Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BDPRA200 Praksis i barnehage, 2. studieår (30 dager)

  • Studiepoeng
   0
  • Undervisningssemester
   2025 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning, deltid
  • Varighet
   1 semester
  • Eksamenssemester
   2025 vår
  • Emneansvarlig
   Inger Bakken
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Forkunnskapskrav
   All undervisning i kunnskapsområdene bidrar til studentens forberedelse til praksis, så tilstedeværelse i undervisningen er en forutsetning for studentens faglige utbytte av praksis. Mangelfull tilstedeværelse i undervisningen kan gjøre det nødvendig å foreta en skjønnsmessig vurdering av om studenten kan tilbys praksisplass.

Godkjent dato

Tirsdag, januar 16, 2024

Forkunnskapskrav - emner

BDPRA100

Emneinnhold

I andre studieårs praksis er studentens evne til ledelse, samarbeid og kommunikasjon det mest sentrale.

Læringsutbytte

Studenten:

 1. viser innsikt i og reflekterer over didaktiske forutsetninger i barnehagen og pedagogisk virksomhet bygd på disse forutsetningene:
  • aktuelle styringsdokument
  • personalets forutsetninger og kompetanse
  • barnegruppas forutsetninger og kompetanse
  • det fysiske ute- og innemiljøets forutsetninger, muligheter og utfordringer
  • kulturelle forutsetninger
 2. viser ferdigheter i pedagogisk lederskap
 3. viser evne til å gjøre etiske vurderinger i barnehagehverdagen
 4. viser innsikt i og har ferdigheter i kontakt og samarbeid med barnas foreldre/foresatte
 5. viser evne til å analysere og kritisk reflektere over barnehagens arbeid med natur, helse og bevegelse i forhold til barns ulike forutsetninger
 6. har kunnskap om naturen rundt oss og viser hvordan personalet kan bidra til at barn opplever undring og glede ved å ferdes i og lære om naturen
 7. viser formidlingsevne og kunnskap om demokratiske prosesser og om hvordan barnehagen kan utvikles som en inkluderende og demokratisk arena, med fokus på barns medvirkning
 8. viser innsikt i og kan sette ord på sammenhengen mellom eget pedagogisk grunnsyn og pedagogisk praksis

Arbeids- og læringsaktiviteter

Studenten skal være aktivt deltagende i barnehagen og samarbeide med personalet i sine praksisoppgaver og den daglige virksomheten

Oppgaver i praksis:

 • Praksiskontrakt ferdigstilles i løpet av 1. uke.
 • Kartlegge barnehagens didaktiske forutsetninger.
 • Lage og presentere et innlegg om medvirkning og inkludering, til et avdelings – eller personalmøte
 • Planlegge, lede og vurdere et 3-ukers prosjekt knyttet til kunnskapsområdene 2. studieår. Prosjektet skal involvere personalet og barna i avdeling/base.
 • Studenten skal ha minimum 1 lederuke i prosjektperioden.
 • Gjennomføre skriftlig etisk refleksjon av to situasjoner eller aktiviteter i løpet av perioden.
 • Aktiv deltakelse i daglig samarbeid med foreldre og deltakelse i foreldresamtale.
 • Observere barns lek ute og berike leken med hensyn til barns ulike forutsetninger, ulike behov og kjønn. Reflektere over erfaringene i etterkant i eget refleksjonsskriv.
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere en tur med en gruppe barn med fokus på vårtegn i naturen.

Etter praksis:

 • Studenten skriver praksisrapport med utgangspunkt i læringsutbyttene (se mal under "Praksisdokumenter" på DMMHs nettsider).

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Helhetlig vurdering av praksisPRAKSISIndividuell30dager100 %Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)

Vurderinger

Vurderingsform:Helhetlig vurdering av praksis
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:30
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:
Kode:PRAKSIS
Sensorordning:Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Midtveisvurdering skal gjennomføres midt i praksis. Det er praksislærer som har ansvar for vurderingen, men studenten skal også forberede seg ved å reflektere over kriteriene for vurderingen.

Kriteriene for vurdering (midt- og sluttvurdering)er:

 • Vurderingskriterier for alle fire studieår:
 • Studentens evne til kontakt og samspill med barn
 • Studentens forberedelse til praksis (jfr. praksiskontrakt)
 • Studentens møte med utfordringer
 • Studentens ansvar for egen læring
 • Studentens evne til selvvurdering
 • Studentens evne til å se sammenheng mellom teori og praksis både skriftlig og muntlig
 • Studentens evne til utprøving av egne ideer og kreativ problemløsning
 • Studentens ansvarlighet i forhold til fremmøte, avtaler, arbeidsoppgaver og samarbeid
 • Læringsutbyttebeskrivelse 2. studieår

Praksisrapport vurderes til godkjent/ikke godkjent. Praksisrapporten må være godkjent for at praksis i sin helhet kan vurderes til bestått. Praksisrapporten skal leveres innen 6 virkedager etter fullført praksis. Ved ikke godkjent praksisrapport gis det mulighet til å levere en gang til. Dersom rapporten vurderes til ikke å kunne godkjennes, får studenten 5 virkedager til å forbedre den. Om praksisrapport ikke er levert innen fastsatt innleveringsfrist, regnes dette som et forsøk. Studenter som har fått restpraksis grunnet gyldig fravær, vil få ny innleveringsfrist for praksisrapporten.

Karakter på gjennomført praksis settes av praksislærer, i samarbeid med barnehagens styrer og praksisveileder fra høgskolen.

Øvrig informasjon

Studenten skal gjennomføre 30 dager praksis. Ev. fravær må tas igjen på undervisningsfrie dager etter nærmere avtale med praksislærer.

Studenten er forpliktet til å sette seg inn i praksishåndboken og Retningslinjer for praksisopplæringen ved DMMH.