BDKKK1012 Kunst, kultur og kreativitet 1

Generell informasjon

Emnenavn på engelsk: 
Art, Culture and Creativity 1
Emnenavn på nynorsk: 
Kunst, kultur og kreativitet 1
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning, deltid
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2018 høst
2019 vår
Eksamenssemester
2019 vår
Emneansvarlig
Jan Ketil Torgersen

Emneinnhold

Kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet skal kvalifisere studentene til å arbeide i barnehagen med å la barn møte et mangfold av kunst- og kulturuttrykk. Det skal fremme innsikt i hvordan barnehagen kan formidle kulturelle tradisjoner og estetiske opplevelser og gjennom dette inspirere barn i deres lek, læring og skapende virksomhet.

Kunnskapsområdet vektlegger utvikling av studentenes estetiske oppmerksomhet, praktiske ferdigheter og skapende evner, samt innsikt i kunstfagenes muligheter og egenverdi og deres rolle som medierende redskap i andre kunnskapsområder.

Kunnskapsområdet er delt i to emner, Kunst, kultur og kreativitet 1, forkortet til KKK1 (BDKKK1012) og Kunst, kultur og kreativitet 2, forkortet til KKK2 (BDKKK 2010). KKK1 avsluttes etter 1.studieår med skriftlig eksamen, mens KKK 2 foregår i 3. semester (2.studieår). I KKK 1 får studenten grunnleggende kunnskap og ferdigheter innenfor kunstpedagogisk praksis i barnehagen. 

Kunnskapsområdet bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene musikk, drama, kunst og håndverk.

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet består av tre overordnede tema, med hver sine læringsutbyttebeskrivelser:

1. Møte med kunsten

Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

  • Har innsikt i barnehagelærerens betydning som medskaper, deltaker og rollemodell i barns utforskning og uttrykk, og kjenner betydningen av og kan stimulere barns skaperglede og mestringsfølelse
  • har kunnskap om ulike syn på kunst, kultur og kreative prosesser, og innsikt i hvordan disse bidrar til barns opplevelser og uttrykksformer, læring og danning.

2. Ulike estetiske uttrykksformer

  • har kunnskap om barns musikalske utvikling, utvikling i formuttrykk og dramatisk lek, med vekt på musikalitet, bilde og skulptur, fortelling, dramatisering og formidling.
  • kjenner til og kan anvende ulike redskaper, teknikker og materialer fra forskjellige håndverkstradisjoner og kan utforske disse i samspill med barn
  • kan bruke sin faglighet i musikalske og dramatiske uttrykksformer, samt til improvisasjon i lek og læring

3. Undring, utforskning, skaperglede og lek

  • kan strukturere og skape miljøer som inviterer barn til estetiske opplevelser, undring, utforskning, skaperglede og lek.
  • kan tilrettelegge for kunst- og kulturopplevelser som fremmer barns estetiske utvikling.
  • har kunnskap om kommunikasjons- og samspillteorier, identitet og uttrykk i arbeid med estetiske fagområder.

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
K1-DR1: Drama og teater i barnehagenRapport/refleksjonsskrivGruppe, med individuell vurdering
K1-KH2: Analyse av barns visuelle uttrykkSkriftlig oppgaveIndividuell
K1-MU1: Musikkstund i barnehagen. Planlegging, gjennomføring og evalueringRapport/refleksjonsskrivIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K1-DR1: Drama og teater i barnehagen
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K1-KH2: Analyse av barns visuelle uttrykk
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K1-MU1: Musikkstund i barnehagen. Planlegging, gjennomføring og evaluering
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
HjemmeeksamenHEM1Individuell54timer100 %InternAlle
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:54
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:Alle
Kode:HEM1
Sensorordning:Intern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

For studenter som delvis har fullført BDKKK1010 (bestått en deleksamen), kan HEM1 i BDKKK1012 erstatte hjemmeeksamen i BDKKK1010.

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer

Øvrig informasjon

BDKKK1012 (15 sp) sammen med BDKKK2010 (15 sp) erstatter emnet BDKKK1010 (33 sp), som utgår fra studiemodellen for Barnehagelærerutdanning, deltid for kull seinere enn 2014.

Pensum

Pensumliste for studieåret 2018 - 2019

Aspeli, W. (1996). Fortell! Fortell! Fortelling som drivkraft i lek og samspill. Oslo: Pedagogisk Forum. (100 s.) Lastes ned som digital bok fra: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=091989108&kid=biblio

Bakke, K., Jensen, C. & Sæbø, A.B. (red.) (2011). Kunst, kultur og kreativitet. Bergen: Fagbokforlaget. Følgende kapitler: 1, 2, 4. (109 s.)

Frisch, N. S., Letnes, M-A. & Moe, J. (red.) (2018). Boka om kunst og håndverk i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget (k&h) kap. 1- 7 (antall sider oppgis senere)

Frisch, Nina Scott (2008). Når øyet styrer hånden. Om mestringsprosesser i barnehagen.  I FORMakademisk 1(1), s. 85-95. 10 s https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/123

Guss, F. (2015). Barnekulturens iscenesettelser. Oslo: Cappelen Damm. (141 s.)

Hagen, T. L., Sæther, M. Kreativ ute. I Hagen, T. L., Sæther, M. (red) (2014). Kreativ ute. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 3, 11 og 12) 60 s.

Hammer, A. & Strømsøe, G. (red.) (2015). Drama og skapende prosesser i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. Kap.: 1-4, 7 (100 s.)

Jæger, H., Torgersen, J.K. (red.) (2016). Barnekultur. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Kap. 7 og 10. (35 s.)

Kibsgaard, S. (red.) (2008). GLSM i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget.
 Følgende kapitler: Sæther, M., Musikk og grunnleggende læring i et stimulerende miljø i barnehagen. Kap. 9 (16 s.)

Larsen, A. M. (1997) Fortellinger og dramaforløp. Oslo: Cappelen Damm. 125 s.  (Digitalt tilgjengelig på http://www.nb.no/nbsok/nb/219d3d019ca795af504f8a593028edc0?)

Olaussen, I. O. & Letnes, M.-A. (2014). Mot en multimodal didaktikk - i barnehagens pedagogiske praksis: s. 246-261.(16 s.)

Stehouwer, G. (1998). Musikk mellom liten og stor. Oslo: Norsk Musikkforlag (75 s.)

Sæther, M. (2014). Musisering og inkludering. I P. Sjøvik (red.), En barnehage for alle. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 12. (22 s.)

Sæther, M. & Angelo E. (2012). (2. utg.). Barnet og musikken. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1-6. (155 s.)

 

Kompendium Kunst, kultur og kreativitet

Knudsen, J.S. (2008). Forskjeller og fellesskap - musikk med små barn i et flerkulturelt perspektiv. I A.M. Otterstad (Red.) Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold. Oslo: Universitetsforlaget. s. 252-263. (12 s.)

Torgersen, J.K. (2012). Vår digitale musikkverden. I H. Jæger & J.K. Torgersen (red.) Medialisert barndom. Digital kultur i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. s. 30-48. (19 s.)