnskap om og innsikt i ulike forståelser av barn og barndom, i fortid og nåtid
 • har kjennskap til syn på barn og barndom i samisk kultur og tradisjon
 • har kunnskap om barnehagens verdigrunnlag, og kan reflektere over profesjonelle og etiske utfordringer knyttet til pedagogisk arbeid med barn
 • har en begynnende innsikt i og evne til å utøve et profesjonelt skjønn i det pedagogiske arbeidet i barnehagen
 • kan lede pedagogiske prosesser og se, møte og støtte barn i deres nysgjerrighet, eksperimentering, undring og skapende uttrykk
 • har kunnskap om og evne til å gå inn i dialogisk samspill med barn, med innlevelse og anerkjennelse og har grunnleggende ferdigheter i å samtale med barn om livsspørsmål
 • har kunnskap om og ferdigheter i kommunikasjon og samarbeid

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
B2-NA1: Barns eksperimentering og undring (natur og naturfenomener). Presenteres som poster. Skriftlig oppgaveIndividuell
B2-NO1: De yngste barnas dialog og samspillSkriftlig oppgaveIndividuell
B2-NO2: Invitasjon til temakveld i barnehagen. Sidemålsoppgave.Skriftlig oppgaveGruppe
B2-PD1: Barns utvikling, mestring og læring i barnehagen. Bearbeides etter veiledning og leveres til mappeeksamenSkriftlig oppgaveIndividuell
B2-PD2: Kommunikasjon og samarbeidFramføring/presentasjonGruppe
B2-RL1: Religion, livssyn og danning.Skriftlig prøveIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B2-NA1: Barns eksperimentering og undring (natur og naturfenomener). Presenteres som poster.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B2-NO1: De yngste barnas dialog og samspill
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B2-NO2: Invitasjon til temakveld i barnehagen. Sidemålsoppgave.
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B2-PD1: Barns utvikling, mestring og læring i barnehagen. Bearbeides etter veiledning og leveres til mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B2-PD2: Kommunikasjon og samarbeid
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig prøve
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B2-RL1: Religion, livssyn og danning.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
MappeeksamenMAP1Individuell1mappebidrag100 %Intern og ekstern Alle
Vurderinger:
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1
Enhet:mappebidrag
Vekting:100 %
Merknader:Alle
Hjelpemidler:
Kode:MAP1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskravet B2-PD1 skal inn i denne mappeeksamen.

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer

Øvrig informasjon

BDBUL1001 (15 sp) sammen med BDBUL1002 (15 sp) erstatter emnet BDBUL1000 (27 sp), som utgår fra studiemodellen for Barnehagelærerutdanning, deltid for kull seinere enn 2015.

Pensum

Pensumlisten gjelder studieåret 2017-2018

Askland, L. & Sataøen, S.O. (2013). Utviklingspsykologiske perspektiv på barns oppvekst. (3. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag. Kap.1,2,3,4. (204 s.)   

Bakke, H.K. (2013). Natur 1. Barn opplever naturen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. s. 1-79, 143-208. (140 s.)

Bakke, H.K. (2013). Natur 2. Barn utforsker naturfenomene (2. utgave). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. s. 69-107. (38 s.)

Birkeland, T. & Mjør, I. (2012). Barnelitteratur – sjangrar og teksttypar. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Kap 1: Barnelitteratur før og no. (21 s.)

Broström, S., Lafton, T., Letnes, M.A. (red.). Barnehagedidaktikk. Bergen: Fagbokforlaget. Følgende kapitler:

 • Holter, K., Langholm, G. Utforskende naturfag i barnehagen. Kap. 5 (13 s)
 • Jansen, K.E. Utforskerstund som læringsaktivitet. Kap. 4 (18 s)

Glaser, V., Moen, K.H., Mørreaunet, S. & Søbstad, F. (red.). (2011). Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. Følgende kapitler:

Gjems, L. Læring i samtaler og samhandling mellom voksne og barn i barnehagen.  Kap. 5. (9 s.)

Glaser, V., Størksen, I. & Drugli, M.B. (red.) (2014). Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis. Bergen: Fagbokforlaget. Følgende kapittel:

Drugli, M.B. Emosjonell utvikling og tilknytning. Kap. 3 (28 s.)

Melby-Lervåg, M. & Lervåg, A. Språklig utvikling hos barn fra null til fem år. Kap. 8. s. 167-188. (21 s.)

Haugen, S., Løkken, G. & Röthle, M. (red.). (2013). Småbarnspedagogikk – fenomenologiske og estetiske tilnærminger. (2. utg.) Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Følgende kapitler:

Krogstad, A. De yngste barnas språk. Kap. 6. (17 s.)

Høigård, A. (2013). Barns språkutvikling. Muntlig og skriftlig. (3. utg.) Oslo: Universitetsforlaget. Kap.1 og 2. (105 s.)

Kloep, M. & Hendry, L. (2003). Utviklingspsykologi i praksis. Oslo: Abstrakt forlag. Kap. 2 og 3 (58 s.)

Sagberg, S. (red.) (2017). Mot til å være barnehagelærer. Bergen: FagbokforlagetFølgende kapitler:

Kjølsvik, I. Norske verdier for norske barnehager – og kildene til dem.  s. 53-67. (15 s.)

Mørreaunet, S. La oss være venner – i all evighet? Om tilgivelse og vennskap mellom barn. s. 177-200. (24 s.)

Skarpsno, H. (2013). Barn og seksualitet. Oslo: SEBU forlag. Kap. 2 og 3. (23 s.)

Sødal, H.K. (2014). Kristen tro og tradisjon i barnehagen. Kristiansand: Høyskoleforlaget. Kap. 1, 3 og 5. (70 s.)

Öhman, M. (2016). Samtaler og samspill med barn. Oslo: Pedagogisk forum. Kap. 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12. (143s.)

 

Kompendium BDBUL1002 - Barns utvikling, lek og læring 2

Amundsen, H.M. (2013). Danning til livet – et fortolkende prosjekt. I K. Steinsholt & M. Øksnes (red.). Danning i barnehagen. Perspektiver og muligheter. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. s. 169-185. (16 s.)

Amundsen, H.M. (2013). Perspektiver på barns undring. – I barns tanker. I Barns undring. Bergen: Fagbokforlaget. s. 29-58. (29 s.).

Berg, J.O. (2006). Læring skjer i samhandling. I Bedre barnehager, skriftserie. Nr.1. Oslo: Utdanningsakademiet. s.4-13.(10 s.)

Blom, K. (2004). Norsk barndom gjennom 150 år Bergen: Fagbokforlaget. Kap.1: Barnehagen. Fra asyler til pedagogiske institusjoner. (28 s.)

Dahlberg, G., Moss, P., Pence, A. (2002). Den tidlige barndommen som konstruksjon: Hva tror vi om den?(26 s)

Eidhamar, L.G. & Leer-Salvesen, P. (2014). Nesten som deg selv. Barn og etikk. (4. utg.) Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Kap. 3. s. 85-99. (15 s.)

Gjems, L. (2011). Barnesamtalene – barnehagens glemte læringsarena? I Gjems, L og Løkken G. (red.). Barns læring om språk og gjennom språk. Samtaler i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, s. 43-67 (24 s.)

Korsvold, T. (2013). Fra familiemedlem til rettssubjekt. Framveksten av en moderne barnehagebarndom. I A. Greve, S. Mørreaunet & N. Winger (red.), Ytringer om likeverd, demokrati og relasjonsbygging i barnehagen. Kap. 5 (11 s.)

Olsholt, Ø. og Schjelderup, A.B.(2013): Filosofi og etikk i barnehagen Oslo: Cappelen Damm Akademisk, s 89 – 106  (17 s)

Storjord,M.H., Hætta,A.K.S., Eira,A.M.J (2016). Samisk barnekultur kulturarbeid i samiske barnehager: formidling, lek, tradisjonsfornyelse. I Jæger,H., Torgersen, J.K. (red.). Barnekultur. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (18s)