Semestre

BDNHB2030 Natur, helse og bevegelse

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Natur, helse og rørsle
Kursnavn på engelsk: 
Nature, Health and Movement
Studiepoeng: 
20
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning, deltid
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2020 vår
2020 høst
Eksamenssemester
2020 høst
Emneansvarlig
Hjørdis Krosshøl Bakke
Forkunnskapskrav
Oppfylt progresjonskrav. Se studieplanens generelle del
Forkunnskapskrav - emner
BDPRA100 Praksis i barnehage, 1. studieår (30 dager)

Emneinnhold

Kunnskapsområdet skal gjøre studenten i stand til å drive med forebyggende helsearbeid, og bidra til et godt kosthold.

Studentene skal kunne legge til rette for allsidige naturopplevelser og utfordrende bevegelseslek i ulike miljø.

Kunnskapsområdet skal vektlegge verdien av å lære om og ferdes i naturen til alle årstider, Studenten skal kunne legge til rette for at barn får grunnleggende kjennskap til sammenhengene i naturen slik at de får et grunnlag for å ta vare på naturmangfoldet.

Kunnskapsområdet bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene naturfag, fysisk fostring og pedagogikk.

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsområdet Natur, helse og bevegelse består av tre overordnede tema med hver sine læringsutbyttebeskrivelser.

Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet.

Barns opplevelser og læring i natur og nærmiljø

Studenten:

  • har kunnskap om naturen rundt oss og om hvordan personalet kan bidra til at barn opplever undring og glede ved å ferdes i og lære om naturen
  • kan planlegge, gjennomføre og vurdere turer i nærmiljøet og naturen og legge til rette for fysisk aktivitet, lek og utforsking sammen med barn
  • har innsikt i sammenhengene i naturen, biologisk mangfold og bærekraftig utvikling

Barn og rom

  • har kunnskap om hvordan barn lærer om verden og seg selv gjennom kroppslig aktivitet og kan medvirke i og inspirere til barns bevegelseslek
  • kan vurdere risiko i barns fysiske miljø i barnehagen og legge til rette for risikomestring
  • kan skape og bruke ulike rom og miljø inne og ute, med fokus på barns medvirkning
  • kan analysere og kritisk reflektere over barnehagens arbeid med natur, helse og bevegelse i forhold til barns ulike forutsetninger, ulike behov og kjønn

Helse, hygiene og kosthold i barnehagen

  • har kunnskap om barns utvikling, kropp, fysisk helse og helsefremmende arbeid i barnehagen
  • kan sørge for variert kosthold og god hygiene for alle barn i barnehagen
  • kan utarbeide rutiner for sikkerhet i barnehagen og utføre førstehjelp

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
N-NA1: Arbeidsbok tilknyttet feltkursSkriftlig oppgaveIndividuell
N-TF1: Gjennomført vinterkursDeltakelse på aktivitet/ekskursjonIndividuell
N-TF2: Helseprosjekt med framleggFramføring/presentasjonGruppe
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N-NA1: Arbeidsbok tilknyttet feltkurs
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Deltakelse på aktivitet/ekskursjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N-TF1: Gjennomført vinterkurs
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N-TF2: Helseprosjekt med framlegg
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamenSEK1Individuell6timer100 %InternIngen
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:6
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:Ingen
Kode:SEK1
Sensorordning:Intern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Adgang til eksamen forutsetter oppnådd progresjonskrav for å starte i 3. klasse, samt at alle arbeidskrav er godkjent.

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer

Pensum

Pensumliste for studieåret 2019 - 2020

(gjelder for vår 2.studieår og høst 3. studieår. Studentene får hjelp gjennom leseplanen til å fordele  pensumet på vår- og høstsemester)

Arnesen, S. A., Gulbrandsen, K., Gundersen, A.H. & Hovden, L. (2010). Bevegelsesglede i barnehagen. Begeistringssmitte og tilrettelegging. Oslo: Kommuneforlaget. (201 sider)

Bae, B. (2009). Samspill mellom barn og voksne ved måltidet. Muligheter for medlæring? I Nordisk barnehageforskning, vol. nr. 2, nr. 1. (s. 3-15) (12 sider) https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/246/260

Bakke, H. K. (2017). Natur 1 – Barn opplever naturen(2.utg). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (203 sider).

Bjørgen, K. (2009). 5-åringer om mat, måltid og medvirkning. Norsk pedagogisk tidsskrift, 93(01). (12 sider). https://www.idunn.no/file/pdf/33194856/5_aringer_om_mat_maltid_og_medvirkning.pdf

Helsedirektoratet (2018). Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen (Kapittel 1). Oslo: Sosial og helsedirektoratet. Lastes ned fra https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/retningslinjer-for-mat-og-maltider-i-barnehagen

Jansen, T.T. (2008). Å arbeide mot det ukjente. Prosjektarbeid med barn i barnehagens faglige virksomhet. I T. Moser & M. Pettersvold (red.) En verden av muligheter – fagområdene i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. s. 175-197. (22 s.).  

Kjær, A. (2016). Prosjektarbeid barnehagen: fra fascinasjon til fordypelse. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Langholm, G. & Tuset, E. H. (2013). Matglede i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. (154 s.)

Lundheim, R. (2013). Helse – Forebyggende helsearbeid i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (107 sider).

Melhuus, E. C., (2012). Hytta i skogen, erfaringer om et «sted». I Krogstad, A., Hansen, G.K., Høyland, K. & Moser, T. (Red.) (2012). Rom for barnehage. Flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø. Oslo: Fagbokforlaget. (19 sider)

Moser, T. (2012). Barnehagens innerom som pedagogisk utviklingsprosjekt. I Krogstad, A., Hansen, G.K., Høyland, K. & Moser, T. (Red.) (2012). Rom for barnehage. Flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø. Oslo: Fagbokforlaget. (18 sider)

Sandseter, E.B.H., Hagen, T.L. & Moser, T. (Red.) (2013). Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. (2. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 3, 5, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 (279 sider)

Storli, R. & Moser, T. (2014). Boltrelek og lekeslåssing i et utviklingsperspektiv. I Glaser, V., Størksen, I. & Drugli, M. B. (Red.) (2014). Utvikling, lek og læring i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. (13 sider)

 

Kompendium BHNHB2030 – Natur, helse og bevegelse

Bae, B. (2012). Kraften i lekende samspill. I Bae, B. (Red.) (2012). Medvirkning i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. (23 sider).

Eriksen, T. B. (2014). Fysisk aktivitet og nedsatt funksjonsevne – i barnehage og skole. Oslo: Universitetsforlaget. s. 17-32 og 195-212. (34 s.)

Sandseter, E.B.H., Sando, O.J., Pareliussen, I. & Egset, C.K. (2014). Kan man unngå det uunngåelige? Skader og sikkerhetsfokus i norske barnehager. I E.B.H. Sandseter & J.O. Jensen. (red.) Vilt og farlig. Oslo: Gyldendal Akademisk. (15 s.)

Ødegaard, E. E. & Krüger, T. (2012) Studier av barnehagen som danningsarena – sosialepistemologiske perspektiver.  I Ødegaard, E. E. (red.) (2012). Barnehagen som danningsarena. Bergen: Fagbokforlaget. (23 sider).