Semestre

BDKKK2010 Kunst, kultur og kreativitet 2

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Kunst, kultur og kreativitet 2
Kursnavn på engelsk: 
Art, Culture and Creativity 2
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning, deltid
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2016 høst
Eksamenssemester
2016 høst
Emneansvarlig
Mari Ann Letnes
Forkunnskapskrav
Oppfylt progresjonskrav. Se studieplanens generelle del
Forkunnskapskrav - emner
BDPRA100 Praksis i barnehage, 1. studieår (30 dager)

Emneinnhold

Kunnskapsområdet skal kvalifisere studentene til å arbeide i barnehagen med å la barn møte et mangfold av kunst- og kulturuttrykk. Det skal fremme innsikt i hvordan barnehagen kan formidle kulturelle tradisjoner og estetiske opplevelser og gjennom dette inspirere barn i deres lek, læring og skapende virksomhet.

Kunnskapsområdet vektlegger utvikling av studentenes estetiske oppmerksomhet, praktiske ferdigheter og skapende evner, samt innsikt i kunstfagenes muligheter og egenverdi og deres rolle som medierende redskap i andre kunnskapsområder.

Kunnskapsområdet er delt i to emne Kunst, kultur og kreativitet 1, forkortet til KKK1 (BDKKK1011) og Kunst, kultur og kreativitet 2, forkortet til KKK2 (BDKKK 2010). KKK1 avsluttes etter 1.studieår med skriftlig eksamen, mens KKK 2 foregår i 3. semester (2.studieår). KKK 2 er en videreføring av kunnskap og ferdigheter fra KKK1, og er i stor grad praktisk rettet mot kunstfaglig arbeid med barn.

Kunst, kultur og kreativitet 2 bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene musikk, drama, kunst og håndverk og pedagogikk.

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet består av to overordnede tema, med hver sine læringsutbyttebeskrivelser:

1. Kultur og kreative prosesser

Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

  • har kunnskap om barns musikalske utvikling, utvikling i formuttrykk og dramatisk lek, med vekt på musikalitet, bilde og skulptur, fortelling og formidling.
  • har kunnskap om og innsikt i barnekultur, kulturarv i flerkulturelle perspektiver, samiske kulturer, samt har forståelse for hvordan kultur påvirker barns ulike uttrykksformer.

2. Kunstpedagogiske prosesser for og med barn

  • har ferdigheter i å planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere kunstneriske og kunstpedagogiske prosesser med og for barn, tilpasset barns ulike forutsetninger
  • har forståelse av utviklingsarbeid og forsking som forutsetning for å styrke det kunst- og kulturfaglige arbeidet i barnehagen
  • har innsikt i barnehagelærerens betydning som medskaper, deltaker og rollemodell i barns utforsking og uttrykk, og kjenner betydningen av og kan stimulere barns skaperglede og mestringsfølelse
  • kan utvise en bevisst følsomhet for og innlevelse i barns forskjelligartede estetiske uttrykksformer samt bidra til at barn får forståelse for hverandres kulturelle bakgrunn, kjønnsperspektiver og flerkulturelle perspektiver i skapende aktiviteter og kunst- og kulturformidling i barnehagen.

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
K2-TF1: «Drama og musikk med de yngste»: Improvisasjon, rytme og lek. Praktisk arbeid i gruppe, med barnPraktisk arbeidGruppe
K2-PD1: Rommet som den tredje pedagogen». Presentasjon i gruppeFramføring/presentasjonGruppe
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K2-TF1: «Drama og musikk med de yngste»: Improvisasjon, rytme og lek. Praktisk arbeid i gruppe, med barn
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K2-PD1: Rommet som den tredje pedagogen». Presentasjon i gruppe
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
MappeeksamenMAP1Individuell1semester40 %Intern og ekstern 2 kunst- og håndverksarbeider med refleksjonsskriv
Praktisk eksamenPEK1Gruppe, med individuell vurdering30minutter60 %Intern og ekstern Framføring for og med barnegruppe og refleksjonssamtale
Vurderinger:
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1
Enhet:semester
Vekting:40 %
Merknader:2 kunst- og håndverksarbeider med refleksjonsskriv
Hjelpemidler:
Kode:MAP1
Sensorordning:Intern og ekstern
Vurderingsform:Praktisk eksamen
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Tid/omfang:30
Enhet:minutter
Vekting:60 %
Merknader:Framføring for og med barnegruppe og refleksjonssamtale
Hjelpemidler:
Kode:PEK1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

  • MAP1: K2-PD1, OBLTS
  • PEK1: K2-TF1

Praktisk gruppeeksamen PEK1 i BDKKK2010 kan erstattes av bestått praktisk gruppeeksamen i BDKKK1010, og mappeeksamen MAP1 i BDKKK2010 kan erstattes av bestått mappeeksamen i BDKKK1010.

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer

Øvrig informasjon

BDKKK1011 (18 sp) sammen med BDKKK2010 (15 sp) erstatter emnet BDKKK1010 (33 sp), som utgår fra studiemodellen for Barnehagelærerutdanning, deltid for kull seinere enn 2014.