BDPRA300 Praksis i barnehage, 3. studieår (25 dager)

Generell informasjon

Emnenavn på engelsk: 
ECEC Practical Training, 3rd Year of Study (25 days)
Emnenavn på nynorsk: 
Praksis i barnehage, 3. studieår (25 dagar)
Studiepoeng: 
0
Studienivå: 
Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning, deltid
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2018 vår
Eksamenssemester
2018 vår
Emneansvarlig
Inger Bakken
Forkunnskapskrav
Oppfylt progresjonskrav. Se studieplanens generelle del
Forkunnskapskrav - emner
BDPRA100 Praksis i barnehage, 1. studieår (30 dager)
BDPRA200 Praksis i barnehage, 2. studieår (30 dager)

Forventet læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomført barnehagepraksis i 3. studieår. Studenten

 1. har kunnskap om ulike lederfunksjoner i barnehagen
 2. kan planlegge, gjennomføre/lede, og vurdere endrings/og utviklingsarbeid i barnehagen
 3. har kunnskap om og ferdigheter i pedagogisk ledelse:
  • kan reflektere over sin egen evne til å veilede og lede grupper av barn og personale
 4. samarbeide med foreldre/foresatte
 5. har innsikt i og kan ta i bruk egnede metoder og verktøy i vurderings-, utviklings-, og dokumentasjonsarbeid
 6. har kunnskap om og kan reflektere over barnehagens pedagogiske arbeid med skolestarterne
 7. har kunnskap om barnehagelærerprofesjonen i et samfunnsperspektiv og evne til å reflektere over egen yrkesidentitet

Arbeids- og læringsaktiviteter

Studenten skal være aktivt deltagende i barnehagen og samarbeide med personalet i sine praksisoppgaver.

 • Praksiskontrakt ferdigstilles innen 1. uke i praksis
 • Tre uker lederansvar som inkluderer et endrings /utviklingsarbeid med fokus på innholdet fra kunnskapsområdene Språk, tekst og matematikk, og Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid. Samarbeid med medarbeidere og barnegruppe inngår i lederansvaret
 • Gjennomføring av en planlagt veiledningssekvens med en medarbeider
 • Lederansvar for minst ett personal-, avdelings- eller foreldremøte som avholdes i praksisperioden
 • Beskrivelse av ulike ulike lederfunksjoner og -oppgaver i barnehagen på bakgrunn av samtale med styrer (se momentliste i praksishåndboka)
 • Observasjon av ett barns lek, aktivitet, samspill, språk, motorikk osv., som grunnlag for å gjøre seg kjent med barnets ressurser og muligheter. Skriftliggjøring/oppsummering av observasjonene på en helhetlig måte.
 • Aktiv deltakelse og lederansvar i møter med foreldre/foresatte,og deltakelse/gjennomføring av en foreldresamtale
 • Muntlig og skriftlig refleksjon over egen yrkesidentitet og handlingspraksis med utgangspunkt i eget grunnsyn
 • Samtale med pedagogisk leder om barnehagens arbeid med overgangen barnehage-skole, få erfaring med barnehagens arbeid med skolestartere, og gjennomføre uformell samtale med femåringer om barnehageslutt.
 • Muntlig og skriftlig refleksjon over historiske, kulturelle og politiske sider av barnehagen som samfunnsinstitusjon

Studenten skriver praksisrapport med utgangspunkt i læringsutbyttene (se egen mal i praksishåndboka).

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Helhetlig vurdering av praksisPRAKSISIndividuell25dager100 %Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)
Vurderinger:
Vurderingsform:Helhetlig vurdering av praksis
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:25
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:
Kode:PRAKSIS
Sensorordning:Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)
Karakterskala: 
Bestått/Ikke bestått
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Midtveisvurdering skal gjennomføres midt i praksis. Det er praksislærer som har ansvar for vurderingen, men studenten skal også forberede seg ved å reflektere over kriteriene for vurderingen.

 • Vurderingskriterier for alle fire studieår:
 • Studentens evne til kontakt og samspill med barn
 • Studentens forberedelse til praksis (jfr. praksiskontrakt)
 • Studentens møte med utfordringer
 • Studentens ansvar for egen læring
 • Studentens evne til selvvurdering
 • Studentens evne til å se sammenheng mellom teori og praksis både skriftlig og muntlig
 • Studentens evne til utprøving av egne ideer og kreativ problemløsning
 • Studentens ansvarlighet i forhold til fremmøte, avtaler, arbeidsoppgaver og samarbeid
 • Læringsutbyttebeskrivelse 3. studieår

Praksisrapport (praksisrapport vurderes til godkjent/ikke godkjent). Praksisrapporten må være godkjent for at praksis i sin helhet kan vurderes til bestått. Praksisrapporten skal leveres innen 6 virkedager etter fullført praksis. Ved ikke godkjent praksisrapport gis det mulighet til å levere en gang til. Dersom rapporten vurderes til ikke å kunne godkjennes, får studenten 5 virkedager til å forbedre den. Om praksisrapport ikke er levert innen fastsatt innleveringsfrist, regnes dette som et forsøk. Studenter som har fått restpraksis grunnet gyldig fravær, vil få ny innleveringsfrist for praksisrapporten.

Karakter på gjennomført praksis settes av praksislærer, i samarbeid med barnehagens styrer og praksisveileder fra høgskolen.

Øvrig informasjon

Alle praksisstudenter er forpliktet til å sette seg godt inn i praksishåndboken og Retningslinjer for praksisopplæringen ved DMMH.

Det er krav om 100 % tilstedeværelse i praksis. For mer informasjon, se kapittelet «Praksisstudier» i studieplanen.