BDKKK2010 Kunst, kultur og kreativitet 2

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemester
   2022 høst
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning, deltid
  • Varighet
   1 semester
  • Eksamenssemester
   2022 høst
  • Emneansvarlig
   Thomas Nguyen
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Forkunnskapskrav
   Oppfylt progresjonskrav. Se studieplanens generelle del

Godkjent av

Gunn Anita Søraunet

Forkunnskapskrav - emner

BDPRA100

Emneinnhold

Kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet skal kvalifisere studentene til å arbeide i barnehagen med å la barn møte et mangfold av kunst- og kulturuttrykk. Det skal fremme innsikt i hvordan barnehagen kan formidle kulturelle tradisjoner og estetiske opplevelser og gjennom dette inspirere barn i deres lek, læring og skapende virksomhet.

Kunnskapsområdet vektlegger utvikling av studentenes estetiske oppmerksomhet, praktiske ferdigheter og skapende evner, samt innsikt i kunstfagenes muligheter og egenverdi og deres rolle som medierende redskap i andre kunnskapsområder.

Kunnskapsområdet er delt i to emner; Kunst, kultur og kreativitet 1, forkortet til KKK1 (BDKKK1012) og Kunst, kultur og kreativitet 2, forkortet til KKK2 (BDKKK 2010). KKK1 avsluttes etter 1.studieår med skriftlig eksamen, mens KKK 2 foregår i 3. semester (2.studieår). KKK 2 er en videreføring av kunnskap og ferdigheter fra KKK1, og er i stor grad praktisk rettet mot kunstfaglig arbeid med barn.

Emnet KKK 2 bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene musikk, drama, kunst og håndverk og norsk.

Læringsutbytte

Emnet KKK2 består av to overordnede tema, med hver sine læringsutbyttebeskrivelser:

Tema 1. Kultur og kreative prosesser

Læringsutbytte etter gjennomført studium av emnet.

Studenten:

 • har kunnskap om og innsikt i barnekultur, kulturarv i flerkulturelle perspektiver, samiske kulturer, samt har forståelse for hvordan kultur påvirker barns ulike uttrykksformer.
 • Har kunnskap om barnelitteratur, især bildeboka, og barnehagens rolle i å skape leseopplevelser og leseglede  
 • har kunnskap om barns møter med digital teknologi

2. Kunstpedagogiske prosesser for og med barn

Læringsutbytte etter gjennomført studium av emnet.

Studenten:

 • har ferdigheter i å planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere kunstneriske og kunstpedagogiske prosesser med og for barn, tilpasset barns ulike forutsetninger
 • har innsikt i barnehagelærerens betydning som medskaper, deltaker og rollemodell i barns utforsking og uttrykk, og kjenner betydningen av og kan stimulere barns skaperglede og mestringsfølelse
 • kan ta hensyn til og vise innlevelse i barns forskjelligartede estetiske uttrykksformer
 • kan bidra til at barn får forståelse for hverandres kulturelle bakgrunn i arbeid med skapende aktiviteter og kunst-, kultur- og litteraturformidling i barnehagen

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
K2-NO1: "Analyse og formidling av bildebok". Skriftlig analyse og muntlig formidling av bildebok.Framføring/presentasjonGruppe
K2-TF1: "Drama og musikk med de yngste: Improvisasjon, rytme og lek." Praktisk arbeid i gruppe.Praktisk arbeidGruppe
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K2-NO1: "Analyse og formidling av bildebok". Skriftlig analyse og muntlig formidling av bildebok.
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K2-TF1: "Drama og musikk med de yngste: Improvisasjon, rytme og lek." Praktisk arbeid i gruppe.
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Praktisk eksamenPEK2Gruppe, med individuell vurdering40minutter100 %Intern og ekstern AlleEksamen går over fire dager, hvorav tre dagers forberedelse med obligatorisk oppstart og veiledning og en dag fremføring. Framføring for og med barnegruppe (ca 25 minutter), refleksjonssamtale med sensor i etterkant (ca 15 minutter).

Vurderinger

Vurderingsform:Praktisk eksamen
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Tid/omfang:40
Enhet:minutter
Vekting:100 %
Merknader:Eksamen går over fire dager, hvorav tre dagers forberedelse med obligatorisk oppstart og veiledning og en dag fremføring. Framføring for og med barnegruppe (ca 25 minutter), refleksjonssamtale med sensor i etterkant (ca 15 minutter).
Hjelpemidler: Alle
Kode:PEK2
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

K2-NO1

K2-TF1

OBLTS

 

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer

Øvrig informasjon

BDKKK1012 (15 sp) sammen med BDKKK2010 (15 sp) erstatter emnet BDKKK1010 (33 sp), som utgår fra studiemodellen for Barnehagelærerutdanning, deltid for kull seinere enn 2014.