Semestre

BDKKK2010 Kunst, kultur og kreativitet 2

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Kunst, kultur og kreativitet 2
Kursnavn på engelsk: 
Art, Culture and Creativity 2
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning, deltid
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2018 høst
Eksamenssemester
2018 høst
Emneansvarlig
Jan Ketil Torgersen
Forkunnskapskrav
Oppfylt progresjonskrav. Se studieplanens generelle del
Forkunnskapskrav - emner
BDPRA100 Praksis i barnehage, 1. studieår (30 dager)

Emneinnhold

Kunnskapsområdet skal kvalifisere studentene til å arbeide i barnehagen med å la barn møte et mangfold av kunst- og kulturuttrykk. Det skal fremme innsikt i hvordan barnehagen kan formidle kulturelle tradisjoner og estetiske opplevelser og gjennom dette inspirere barn i deres lek, læring og skapende virksomhet.

Kunnskapsområdet vektlegger utvikling av studentenes estetiske oppmerksomhet, praktiske ferdigheter og skapende evner, samt innsikt i kunstfagenes muligheter og egenverdi og deres rolle som medierende redskap i andre kunnskapsområder.

Kunnskapsområdet er delt i to emner, Kunst, kultur og kreativitet 1, forkortet til KKK1 (BDKKK1011) og Kunst, kultur og kreativitet 2, forkortet til KKK2 (BDKKK 2010). KKK1 avsluttes etter 1.studieår med skriftlig eksamen, mens KKK 2 foregår i 3. semester (2.studieår). KKK 2 er en videreføring av kunnskap og ferdigheter fra KKK1, og er i stor grad praktisk rettet mot kunstfaglig arbeid med barn.

Kunst, kultur og kreativitet 2 bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene musikk, drama, kunst og håndverk og norsk.

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet består av to overordnede tema, med hver sine læringsutbyttebeskrivelser:

Tema 1. Kultur og kreative prosesser

Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

  • har kunnskap om og innsikt i barnekultur, kulturarv i flerkulturelle perspektiver, samiske kulturer, samt har forståelse for hvordan kultur påvirker barns ulike uttrykksformer.
  • Har kunnskap om barnelitteratur, især bildeboka, og barnehagens rolle i å skape leseopplevelser og leseglede  
  • har kunnskap om barns møter med digital teknologi

2. Kunstpedagogiske prosesser for og med barn

Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

  • har ferdigheter i å planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere kunstneriske og kunstpedagogiske prosesser med og for barn, tilpasset barns ulike forutsetninger
  • har innsikt i barnehagelærerens betydning som medskaper, deltaker og rollemodell i barns utforsking og uttrykk, og kjenner betydningen av og kan stimulere barns skaperglede og mestringsfølelse
  • kan ta hensyn til og vise innlevelse i barns forskjelligartede estetiske uttrykksformer
  • kan bidra til at barn får forståelse for hverandres kulturelle bakgrunn i arbeid med skapende aktiviteter og kunst-, kultur- og litteraturformidling i barnehagen

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
K2-NO1: "Bildebok, analyse og formidling". Skriftlig analyse og muntlig formidling av bildebok, arbeidet gjøres i grupper.Framføring/presentasjonGruppe
K2-TF1: "Drama og musikk med de yngste: Improvisasjon, rytme og lek." Praktisk arbeid i gruppe.Praktisk arbeidGruppe
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K2-NO1: "Bildebok, analyse og formidling". Skriftlig analyse og muntlig formidling av bildebok, arbeidet gjøres i grupper.
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K2-TF1: "Drama og musikk med de yngste: Improvisasjon, rytme og lek." Praktisk arbeid i gruppe.
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
MappeeksamenMAP1Individuell2mappebidrag40 %Intern og ekstern 2 kunst- og håndverksarbeider med refleksjonsskriv
Praktisk eksamenPEK1Gruppe, med individuell vurdering3dager60 %Intern og ekstern Eksamen går over tre dager, hvorav to dagers obligatorisk forberedelse med veiledning og en dag fremføring. Framføring for og med barnegruppe, refleksjonssamtale med sensor i etterkant.
Vurderinger:
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:2
Enhet:mappebidrag
Vekting:40 %
Merknader:2 kunst- og håndverksarbeider med refleksjonsskriv
Hjelpemidler:
Kode:MAP1
Sensorordning:Intern og ekstern
Vurderingsform:Praktisk eksamen
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Tid/omfang:3
Enhet:dager
Vekting:60 %
Merknader:Eksamen går over tre dager, hvorav to dagers obligatorisk forberedelse med veiledning og en dag fremføring. Framføring for og med barnegruppe, refleksjonssamtale med sensor i etterkant.
Hjelpemidler:
Kode:PEK1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

  • MAP1: K2-NO1, OBLTS
  • PEK1: K2-TF1

Praktisk gruppeeksamen PEK1 i BDKKK2010 kan erstattes av bestått praktisk gruppeeksamen i BDKKK1010, og mappeeksamen MAP1 i BDKKK2010 kan erstattes av bestått mappeeksamen i BDKKK1010.

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer

Øvrig informasjon

BDKKK1012 (15 sp) sammen med BDKKK2010 (15 sp) erstatter emnet BDKKK1010 (33 sp), som utgår fra studiemodellen for Barnehagelærerutdanning, deltid for kull seinere enn 2014.

Pensum

Pensumliste for studieåret 2018 - 2019

Bakke, K., Jensen, C. & Sæbø, A.B. (red.) (2011). Kunst, kultur og kreativitet. Bergen: Fagbokforlaget. Kapittel 3, 5, 6, 7. (100 s.)

Birkeland, T. & Mjør, I. (2012). Barnelitteratur – sjangrar og teksttypar. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Kap. 2-6 og kap. 9-10. (107 s.)

Frisch, N. S., Letnes, M-A. & Moe, J. (red.) (2018). Boka om kunst og håndverk i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget (k&h) kap. 8, 9 , 10, 11 

Guss, F. (2014). Barnekulturens iscenesettelser. Oslo: Cappelen Damm. Kap.: 7-9 (42 s.)

Hammer, A. & Strømsøe, G. (red.) (2015). Drama og skapende prosesser i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. Kap.: 5,6,8,9 (73 s.)

Helander, K. (2005). Att öppna nya världer. En handledning om att gå på teater med barn i förskolaoch skola. Riksteatern. (22 s.) Lastes ned fra http://skolscenen.riksteatern.se/files/2011/09/Attoppnanyavarldar.pdf

Hofstad, M. (2009). Små barns kroppspraksis når de tegner og maler. I B. Groven, T.M. Guldal, O. F. Lillemyr, N. Njaastad, & F. Rønning (red) FoU i praksis 2008. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. (s. 143-154) 11 s.

Hovik, L. (2011). Grenser og terskler i teater for de minste. Kap. 6. I T. Sverdrup, A. Myrstad & M.S.

Liset. (red.) Møter i bevegelse. Å improvisere med de yngste barna. Bergen: Fagbokforlaget. s.

119-139. (20 s.) Lastes ned fra: http://capellamedia.ipapercms.dk/Fagbokforlaget/FagbokforlagetA/2011/Mteribevegelse/

Jæger, H., Torgersen, J.K. (red.) (2016). Barnekultur. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 og 9 (120 s.)

Kibsgaard, S. (red.) (2008). GLSM i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. Følgende kapitler:

Angelo, E. & Semundseth, M., Språk + Musikk = Sprusikk. Kap. 8. (12 s.)

Sæther, M., Musikk og grunnleggende læring i et stimulerende miljø i barnehagen. Kap. 9. (16 s.)

Sæther, M. & Angelo E. (2012). (2. utg.). Barnet og musikken. Oslo: Universitetsforlaget. Kap 7 (18 s.)

Krogstad, A., Hansen, G.K., Høyland, K. & Moser, T. (red.), (2012). Rom for barnehage. Flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø. Bergen: Fagbokforlaget. Følgende kapitler:

Høyland, K. & Hansen, G.K., De fysiske omgivelsenes betydning for barnehagens kvalitet. Kap. 1. (23 s.)

Hansson, H. Kunstneriske forstyrrelser med romlige og materielle for- og etterspill. Kap. 8. (32 s.)

Thorbergsen, E. (2012) Lekemateriell og barns lek. Kap.12. (18 s.)

Krogstad, A. (2014). Litteratur i barnehagen – formidling, dialog, danning. Kap. 26. I V. Glaser, I. Størksen & M.B. Drugli (red). Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis. Bergen: Fagbokforlaget, s. 454-465. (11 s.)

 

Solstad. T. (2012). Les mer! Utvikling av lesekompetanse i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. ss. 93-134.

Sæther, M. & Angelo E. (2012). (2. utg.). Barnet og musikken. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 6-7. (58 s.)

Åberg A. Og Taguchi H.L. (2008) Lyttende pedagogikk-etikk og demokrati i pedagogisk arbeid. Kap.3: Å forandre det pedagogiske læringsmiljøet. (8 s.). Oslo: Universitetsforlaget

 

I tillegg for faget musikk:

Noter og aktuelle artikler i tillegg til oppgitte kilder. (Ca. 50 s.)

 

I tillegg for faget norsk; et utvalg barnebøker:

Fem bildebøker:

Maurice Sendak (1971). Til Huttetuenes land. Oslo: Cappelen

Liv Marie Austrem og Akin Düzakin (1995). Tvillingbror. Oslo: Det Norske Samlaget

Gro Dahle og Svein Nyhus (2002). Snill. Oslo: Cappelen

Stina Wirsén (2007). Hvem blør? Oslo: Gyldendal Norsk Forlag (eller annen bok fra serien)

Lisa Aisato (2010). Odd er et egg. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag                                                            

En prosabok:

Maria Parr (2012). Tonje Glimmerdal. Oslo: Det Norske Samlaget

Utvalg eventyr:

Asbjørnsen, P.C. og Moe, J. (1995). For barn, Asbjørnsen og Moe; eventyr i utvalg ved Jo Tenfjord. Oslo: De norske Bokklubbene. - «Hanen og høna i nøtteskogen», «Gjertrudsfuglen», «De tre mostrene», «Lurvehette», «Smørbukk».

Utvalg lyrikk:

Kompendium deles ut

 

Kompendium BDKKK2010 Kunst, kultur og kreativitet 2

Hagen, T. L., Sæther, M. Kreativ ute. I Hagen, T. L., Sæther, M. (red) (2014). Kreativ ute. Bergen: Fagbokforlaget. (14 s.)

Sverdrup, T. & Myrstad, A. (2011). Improvisasjon som innstilling i arbeidet med de yngste barna. I T. Sverdrup, A. Myrstad & M.S. Liset (red.), Møter i bevegelse. Å improvisere med de yngste barna. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 7. s. 143-158. (16 s.)