Semestre

BDPRA300 Praksis i barnehage, 3. studieår (25 dager)

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Praksis i barnehage, 3. studieår (25 dagar)
Kursnavn på engelsk: 
ECEC Practical Training, 3rd Year of Study (25 days)
Studiepoeng: 
0
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning, deltid
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2022 vår
Eksamenssemester
2022 vår
Emneansvarlig
Inger Bakken
Forkunnskapskrav
All undervisning i kunnskapsområdene bidrar til studentens forberedelse til praksis, så tilstedeværelse i undervisningen er en forutsetning for studentens faglige utbytte av praksis. Mangelfull tilstedeværelse i undervisningen (jf. DMMHs studiereglement pkt. 8), kan gjøre det nødvendig å foreta en skjønnsmessig vurdering av om studenten kan tilbys praksisplass.
Forkunnskapskrav - emner
BDPRA100 Praksis i barnehage, 1. studieår (30 dager)
BDPRA200 Praksis i barnehage, 2. studieår (30 dager)

Emneinnhold

I tredje studieårs praksis skal studenten foruten å ha ledelseskompetanse også ha et samfunnsperspektiv på egen yrkesrolle

Forventet læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomført barnehagepraksis i 3. studieår.

Studenten

 1. viser kunnskap om ulike lederfunksjoner i barnehagen
 2. viser kunnskap om og ferdigheter i pedagogisk ledelse
 3. kan reflektere over sin egen evne til å veilede og lede grupper av barn og personale
 4. kan planlegge, gjennomføre/lede, og vurdere endrings/og utviklingsarbeid i barnehagen
 5. viser innsikt i og evne til å bruke egnede metoder og verktøy i vurderings-, utviklings, og dokumentasjonsarbeid
 6. kan samarbeide med foreldre/foresatte
 7. viser kunnskap om og kan reflektere over barnehagens pedagogiske arbeid med skolestarterne
 8. viser kunnskap om og kan aktivt reflektere over profesjonsetikk og barnehagelærerprofesjonen i et samfunnsperspekiv

Arbeids- og læringsaktiviteter

Studenten skal være aktivt deltagende i barnehagen og samarbeide med personalet i sine praksisoppgaver og den daglige virksomheten

 

Oppgaver i praksis:

 • Ferdigstille praksiskontrakt innen 1. uke i praksis.
 • Ha tre uker lederansvar som inkluderer et endrings /utviklingsarbeid med fokus på innholdet fra kunnskapsområdene språk, tekst og matematikk, og ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid. Samarbeid med medarbeidere og barnegruppe inngår i lederansvaret.
 • Gjennomføre en planlagt veiledningssekvens med en medarbeider.
 • Ha lederansvar for minst ett personal-, avdelings- eller foreldremøte som avholdes i praksisperioden.
 • Beskrive ulike lederfunksjoner og -oppgaver i barnehagen på bakgrunn av samtale med styrer (se momentliste under «Praksisdokumenter» på DMMHs nettsider).
 • Observere ett barns lek, aktivitet, samspill, språk, motorikk osv., som grunnlag for å gjøre seg kjent med barnets ressurser og muligheter. Skriftliggjøre/oppsummere observasjonene på en helhetlig måte.
 • Delta aktivt i og ha lederansvar i møter med foreldre/foresatte, og delta i/gjennomføre en foreldresamtale.
 • Reflektere muntlig og skriftlig over egen yrkesidentitet og handlingspraksis med utgangspunkt i eget grunnsyn.
 • Ha samtale med pedagogisk leder om barnehagens arbeid med overgangen barnehage-skole, få erfaring med barnehagens arbeid med skolestartere, og gjennomføre uformell samtale med femåringer om barnehageslutt.
 • Reflektere muntlig og skriftlig over historiske, kulturelle og politiske sider av barnehagen som samfunnsinstitusjon.

Etter praksis:

 • Studenten skriver praksisrapport med utgangspunkt i læringsutbyttene (se mal under "Praksisdokumenter" på DMMHs nettsider)

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Helhetlig vurdering av praksisPRAKSISIndividuell25dager100 %Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)
Vurderinger:
Vurderingsform:Helhetlig vurdering av praksis
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:25
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:
Kode:PRAKSIS
Sensorordning:Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)
Karakterskala: 
Bestått/Ikke bestått
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Midtveisvurdering skal gjennomføres midt i praksis. Det er praksislærer som har ansvar for vurderingen, men studenten skal også forberede seg ved å reflektere over kriteriene for vurderingen.

 • Vurderingskriterier for alle fire studieår:
 • Studentens evne til kontakt og samspill med barn
 • Studentens forberedelse til praksis (jfr. praksiskontrakt)
 • Studentens møte med utfordringer
 • Studentens ansvar for egen læring
 • Studentens evne til selvvurdering
 • Studentens evne til å se sammenheng mellom teori og praksis både skriftlig og muntlig
 • Studentens evne til utprøving av egne ideer og kreativ problemløsning
 • Studentens ansvarlighet i forhold til fremmøte, avtaler, arbeidsoppgaver og samarbeid
 • Læringsutbyttebeskrivelse 3. studieår

Praksisrapport vurderes til godkjent/ikke godkjent. Praksisrapporten må være godkjent for at praksis i sin helhet kan vurderes til bestått. Praksisrapporten skal leveres innen 6 virkedager etter fullført praksis. Ved ikke godkjent praksisrapport gis det mulighet til å levere en gang til. Dersom rapporten vurderes til ikke å kunne godkjennes, får studenten 5 virkedager til å forbedre den. Om praksisrapport ikke er levert innen fastsatt innleveringsfrist, regnes dette som et forsøk. Studenter som har fått restpraksis grunnet gyldig fravær, vil få ny innleveringsfrist for praksisrapporten.

Karakter på gjennomført praksis settes av praksislærer, i samarbeid med barnehagens styrer og praksisveileder fra høgskolen.

Øvrig informasjon

Studenten skal gjennomføre 25 dager praksis. Ev. fravær må tas igjen på undervisningsfrie dager etter nærmere avtale med praksislærer.

Studenten er forpliktet til å sette seg inn i praksishåndboken og Retningslinjer for praksisopplæringen ved DMMH

 

Pensum