BDKKK1010 Kunst, kultur og kreativitet

Generell informasjon

Emnenavn på engelsk: 
Art, Culture and Creativity
Emnenavn på nynorsk: 
Kunst, kultur og kreativitet
Studiepoeng: 
33
Studienivå: 
Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning, deltid
Varighet: 
3 semester
Undervisningssemester
2014 høst
2015 vår
2015 høst
Eksamenssemester
2015 vår
2015 høst
Emneansvarlig
Jan Ketil Torgersen

Emneinnhold

Kunnskapsområdet skal kvalifisere studentene til å arbeide i barnehagen med å la barn møte et mangfold av kunst- og kulturuttrykk. Det skal fremme innsikt i hvordan barnehagen kan formidle kulturelle tradisjoner og estetiske opplevelser og gjennom dette inspirere barn i deres lek, læring og skapende virksomhet.

Kunnskapsområdet vektlegger utvikling av studentenes estetiske oppmerksomhet, praktiske ferdigheter og skapende evner, samt innsikt i kunstfagenes muligheter og egenverdi og deres rolle som medierende redskap i andre kunnskapsområder.

Kunnskapsområdet bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene musikk, drama, forming, norsk og pedagogikk.

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet består av fem overordnede tema, med hver sine læringsutbyttebeskrivelser:

1. Møte med kunsten

Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • har kunnskap om ulike syn på kunst, kultur og kreative prosesser og innsikt i hvordan disse bidrar til barns opplevelser og uttrykksformer, læring og danning.

2. Ulike estetiske uttrykksformer

 • kjenner til og kan anvende ulike redskaper, teknikker og materialer fra forskjellige håndverkstradisjoner, og kan utforske disse i samspill med barn
 • kan bruke sin faglighet til improvisasjon i lek og læring
 • har forståelse av utviklingsarbeid og forsking som forutsetning for å styrke det kunst- og kulturfaglige arbeidet i barnehagen

3. Undring, utforskning, skaperglede og lek

 • kan strukturere og skape miljøer som inviterer barn til estetiske opplevelser, undring, utforskning, skaperglede og lek.
 • kan tilrettelegge for kunst- og kulturopplevelser som fremmer barns estetiske utvikling.
 • har kunnskap om kommunikasjons- og samspillteorier, identitet og uttrykk i arbeid med estetiske fagområder.

4. Kultur og kreative prosesser

 • har kunnskap om barns musikalske utvikling, utvikling i formuttrykk og dramatisk lek, med vekt på musikalitet, bilde og skulptur, fortelling og formidling.
 • har kunnskap om og innsikt i barnekultur, kulturarv i flerkulturelle perspektiver, samiske kulturer, samt har forståelse for hvordan kultur påvirker barns ulike uttrykksformer.
 • ser barn som kompetente deltakere som kan medvirke i barnehagens kunst- og kulturarenaer

5. Kunstpedagogiske prosesser for og med barn

 • har ferdigheter i å planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere kunstneriske og kunstpedagogiske prosesser med og for barn, tilpasset barns ulike forutsetninger
 • har innsikt i barnehagelærerens betydning som medskaper, deltaker og rollemodell i barns utforsking og uttrykk, og kjenner betydningen av og kan stimulere barns skaperglede og mestringsfølelse
 • kan utvise en bevisst følsomhet for og innlevelse i barns forskjelligartede estetiske uttrykksformer samt bidra til at barn får forståelse for hverandres kulturelle bakgrunn, kjønnsperspektiver og flerkulturelle perspektiver i skapende aktiviteter og kunst- og kulturformidling i barnehagen.

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
Arbeidskrav 1: Landartprosjekt. Gruppepresentasjon på samling med notat/bilder/dokumentasjon etc. fra gruppenFramføring/presentasjonGruppe
Arbeidskrav 2: «Ekstern kunstløype», opplevelsesnotat, ut fra konsert, forestilling og utstillingRapport/refleksjonsskrivIndividuell
Arbeidskrav 3: SangrepertoarPraktisk arbeidIndividuell
Arbeidskrav 4: Fortelling. Muntlig, individuelt, i gruppeDeltakelse på aktivitet/ekskursjonIndividuell
Arbeidskrav 5: Min bildebok. Skriftlig analyse og muntlig formidling av bildebok. 2 studenter sammenSkriftlig oppgaveGruppe
Arbeidskrav 6: Min bildebok, produksjon av bildebok med refleksjonsskriv. Inngår i mappeeksamenSkriftlig oppgaveIndividuell
Arbeidskrav 7: Min bildebok, analyse av barnetegning fra praksis. Presentasjon i gruppeFramføring/presentasjonIndividuell
Arbeidskrav 8: Musikksamling under praksis med refleksjonsnotatRapport/refleksjonsskrivIndividuell
Arbeidskrav 9: Kunstnerisk møte med de yngste, praktisk gjennomføring med skriftlig notatRapport/refleksjonsskrivIndividuell
Arbeidskrav 10: «Rommet som den tredje pedagogen». Presentasjon i gruppeFramføring/presentasjonIndividuell
Arbeidskrav 11: «Teateropplevelse» med notatRapport/refleksjonsskrivIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:Arbeidskrav 1: Landartprosjekt. Gruppepresentasjon på samling med notat/bilder/dokumentasjon etc. fra gruppen
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:Arbeidskrav 2: «Ekstern kunstløype», opplevelsesnotat, ut fra konsert, forestilling og utstilling
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:Arbeidskrav 3: Sangrepertoar
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Deltakelse på aktivitet/ekskursjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:Arbeidskrav 4: Fortelling. Muntlig, individuelt, i gruppe
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:Arbeidskrav 5: Min bildebok. Skriftlig analyse og muntlig formidling av bildebok. 2 studenter sammen
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:Arbeidskrav 6: Min bildebok, produksjon av bildebok med refleksjonsskriv. Inngår i mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:Arbeidskrav 7: Min bildebok, analyse av barnetegning fra praksis. Presentasjon i gruppe
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:Arbeidskrav 8: Musikksamling under praksis med refleksjonsnotat
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:Arbeidskrav 9: Kunstnerisk møte med de yngste, praktisk gjennomføring med skriftlig notat
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:Arbeidskrav 10: «Rommet som den tredje pedagogen». Presentasjon i gruppe
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:Arbeidskrav 11: «Teateropplevelse» med notat
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav: OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Hjemmeeksamen Individuell54timer60 %InternAlleVår 2015
Praktisk eksamen Gruppe30minutter26 %Intern og ekstern Høst 2015
Mappeeksamen Individuell1semester14 %Intern og ekstern Høst 2015
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:54
Enhet:timer
Vekting:60 %
Merknader:Vår 2015
Hjelpemidler:Alle
Kode:
Sensorordning:Intern
Vurderingsform:Praktisk eksamen
Gruppering:Gruppe
Tid/omfang:30
Enhet:minutter
Vekting:26 %
Merknader:Høst 2015
Hjelpemidler:
Kode:
Sensorordning:Intern og ekstern
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1
Enhet:semester
Vekting:14 %
Merknader:Høst 2015
Hjelpemidler:
Kode:
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer