BDPRA100 Praksis i barnehage, 1. studieår (30 dager)

  • Studiepoeng
   0
  • Undervisningssemester
   2024 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning, deltid
  • Varighet
   1 semester
  • Eksamenssemester
   2024 vår
  • Emneansvarlig
   Inger Bakken
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Forkunnskapskrav
   All undervisning i kunnskapsområdene bidrar til studentens forberedelse til praksis, så tilstedeværelse i undervisningen er en forutsetning for studentens faglige utbytte av praksis. Mangelfull tilstedeværelse i undervisningen kan gjøre det nødvendig å foreta en skjønnsmessig vurdering av om studenten kan tilbys praksisplass.

Godkjent av

Gunn Anita Søraunet

Emneinnhold

I første studieårs praksis er samspillet med enkeltbarnet og barn i gruppe mest sentralt. Studenten skal kunne se seg selv i denne samhandlingsprosessen og være en bevisst rollemodell.

Forventet læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomført barnehagepraksis i 1. studieår.

Studenten:

 1. viser evne til omsorg i lek og samspill med barn
 2. viser innsikt i didaktiske prosesser i barnehagen og planlegger ut fra didaktiske forutsetninger
 3. viser innsikt i hvordan barnehagen skaper miljøer som inviterer barn til estetiske opplevelser, undring, utforsking, skaperglede og lek
 4. har erfaring med rammeplanens betydning for barnehagens virksomhet
 5. kan anvende ulike observasjonsmetoder for å utvikle forståelse for barns perspektiv
 6. viser evne til samarbeid med personalet og foresatte/foreldre
 7. setter ord på og reflekterer over eget pedagogisk grunnsyn knyttet til egne erfaringer

Arbeids- og læringsaktiviteter

Studenten skal være aktivt deltagende i barnehagen og samarbeide med personalet i sine praksisoppgaver og den daglige virksomheten.

 

Oppgaver i praksis 

 • Praksiskontrakten ferdigstilles i løpet av 1. uke (se mal under "Praksisdokumenter" på DMMHs nettsider).
 • Kartlegge barnehagens rom ute og inne, velge et rom og reflektere over hvordan rommet invitere barn til ulike opplevelser.
 • I veiledning, med bakgrunn i kartlegging av barnehagens rom og egne erfaringer, ha samtale med praksislærer om barnehagens arbeid med å skape miljøer som fremmer ulike opplevelser, undring, utforskning, skaperglede og lek.
 • Skrive 4 praksisfortellinger med vekt på refleksjon rundt eget samspill og lek med barn.
 • Gjennomføre ulike observasjoner av ett barn.
 • Skrive 2 praksisfortellinger (fokus på grunnsyn og hvordan grunnsyn påvirker våre handlinger).
 • Planlegge, gjennomføre/lede og vurdere 8 aktiviteter. Disse 4 skal gjennomføres: samlingsstund med en fortelling, en kunst og håndverksaktivitet, filosofisk samtale/undringssamtale, musikkstund (knyttes til arbeidskrav i musikk).  De resterende kan for eksempel være: tur, måltid, mottak, avskjed, påkledning, inne/ utelek.
 • Samtale med praksislærer og skrive refleksjonsskriv om barnehagens arbeid med Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.
 • Studenten skal synliggjøre sitt pedagogiske grunnsyn gjennom skriftlig og muntlig refleksjon over læringsutbyttene for praksisperioden.

 Etter praksis:

 • Studenten skriver praksisrapport med utgangspunkt i læringsutbyttene (se mal under "Praksisdokumenter" på DMMHs nettsider).

 

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Helhetlig vurdering av praksisPRAKSISIndividuell30dager100 %Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)

Vurderinger

Vurderingsform:Helhetlig vurdering av praksis
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:30
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:
Kode:PRAKSIS
Sensorordning:Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Vurderingskriterier alle fire studieår:

 • Studentens evne til kontakt og samspill med barn
 • Studentens forberedelse til praksis (jfr. praksiskontrakt)
 • Studentens møte med utfordringer
 • Studentens ansvar for egen læring
 • Studentens evne til selvvurdering
 • Studentens evne til å se sammenheng mellom teori og praksis både muntlig og skriftlig
 • Studentens evne til utprøving av egne ideer og kreativ problemløsning
 • Studentens ansvarlighet i forhold til fremmøte, avtaler, arbeidsoppgaver og samarbeid
 • Læringsutbyttebeskrivelse 1. studieår

Praksisrapport vurderes til godkjent/ikke godkjent. Praksisrapporten må være godkjent for at praksis i sin helhet kan vurderes til bestått. Praksisrapporten skal leveres innen 6  virkedager etter fullført praksis. Ved ikke godkjent praksisrapport gis det mulighet til å levere en gang til. Dersom rapporten vurderes til ikke å kunne godkjennes, får studenten 5 virkedager til å forbedre den. Om praksisrapport ikke er levert innen fastsatt innleveringsfrist, regnes dette som et forsøk. Studenter som har fått restpraksis grunnet gyldig fravær, vil få ny innleveringsfrist for praksisrapporten.

Karakter på gjennomført praksis settes av praksislærer, i samarbeid med barnehagens styrer og praksisveileder fra høgskolen.

Øvrig informasjon

Studenten skal gjennomføre 30 dager praksis. Evt. fravær må tas igjen på undervisningsfrie dager etter nærmere avtale med praksislærer.

Studenten er forpliktet til å sette seg inn i praksishåndboken og Retningslinjer for praksisopplæringen ved DMMH.