Semestre

BDSRL2020 Samfunn, religion, livssyn og etikk

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Samfunn, religion, livssyn og etikk
Kursnavn på engelsk: 
Society, Religion, World Views and Ethics
Studiepoeng: 
20
Studienivå: 
Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning, deltid
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2019 høst
2020 vår
Eksamenssemester
2020 vår
Emneansvarlig
Sølvi Ann Fætten
Forkunnskapskrav
Oppfylt progresjonskrav. Se studieplanens generelle del.
Forkunnskapskrav - emner
BDPRA100 Praksis i barnehage, 1. studieår (30 dager)

Emneinnhold

Kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk sikter mot å gi studentene innsikt i hva barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag innebærer i et flerkulturelt samfunn. Studentene vil veiledes i å reflektere etikkfaglig og handle i tråd med barnehagens verdigrunnlag overfor både barn, foreldre og andre ansatte i barnehagen.

Kunnskapsområdet skal gi innsikt i barnehagens funksjon som kulturarena i et samfunn preget av mangfold, med bevissthet om at kultur utvikler seg i spennet mellom tradisjon og fornyelse. Det legges vekt på barns identitetsdanning og den kunnskap man må ha for å kunne møte mennesker med ulik kulturell bakgrunn.

Kunnskapsområdet skal også gi forståelse for og erfaringer med ledelse av voksne, og arbeid med å støtte barn med ulike forutsetninger, i samarbeid med foresatte og ulike instanser utenfor barnehagen. Fokus også på de yngste barna inngår i flere undervisningstema.

Kunnskapsområdet bygger på lærerutdanningsfagene pedagogikk, religion, livssyn og etikk (RLE) og samfunnsfag.

Forventet læringsutbytte

 

Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet:

Studenten

 • har kunnskap om og kan forholde seg reflektert til barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag
 • har kunnskap om kulturelt mangfold i det norske samfunnet, og hvordan barnehagen kan arbeide med mangfold og fremme inkludering
 • har kunnskap om barns muligheter og utfordringer i møte med media og IKT
 • har barnehagerelevant kunnskap om kristendom, sentrale religioner og sekulære livssyn
 • kjenner til sentrale høytider og merkedager og kan legge til rette for markering av disse i barnehage
 • har kunnskap om det samiske urfolkets og de nasjonale minoriteters kultur og rettigheter
 • kan formidle kulturbærende fortellinger og tradisjoner
 • har kunnskap om demokrati og ledelse, og om hvordan barnehagen kan utvikles som en inkluderende og demokratisk arena, med fokus på barns medvirkning
 • har kunnskap om pedagogisk ledelse og veiledning, og kan samarbeide med ansatte og foresatte i barnehagen
 • har grunnleggende kunnskap om etikk, og kan møte etiske utfordringer i barnehagens hverdagsliv, reflektere kritisk over etiske spørsmål, egne verdier og holdninger og begrunne sine handlingsvalg
 • har kunnskap om betydningen av barnehagens nærmiljø, og kan arbeide reflektert med barnas og barnehagens forhold til nærmiljø og samfunn
 • har kunnskap om velferdsstatens framvekst, og om oppvekstsvilkår og ulike sosialiseringsarenaer for barn i den moderne velferdsstaten
 • har kunnskap om hvordan man kan arbeide med kjønnsperspektiver, likestilling og likeverd blant barn og voksne i barnehagen
 • har kunnskap om barns rettigheter og hvordan barnehagen kan støtte barn med ulike forutsetninger og behov, blant annet i samarbeid med foresatte og eksterne hjelpeinstanser

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
R-PD1: Barn med særskilte behov Videreutvikles til mappeeksamen 3Skriftlig oppgaveIndividuell
R-RL1: Religion, danning og etikk Videreutvikles til mappeeksamen 1Skriftlig oppgaveIndividuell
R-SF1: Demokrati og medvirkning Videreutvikles til mappeeksamen 2Skriftlig oppgaveGruppe
R-TF1: Kultur og mangfold. Muntlig presentasjon av prosjektarbeid i gruppe.Framføring/presentasjonGruppe
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R-PD1: Barn med særskilte behov Videreutvikles til mappeeksamen 3
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R-RL1: Religion, danning og etikk Videreutvikles til mappeeksamen 1
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R-SF1: Demokrati og medvirkning Videreutvikles til mappeeksamen 2
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R-TF1: Kultur og mangfold. Muntlig presentasjon av prosjektarbeid i gruppe.
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
MappeeksamenMAP1Individuell2000ord35 %InternAlleMappe 1 - RLE
MappeeksamenMAP2Individuell2000ord40 %InternAlleMappe 2 - Samfunnsfag
MappeeksamenMAP3Individuell1500ord25 %InternAlleMappe 3 - Pedagogikk
Vurderinger:
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:2000
Enhet:ord
Vekting:35 %
Merknader:Mappe 1 - RLE
Hjelpemidler:Alle
Kode:MAP1
Sensorordning:Intern
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:2000
Enhet:ord
Vekting:40 %
Merknader:Mappe 2 - Samfunnsfag
Hjelpemidler:Alle
Kode:MAP2
Sensorordning:Intern
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1500
Enhet:ord
Vekting:25 %
Merknader:Mappe 3 - Pedagogikk
Hjelpemidler:Alle
Kode:MAP3
Sensorordning:Intern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

 Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • MAP1: R-RL1, R-TF1
 • MAP2: R-SF1, OBLTS
 • MAP3: R-PD1

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer

Pensum

Pensumliste for studieåret 2019-20

Breidlid, H. & Nicolaisen, T. (2007). På skattejakt i fortellingsuniverset. Kap. 1, 2, 3. Bergen: Fagbokforlaget. (61 s.)

 

*Døving, C.A. & Kraft, S.E. (2013). Religion i pressen. Kap. 5. (s. 123-148) Oslo: Universitetsforlaget. (26 s.)

 

Eidhamar, L.G. (2018). Små mennesker – stort mangfold. (3. utgave) Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Kap. 1, 2, 3, 4, 5, 7. (130 s.)

 

*Eidhamar, L.G. & Leer-Salvesen, P. (2017). Nesten som deg selv – barn og etikk. (5. utgave) Kap. 5.  (s. 119-141) Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (22 s.)

 

Emilsen, K. (2015). Barnehagen som arena for likestilling og likeverd. I K. Emilsen (red.) Likestilling og likeverd i barnehagen. (s. 125-136) Bergen: Fagbokforlaget. (14 s.)

 

Emilsen, K. (2015). Fra idé til prosjekt «Likeverd og likestilling i barnehagen» I K. Emilsen (red.) Likestilling og likeverd i barnehagen. (s. 187-211) Bergen: Fagbokforlaget. (25 s.)

 

Emilsen, K. & Johannesen, N. (2015). Ulike veier til likestilling og likeverd i barnehagen. – Eksempler på utviklingsarbeid. I K. Emilsen (red.) Likestilling og likeverd i barnehagen. (s. 213-256) Bergen: Fagbokforlaget. (44 s.)

 

Emilsen, K., Friis, P. & Hornslien, Ø. (2015). Barnehagen en kjønnet arena. I K. Emilsen (red.) Likestilling og likeverd i barnehagen. (s. 141-165) Bergen: Fagbokforlaget. (25 s.)

 

Franck, K. & Glaser, V. (2014). Rett til medvirkning for barn med særskilte behov. I P. Sjøvik (red.) En barnehage for alle. Spesialpedagogikk i barnehagelærerutdanningen (3. utgave) (s. 304-323). Oslo: Universitetsforlaget (20 s.)

 

Fætten, S.A. (2017). Spøkelser og engler – mot til å snakke med barn om døden. I S. Sagberg (red.) Mot til å være barnehagelærer. Bergen: Fagbokforlaget. (26 s.)

 

Glaser, V. (2018). Foreldresamarbeid. Barnehagen i et mangfoldig samfunn (2.utgave) Kap. 1, 6, 7. Oslo: Universitetsforlaget. (37 s.)

 

*Gjervan, M., Andersen, C. & Bleka, M. (2012). Se mangfold! Perspektiver på flerkulturelt arbeid i barnehagen. Kap. 2. (s. 15-28) Oslo: Cappelen Akademisk. (14 s.)

 

Gunnestad, A. (2019). Didaktikk for barnehagelærere. En innføring. (2. utg) Kap. 8. Oslo: Universitetsforlaget. (25 s.)

 

*Jacobsen, K.A. (2018). En flerreligiøs verden og religionsmangfoldet i Norge. I K.A. Jacobsen (red.) Verdensreligioner i Norge. (4.utgave) Kap.1. (s. 13-31) Oslo: Universitetsforlaget. (19 s.)

 

Johannesen, N. & Emilsen, K. (2015). Kjønnssensitiv refleksjon. I K. Emilsen (red.) Likestilling og likeverd i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 167-185) (19 s.)

 

*Kyrkjebø, T. (2018). På sporet av moderne medier. En mikroskopisk undersøkelse på en småbarnsavdeling. I B.M. Nyjordet (red.). Barns mediehverdag. Kap. 4. (s. 61-78) Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (18 s.)

 

Larsen, A.K. & Slåtten, M.V. (2015). En bok om oppvekst. Samfunnsfag for barnehagelærere. (3. utg.) Kap. 1-12, 16-19. Bergen: Fagbokforlaget. (215 s)

 

Larsen, A.K. (2017). En enklere metode. Samfunnsfag for barnehagelærere. (4. utg.). (s. 13-30 og s. 84-136) Bergen: Fagbokforlaget. (69 s.)

 

Moe, M. & Valseth, M.L. (2014). En barnehage for alle – med inkludering som overordnet mål. I P. Sjøvik (red.), En barnehage for alle. Spesialpedagogikk i barnehagelærerutdanningen (3. utgave) (s. 353-376). Oslo: Universitetsforlaget (24 s.)

 

Moen, K. H. (2011). Nærmiljø og samfunn i barnehagen. (2. utg.). Kap.1-6. Oslo: Universitetsforlaget. (124 s.)

 

*Moen, K. H. & Granrusten, P. T. (2018). Demokrati – et mangesidig begrep til inspirasjon og utfordring. I V. Glaser, K.H. Moen, S. Mørreaunet & F. Søbstad (red). Barnehagens Grunnsteiner. Formålet med barnehagen (2. utg.). Kap. 23. (s. 300-311) Oslo: Universitetsforlaget. (12 s.).

 

*Mortensen-Buan, A-B. (2016): «Dette er en same» – visuelle framstillinger av samer i et utvalg lærebøker i samfunnsfag. I N. Askeland & B. Aamotsbakken (red.). Folk Uten Land? Å gi stemme og status til urfolk og nasjonale minoriteter. (s. 93 -112). Kristiansand: Portal Akademisk. (19 sider)

 

Mørland, B. (2014). Barnehagen – en del av det offentlige hjelpeapparatet. I P. Sjøvik (red.) En barnehage for alle. Spesialpedagogikk i barnehagelærerutdanningen. (3. utgave) (s. 81-100). Oslo: Universitetsforlaget (20 s.)

 

*Pedersen, K. (2015). Ut fra egne forutsetninger. Inkluderende pedagogikk i barnehagen (s. 25-34). Bergen: Fagbokforlaget. (10 s.)

 

Redd Barna (2010). Barnerettigheter – ideer til metodiske opplegg i barnehage og småskole. (40 s.) lastet ned fra: http://www.subjectaid.no/storage/ma/60aa91d903bc487c82eb5978d2dde907/2395108de55e40618eabead8cdbfde17/pdf/1DCC2123D5053CED9C3A34040BAE1F9F98F5EF2E/Barnerettigheter%20%20Ideer%20til%20metodiske%20opplegg%20i%20barnehage%20og%20sm%C3%A5skole.pdf

 

Ruud, E.B. (2010). Jeg vil også være med. Lekens betydning for barns trivsel og sosiale læring i barnehagen. (s. 55-101). Oslo: Cappelen Akademisk. (47 s.)

 

Sagberg, S. (2017). Etikk i et verdimessig ingenmannsland. I S. Sagberg (red.) Mot til å være barnehagelærer. Bergen: Fagbokforlaget.  (31 s)

 

Sand, S. (2016). Ulikhet og fellesskap. Flerkulturell pedagogikk i barnehagen. (2. utgave) Kap. 3, 4, 5, 7. Vallset: Oplandske bokforlag. (107 s.)

 

Sando, S. (2017). Mot til å stå i det ufullkomne. I S. Sagberg (red.) Mot til å være barnehagelærer. Bergen: Fagbokforlaget. (23 s)

 

*Schultz, J.-H. & Raundalen, M. (2017). Barn i vanskelige livssituasjoner. I I.T. Thoresen & G. Winje, Religioner, mangfold og etikk. (2.utgave) (s. 240-259) (20 s.)

 

Sjøvik, P. (2014). En barnehage for alle med mangfold som ressurs. I P. Sjøvik (red.), En barnehage for alle. Spesialpedagogikk i barnehagelærerutdanningen (3. utgave) (s. 38-60). Oslo: Universitetsforlaget (23 s.)

 

Skogen, E. (2013). Ledelse i barnehagen. I E. Skogen (red.) Å være leder i barnehagen (2. utgave) (s. 23-53). Bergen: Fagbokforlaget. (31 s.)

 

Skoglund, T. & Sundvall, P. (2017). Pedagogisk ledelse i barnehagen (kap. 1, 2, 3, 4, 5) Oslo: Universitetsforlaget. (120 s.)

 

Stordal, G. (2015). Er kjønn noe man er, blir eller gjør? I K. Emilsen (red.) Likestilling og likeverd i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 71-85) (15 s.)

 

Svare, M.H. (2017). «Men, koss feire dæm jul i ainner religiona» kulturformidling og høytidsmarkeringer i barnehagen – og mot til å utforske mangfold. I S. Sagberg (red.) Mot til å være barnehagelærer. Bergen: Fagbokforlaget.  (23 s)

 

Sødal, H.K (2018). Kristen arv og tradisjon i barnehagen. (6. utgave) Kap. 2, 4, 7, 8. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (150 s)

 

*Tholin, K.R. (2015). Kap. 5. Profesjonsetikk for barnehagelærere. (s. 103 -124) Bergen: Fagbokforlaget (21 s.)

 

*Thoresen, I.T. og G. Winje (2017). Religioner, mangfold og etikk i barnehagen. s. 123-125. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (3 s.)

 

 

Oppføringer merket * finnes i kompendium.