Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BDPRA100 Praksis i barnehage, 1. studieår (30 dager)

  • Studiepoeng
   0
  • Undervisningssemester
   2025 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning, deltid
  • Varighet
   1 semester
  • Eksamenssemester
   2025 vår
  • Emneansvarlig
   Inger Bakken
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Forkunnskapskrav
   All undervisning i kunnskapsområdene bidrar til studentens forberedelse til praksis, så tilstedeværelse i undervisningen er en forutsetning for studentens faglige utbytte av praksis. Mangelfull tilstedeværelse i undervisningen kan gjøre det nødvendig å foreta en skjønnsmessig vurdering av om studenten kan tilbys praksisplass.

Godkjent dato

Tirsdag, januar 16, 2024

Emneinnhold

I første studieårs praksis er samspillet med enkeltbarnet og barn i gruppe mest sentralt. Studenten skal kunne se seg selv i denne samhandlingsprosessen og være en bevisst rollemodell.

Læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomført barnehagepraksis i 1. studieår.

Studenten:

 1. viser evne til omsorg i lek og samspill med barn
 2. viser innsikt i didaktiske prosesser i barnehagen og planlegger ut fra didaktiske forutsetninger
 3. viser innsikt i hvordan barnehagen skaper miljøer som inviterer barn til estetiske opplevelser, undring, utforsking, skaperglede og lek
 4. har erfaring med rammeplanens betydning for barnehagens virksomhet
 5. kan anvende ulike observasjonsmetoder for å utvikle forståelse for barns perspektiv
 6. viser evne til samarbeid med personalet og foresatte/foreldre
 7. setter ord på og reflekterer over eget pedagogisk grunnsyn knyttet til egne erfaringer

Arbeids- og læringsaktiviteter

Studenten skal være aktivt deltagende i barnehagen og samarbeide med personalet i sine praksisoppgaver og den daglige virksomheten.

 

Oppgaver i praksis 

 • Praksiskontrakten ferdigstilles i løpet av 1. uke (se mal under "Praksisdokumenter" på DMMHs nettsider).
 • Velg et rom i barnehagens arealer og beskriv dette med bakgrunn i sentrale begreper knyttet til fysisk leke- og læringsmiljø. Drøft rommets potensiale med praksislærer og skriv en refleksjon om hvordan rommet inviterer barn til ulike opplevelser.
 • Skrive 2 praksisfortellinger med vekt på refleksjon rundt eget samspill og lek med barn.
 • Gjennomføre 3 ulike observasjoner av ett barn.
 • Skrive 2 praksisfortellinger med fokus på grunnsyn og hvordan grunnsyn påvirker dine handlinger.
 • Planlegge, gjennomføre/lede og vurdere 8 aktiviteter. Disse 4 skal gjennomføres: samlingsstund med en fortelling, en kunst og håndverksaktivitet, filosofisk samtale/undringssamtale, musikkstund (knyttes til arbeidskrav i musikk).  De resterende kan for eksempel være: tur, måltid, mottak, avskjed, påkledning, innelek, utelek etc.
 • Studenten skal synliggjøre sitt pedagogiske grunnsyn og bruke Rammeplan for barnehagen aktivt gjennom skriftlig og muntlig refleksjon over læringsutbyttene og oppgavene for praksisperioden.

 Etter praksis:

 • Studenten skriver en egenvurdering med utgangspunkt i læringsutbyttene (se mal under "Praksisdokumenter" på DMMHs nettsider).

 

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Helhetlig vurdering av praksisPRAKSISIndividuell30dager100 %Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)

Vurderinger

Vurderingsform:Helhetlig vurdering av praksis
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:30
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:
Kode:PRAKSIS
Sensorordning:Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Vurderingskriterier alle fire studieår:

 • Studentens evne til kontakt og samspill med barn
 • Studentens forberedelse til praksis (jfr. praksiskontrakt)
 • Studentens møte med utfordringer
 • Studentens ansvar for egen læring
 • Studentens evne til selvvurdering
 • Studentens evne til å se sammenheng mellom teori og praksis både muntlig og skriftlig
 • Studentens evne til utprøving av egne ideer og kreativ problemløsning
 • Studentens ansvarlighet i forhold til fremmøte, avtaler, arbeidsoppgaver og samarbeid
 • Læringsutbyttebeskrivelse 1. studieår

Egenvurderingen vurderes til godkjent/ikke godkjent og må være godkjent for at praksis i sin helhet kan vurderes til bestått. Den skal leveres innen 6 virkedager etter fullført praksis. Ved ikke godkjent egenvurdering gis det mulighet til å levere en gang til. Dersom den vurderes til ikke godkjent, får studenten 5 virkedager til å forbedre den. Om egenvurdering ikke er levert innen fastsatt innleveringsfrist, regnes dette som et forsøk. Studenter som har fått restpraksis grunnet gyldig fravær, vil få ny innleveringsfrist for egenvurderingen.

Karakter på gjennomført praksis settes av praksislærer, i samarbeid med barnehagens styrer og praksisveileder fra høgskolen.

Øvrig informasjon

Studenten skal gjennomføre 30 dager praksis. Evt. fravær må tas igjen på undervisningsfrie dager etter nærmere avtale med praksislærer.

Studenten er forpliktet til å sette seg inn i praksishåndboken og Retningslinjer for praksisopplæringen ved DMMH.