Semestre

BDPRA400 Praksis i barnehage, 4. studieår (10 dager)

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Praksis i barnehage, 4. studieår (10 dagar)
Kursnavn på engelsk: 
ECEC Practical Training, 4th Year of Study (10 days)
Studiepoeng: 
0
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning, deltid
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2022 høst
Eksamenssemester
2022 høst
Emneansvarlig
Inger Bakken
Forkunnskapskrav
All undervisning i kunnskapsområdene bidrar til studentens forberedelse til praksis, så tilstedeværelse i undervisningen er en forutsetning for studentens faglige utbytte av praksis. Mangelfull tilstedeværelse i undervisningen kan gjøre det nødvendig å foreta en skjønnsmessig vurdering av om studenten kan tilbys praksisplass.
Forkunnskapskrav - emner
BDPRA100 Praksis i barnehage, 1. studieår (30 dager)
BDPRA200 Praksis i barnehage, 2. studieår (30 dager)
BDPRA300 Praksis i barnehage, 3. studieår (25 dager)
BDPRA310 Praksis med fokus på overgangen barnehage-skole (5 dager)

Emneinnhold

I fjerde studieårs praksis er fordypningen i fokus.

Forventet læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomført barnehagepraksis i 4. studieår.

Studenten

 1. kan planlegge, lede og vurdere prosjektarbeid i barnehagen med vekt på barns læring i et steds- og nærmiljøperspektiv
 2. kan sette i gang, gjennomføre og dokumentere skapende prosesser i barnehagen

Arbeids- og læringsaktiviteter

Studenten skal være aktivt deltagende i barnehagen og samarbeide med personalet i sine praksisoppgaver og den daglige virksomheten

Oppgaver i praksis: 

 • Ferdigstille praksiskontrakt innen de første to dager i praksis.
 • Ha lederansvar som som inkluderer et prosjektarbeid med fokus på barns læring i et steds- og nærmiljøperspektiv. 
 • Ha ledeansvar for minst et avdelingsmøte som avholdes i praksisperioden.
 • Planlegge, gjennomføre/lede, dokumentere og vurdere skapende prosesser i et prosjektarbeid.
 • Reflektere muntlig og skriftlig over hvordan eget grunnsyn og egen yrkesidentitet har utviklet seg i løpet av utdanningen.

Etter praksis:

 • Studenten skriver praksisrapport med utgangspunkt i læringsutbyttene

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Helhetlig vurdering av praksisPRAKSISIndividuell10dager100 %Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)
Vurderinger:
Vurderingsform:Helhetlig vurdering av praksis
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:10
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:
Kode:PRAKSIS
Sensorordning:Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)
Karakterskala: 
Bestått/Ikke bestått
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Vurdering av studentens gjennomføring av oppgaver knyttet til læringsutbyttebeskrivelser; dette vurderes muntlig og skriftlig av praksislærer

Kriteriene for vurdering er:

 • Vurderingskriterier for alle fire studieår: 
 • Studentens evne til kontakt og samspill med barn
 • Studentens forberedelse til praksis (jfr. praksiskontrakt)
 • Studentens møte med utfordringer
 • Studentens evne til å se sammenheng mellom teori og praksis, muntlig og skriftlig
 • Studentens ansvar for egen læring
 • Studentens evne til selvvurdering
 • Studentens evne til utprøving av egne ideer og kreativ problemløsning
 • Studentens ansvarlighet i forhold til fremmøte, avtaler, arbeidsoppgaver og samarbeid 
 • Læringsutbytter 4. studieår

Praksisrapport vurderes til godkjent/ikke godkjent. Praksisrapporten må være godkjent for at praksis i sin helhet kan vurderes til bestått. Praksisrapporten skal leveres 6 virkedager etter fullført praksis. Ved ikke godkjent praksisrapport gis det mulighet til å levere en gang til. Dersom rapporten vurderes til ikke å kunne godkjennes, får studenten 5 virkedager til å forbedre den. Om praksisrapport ikke er levert innen fastsatt innleveringsfrist, regnes dette som et forsøk. Studenter som har fått restpraksis grunnet gyldig fravær, vil få ny innleveringsfrist for praksisrapporten.

Karakter på gjennomført praksis settes av praksislærer, i samarbeid med barnehagens styrer og praksisveileder fra høgskolen.

Øvrig informasjon

Studenten skal gjennomføre 10 dager praksis. Evt. fravær må tas igjen på undervisningsfrie dager etter nærmere avtale med praksislærer.

Studenten er forpliktet til å sette seg inn i praksishåndboken og Retningslinjer for praksisopplæringen ved DMMH

Pensum