Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BDSRL2020 Samfunn, religion, livssyn og etikk

  • Studiepoeng
   20
  • Undervisningssemester
   2024 høst, 2025 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning, deltid
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2025 vår
  • Emneansvarlig
   Sølvi Ann Fætten
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Forkunnskapskrav
   Oppfylt progresjonskrav. Se studieplanens generelle del.

Godkjent dato

Tirsdag, januar 16, 2024

Forkunnskapskrav - emner

BDPRA100

Emneinnhold

Emnet Samfunn, religion, livssyn og etikk sikter mot å gi studentene innsikt i hva barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag innebærer i et flerkulturelt samfunn. Studentene veiledes i å reflektere etikkfaglig og handle i tråd med barnehagens verdigrunnlag overfor både barn, foreldre og andre ansatte i barnehagen, og med tanke på utvikling av egen identitet som barnehagelærer. Det legges vekt på studentenes egendanning. 

 

Emnet skal gi innsikt i barnehagens funksjon som demokratisk og kulturell arena i et dynamisk samfunn preget av mangfold, med bevissthet om at kultur utvikler seg i spennet mellom tradisjon og fornyelse. Det legges vekt på barns identitetsdanning og den kunnskap man må ha for å kunne møte mennesker med ulik kulturell bakgrunn på en god profesjonsfaglig måte. Perspektiver på bærekraft og livsmestring vil inngå i flere undervisningstema. 

Emnet skal gi forståelse for og erfaringer med pedagogisk ledelse og ledelse av ansatte i barnehagen. Emnet skal gi innsikt i arbeidet med å støtte barn med ulike forutsetninger, i samarbeid med foresatte og ulike instanser utenfor barnehagen..

Emnet bygger på lærerutdanningsfagene pedagogikk, religion, livssyn og etikk (RLE) og samfunnsfag.

Læringsutbytte

 

Læringsutbytte etter gjennomført studium av emnet:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag, og lover, forskrifter og internasjonale konvensjoner som regulerer arbeidet i barnehagen
 • har kunnskap om kulturelt mangfold i det norske samfunnet, herunder det samiske urfolkets og de nasjonale minoriteters kultur og rettigheter
 • har barnehagerelevant kunnskap om kristen tro og kulturarv, andre sentrale religioner og sekulære livssyn
 • har grunnleggende kunnskap om etisk teori og profesjonsetikk
 • har grunnleggende kunnskap om pedagogisk ledelse 
 • har kunnskap om samfunnsutvikling med vekt på barns rettigheter, demokrati, velferdsstat, og bærekraftig utvikling
 • har kunnskap om sentrale høytider og merkedager, og hvordan barnehagen kan legge til rette for markering av disse
 • har kunnskap om betydningen av barns familier og nærmiljø, og hvordan barnehagen kan arbeide reflektert i forhold til dette
 • har kunnskap om barn med ulike forutsetninger, behov og funksjonsevne, og hvordan barnehagen kan utvikles som en inkluderende og demokratisk arena
 • har kunnskap om velferdsstatens framvekst, og om oppvekstsvilkår og ulike sosialiseringsarenaer for barn i den moderne velferdsstaten
 • har kjennskap til samfunnsvitenskapelig metode, kunnskapssyn og kildekritikk

Ferdigheter

Studenten

 • kan forholde seg reflektert til barnehagens styringsdokumenter og barns rettigheter
 • kan formidle fortellinger og tradisjoner fra ulike kulturer og religioner.
 • har begynnende ferdigheter i å lede og veilede pedagogiske prosesser og å samarbeide med foresatte
 • kan legge til rette for mangfold, inkludering og barns medvirkning
 • kan vurdere kritisk hvordan man kan arbeide med kjønnsperspektiver, likestilling og likeverd blant barn og voksne i barnehagen
 • kan formidle og praktisere etiske normer og verdier, og reflektere over dette sammen med personalet med sikte på å skape et inkluderende fellesskap

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan forholde seg aktivt og reflekterende til barnehagens verdigrunnlag og samfunnsmandat
 • kan identifisere og reflektere over profesjonsetiske utfordringer i barnehagens hverdagsliv, herunder digitale praksiser, og begrunne sine handlingsvalg
 • kan reflektere kritisk over egen praksis i lys av sitt pedagogiske grunnsyn
 • kan forholde seg profesjonelt til barnehagen som interkulturell arena
 • har et begynnende faglig og profesjonelt grunnlag for å kunne arbeide tverrfaglig og tverretatlig i barnehagen
 • har forståelse for sammenheng mellom FN's bærekraftsmål, nærmiljø, etikk og globale utfordringer

 

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
R-PD1: Barn med behov for særskilt tilrettelegging Videreutvikles til mappeeksamen 3Skriftlig oppgaveIndividuell
R-RL1: Religion, danning og etikk Videreutvikles til mappeeksamen 1Skriftlig oppgaveIndividuell
R-SF1: Demokrati og medvirkning Videreutvikles til mappeeksamen 2Skriftlig oppgaveIndividuell
R-TF1: Kultur og mangfold. Muntlig presentasjon av prosjektarbeid i gruppe.Framføring/presentasjonGruppe, med individuell vurdering
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R-PD1: Barn med behov for særskilt tilrettelegging Videreutvikles til mappeeksamen 3
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R-RL1: Religion, danning og etikk Videreutvikles til mappeeksamen 1
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R-SF1: Demokrati og medvirkning Videreutvikles til mappeeksamen 2
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R-TF1: Kultur og mangfold. Muntlig presentasjon av prosjektarbeid i gruppe.
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
MappeeksamenMAP1Individuell2000ord35 %InternAlleMappe 1 - RLE
MappeeksamenMAP2Individuell2000ord40 %InternAlleMappe 2 - Samfunnsfag
MappeeksamenMAP3Individuell1500ord25 %InternAlleMappe 3 - Pedagogikk

Vurderinger

Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:2000
Enhet:ord
Vekting:35 %
Merknader:Mappe 1 - RLE
Hjelpemidler:Alle
Kode:MAP1
Sensorordning:Intern
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:2000
Enhet:ord
Vekting:40 %
Merknader:Mappe 2 - Samfunnsfag
Hjelpemidler:Alle
Kode:MAP2
Sensorordning:Intern
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1500
Enhet:ord
Vekting:25 %
Merknader:Mappe 3 - Pedagogikk
Hjelpemidler:Alle
Kode:MAP3
Sensorordning:Intern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

 Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • MAP1: R-RL1, R-TF1
 • MAP2: R-SF1, OBLTS
 • MAP3: R-PD1

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer