BDKKK1012 Kunst, kultur og kreativitet 1

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemester
   2023 høst, 2024 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning, deltid
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2024 vår
  • Emneansvarlig
   Thomas Nguyen
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

Thomas Nguyen

Emneinnhold

Kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet skal kvalifisere studentene til å arbeide i barnehagen med å la barn møte et mangfold av kunst- og kulturuttrykk. Det skal fremme innsikt i hvordan barnehagen kan formidle kulturelle tradisjoner og estetiske opplevelser og gjennom dette inspirere barn i deres lek, læring og skapende virksomhet.

Kunnskapsområdet vektlegger utvikling av studentenes estetiske oppmerksomhet, praktiske ferdigheter og skapende evner, samt innsikt i kunstfagenes muligheter og egenverdi og deres rolle som medierende redskap i andre kunnskapsområder.

Kunnskapsområdet er delt i to emner, Kunst, kultur og kreativitet 1, forkortet til KKK1 (BDKKK1012) og Kunst, kultur og kreativitet 2, forkortet til KKK2 (BDKKK 2010). KKK1 avsluttes etter 1.studieår med skriftlig eksamen, mens KKK 2 foregår i 3. semester (2.studieår). I KKK 1 får studenten grunnleggende kunnskap og ferdigheter innenfor kunstpedagogisk praksis i barnehagen. 

Emnet KKK1 bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene musikk, drama, kunst og håndverk.

Læringsutbytte

Studenten skal ha følgende læringsutbytte etter gjennomført emne:

Kunnskaper

Studenten:

 • har kunnskap om barns musikalske utvikling, utvikling i formuttrykk og dramatisk lek, med vekt på musikalitet, bilde og skulptur, fortelling, dramatisering og formidling.
 • har kunnskap om barnekultur, kunst- og kulturuttrykk samt kulturelt mangfold
 • har kunnskap om ulike syn på kunst, kultur og kreative prosesser, og innsikt i hvordan disse bidrar til barns opplevelser og uttrykksformer, læring og danning.
 • har kunnskap om kommunikasjons- og samspillteorier, identitet og uttrykk i arbeid med estetiske fagområder.

Ferdigheter

Studenten:

 • kjenner til og kan anvende ulike redskaper, teknikker og materialer fra forskjellige håndverkstradisjoner og kan utforske disse i samspill med barn
 • kan strukturere og skape miljøer som inviterer barn til estetiske opplevelser, undring, utforskning, skaperglede og lek.

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan bruke sin faglighet i musikalske og dramatiske uttrykksformer, samt til improvisasjon i lek og læring
 • har innsikt i barnehagelærerens betydning som medskaper, deltaker og rollemodell i barns utforskning og uttrykk, og kjenner betydningen av og kan stimulere barns skaperglede og mestringsfølelse
 • ser barn som kompetente deltakere på samfunnets kulturarenaer

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
K1-DR1: Lek, fortelling og improvisasjon. Praktisk gruppepresentasjon og individuell skriftlig oppgave.Skriftlig oppgaveGruppe, med individuell vurdering
K1-KH2: Analyse av barns visuelle uttrykkSkriftlig oppgaveIndividuell
K1-MU1: Musikkstund i barnehagen. Planlegging, gjennomføring og evalueringRapport/refleksjonsskrivIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K1-DR1: Lek, fortelling og improvisasjon. Praktisk gruppepresentasjon og individuell skriftlig oppgave.
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K1-KH2: Analyse av barns visuelle uttrykk
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K1-MU1: Musikkstund i barnehagen. Planlegging, gjennomføring og evaluering
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
HjemmeeksamenHEM1Individuell51timer100 %InternAlle

Vurderinger

Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:51
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:Alle
Kode:HEM1
Sensorordning:Intern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Hjemmeeksamen har oppstart klokken 09:00 første dag, og leveres kl. 12:00 tredje dag. 

Arbeidskrav som må være bestått for å gå opp til eksamen: 

Alle

 

For studenter som delvis har fullført BDKKK1010 (bestått en deleksamen), kan HEM1 i BDKKK1012 erstatte hjemmeeksamen i BDKKK1010.

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer

Øvrig informasjon

Hjemmeeksamen i BDKKK1010 (utgått emne) kan erstatte HEM1 i BDKKK1012.