Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BDLSU3050 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemester
   2024 høst, 2025 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning, deltid
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2025 vår
  • Emneansvarlig
   Cecilie Joa
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Forkunnskapskrav
   Oppfylt progresjonskrav. Se studieplanens generelle del.

Godkjent av

kka

Godkjent dato

Tirsdag, januar 16, 2024

Forkunnskapskrav - emner

BDPRA100
BDPRA200

Emneinnhold

Emnet omfatter ledelse og utvikling av barnehagen som lærende organisasjon, samt samarbeid med foreldre/foresatte og eksterne instanser til barns beste i et mangfoldig barnehagemiljø.

Emnet vektlegger pedagogisk ledelse, veiledning og hvordan lederhandlinger kan bidra til å fremme barns lek og styrke barnehagen som lærings- og utviklingsarena. Utvikling av egen lederrolle blir tillagt stor vekt. Sentralt er også lover, styringsdokumenter og politiske prosesser som styrer og påvirker barnehagens samfunnsmandat. Emnet skal gi kompetanse til å reflektere over hvordan profesjonsetiske spørsmål, maktforhold og barnehagens organisatoriske forhold påvirker ledelsesprosesser.

Kunnskapsbasen bygger på lærerutdanningsfagene pedagogikk og samfunnsfag. 

Læringsutbytte

Studenten skal ha følgende læringsutbytte etter gjennomført emne:

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om ulike ledelses- og organisasjonsteorier med relevans for barnehagen
 • har kunnskap om pedagogisk ledelse og barnehagen som lærende organisasjon
 • har kunnskap om barnehagelærerprofesjonen i utvikling
 • har kunnskap om hvordan politiske prosesser og ekstern styring kan påvirke barnehagens virksomhet
 • har kunnskap om tverrfaglige og tverretatlige samarbeidspartnere
 • har kunnskap om ulike former for makt og konflikter og hvordan ledelse påvirker samarbeidsprosesser med et mangfold av foreldre/foresatte, kolleger og eksterne instanser
 • har kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner, herunder vold og seksuelle overgrep

Ferdigheter

Studenten:

 • kan planlegge, veilede, lede, gjennomføre, dokumentere og kritisk vurdere et avgrenset utviklingsarbeid i samarbeid med andre
 • kan tilrettelegge for motivasjon av personalet i en lærende barnehage
 • kan analysere, bruke og kritisk reflektere over lovverk, styringsdokumenter og forskningsbasert kunnskap som grunnlag for begrunnelser og beslutninger innenfor et mangfoldig barnehagemiljø
 • kan arbeide med kompetanseutvikling i barnehagen og reflektere etisk over ledelse, ansvar, respekt og maktperspektiver i barnehagen
 • har innsikt i og kan benytte metoder og verktøy i vurderings-, dokumentasjons- og utviklingsarbeid

Generell kompetanse

Studenten:

 • har forståelse for sammenhengen mellom utviklingsprosesser, ledelse og kvalitet i barnehagen
 • kan vurdere hvordan strukturelle og kulturelle forhold i og utenfor organisasjonen legger rammer for ledelse og utviklingsarbeid
 • kan identifisere etiske dilemma, utøve profesjonelt skjønn og foreta valg som ivaretar barns beste
 • kan reflektere over egen kompetanse til å involvere, veilede og lede grupper av barn og personale med ulik bakgrunn og forutsetninger
 • kan reflektere over egen kompetanse til å samarbeide med kolleger og foreldre/foresatte
 • kan uttrykke et faglig begrunnet syn på barnehagelærerprofesjonen i et samfunnsperspektiv

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
L-TF1: Pedagogisk ledelse av barnehagen som lærende organisasjonSkriftlig oppgaveIndividuell
L-TF2: "Laget rundt barnet": Barnehagelæreren i tverrprofesjonelt samarbeidFramføring/presentasjonGruppe
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:L-TF1: Pedagogisk ledelse av barnehagen som lærende organisasjon
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:L-TF2: "Laget rundt barnet": Barnehagelæreren i tverrprofesjonelt samarbeid
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
HjemmeeksamenHEM1Individuell27timer100 %InternAlle Hjemmeeksamen starter kl. 09:00 første dag, og leveres innen kl. 12:00 andre dag Antall ord: 2000 +/- 10%

Vurderinger

Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:27
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader: Hjemmeeksamen starter kl. 09:00 første dag, og leveres innen kl. 12:00 andre dag Antall ord: 2000 +/- 10%
Hjelpemidler:Alle
Kode:HEM1
Sensorordning:Intern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

L-TF1

L-TF2

OBLTS

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer