Semestre

BDSTM3040 Språk, tekst og matematikk

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Språk, tekst og matematikk
Kursnavn på engelsk: 
Language, Text and Mathematics
Studiepoeng: 
20
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning, deltid
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2023 høst
2024 vår
Eksamenssemester
2024 vår
Emneansvarlig
Marit Semundseth
Forkunnskapskrav
Oppfylt progresjonskrav. Se studieplanens generelle del.
Forkunnskapskrav - emner
BDPRA100 Praksis i barnehage, 1. studieår (30 dager)
BDPRA200 Praksis i barnehage, 2. studieår (30 dager)

Emneinnhold

Emnet STM er forankret i sosiokulturelle læringsteorier. Studenten skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i temaer knyttet til språk, tekst og matematikk i en lek- og læringskontekst. Sentrale temaer i STM er barns språklige og matematiske utvikling, det å skape og tilrettelegge for mangfoldige og varierte språk- og matematikkmiljø i barnehagen samt overgangen fra barnehage til skole.

Innenfor disse områdene skal studenten utvikle kunnskap om barns muntlige språk og multimodale tekstkompetanse, språk- og talevansker hos barn og norsk som andrespråk. Studenten skal også tilegne seg kunnskap om barns rom- og tallforståelse, matematiske tekning samt ferdigeter i å legge til rette for språk- og matematikkglede i barnehagen for alle barn. I tillegg vektlegges evnen til å være en god samtalepartner med barn og reflektere over dette. I STM drøftes videre sentrale faglig-pedagogiske problemstillinger knyttet til begrepene omsorg, lek og læring, samt diskusjoner om kartlegging og vurdering av barn i barnehagen. Studenten skal også ha tilegnet seg ferdigheter vedrørende organisering og ledelse av både barn og voksne i lek- og læringssituasjoner i ulike miljøer i barnehagen.

Emnet bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene norsk, matematikk og pedagogikk.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ha følgende læringsutbytte etter gjennomført emne:

KUNNSKAPER

Studenten:

 • har grunnleggende kunnskap om hvordan barn utvikler en helhetlig og fleksibel matematisk forståelse
 • har grunnleggende kunnskap om barns muntlige og skriftlige språk og språkutvikling 
 • har grunnleggende kunnskap om barns tekstproduksjon i barnehagen
 • har grunnleggende kunnskap om barns utvikling av norsk som andrespråk
 • har grunnleggende kunnskap om matematikkdidaktikk i barnehagen
 • har kunnskap om matematiske områder som er relevante for barn på et grunnleggende nivå
 • har grunnleggende kunnskap om læring og danning i barnehagen
 • har grunnleggende kunnskap om hvordan man kan legge til rette for overgangen fra barnehage til skole knyttet til norsk og matematikk samt grunnskolens læreplaner i disse fagene
 • har grunnleggende kunnskap om ulike forståelser knyttet til kartlegging og vurdering av barn i barnehagen
 • har kunnskap om hvordan man kan gjennomføre pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen på et grunnleggende nivå

FERDIGHETER

Studenten:

 • kan observere barns muntlige og skriftlige språk og matematiske aktivitetet i lek og i andre situasjoner
 • kan analysere dialogsamspill og barns muntlige språk
 • kan legge til rette for og analysere barns multimodale tekster
 • kan delta i og engasjere barn til utforskende samtaler om matematikk
 • kan bruke matematikk som et verktøy for systematisk utforskning og tenkning
 • er en bevisst språklig rollemodell i samtale med barn på en måte som fremmer barns aktive deltakelse og danning
 • kan skape et mangfoldig og variert språk- og matematikkmiljø for alle barn
 • kan reflektere faglig over barnehagens og skolens pedagogiske og didaktiske arbeid med norsk og matematikk 
 • kan drøfte ulike forståelser knyttet til kartlegging og vurdering av barn i barnehagen
 • kan gjennomføre pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen 

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan skape et godt språk- og læringsmiljø i fagene i emnet for alle barn i barnehagen hvor utforskning, oppdagerglede og nysgjerrighet får en naturlig plass
 • kan observere, planlegge, lede og vurdere ulike lek- og læringsaktiviterer med vekt på språk, tekst og matematikk
 • har kunnskap om læring og danning i barnehagen
 • kan delta aktivt og kritisk i samtidens diskusjoner om språk- og matematikkmiljø
 • kunnskap om og kan reflektere over barnehagens pedagogiske arbeid med de eldste barnehagebarna i tilknytning til skolestart
 • har kjennskap til og kan reflektere faglig over skolens pedagogiske arbeid på 1. trinn

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
S-PD1: Barnehagens bruk av kartleggingsverktøyFramføring/presentasjonGruppe
S-MA1: Matematikkens plass i barnehagenSkriftlig oppgaveGruppe
S-MA2: Den matematiske samtalenSkriftlig oppgaveIndividuell
S-MA3 Matematikk i barnelitteratur. Individuelt skriftlig arbeidskrav med gruppevis presentasjon.Framføring/presentasjonAnnet
S-NO1: Analyse av barns muntlige språkSkriftlig oppgaveIndividuell
S-NO2: Teksthendelser og barns multimodale kompetanseFramføring/presentasjonIndividuell
S-NO3: Norsk som andrespråkFramføring/presentasjonIndividuell
S-TF1: Overgangen barnehage/skole. Muntlig presentasjon av tverrfaglig oppgave fra praksis i grunnskolens 1.trinn. Utgjør grunnlag for godkjenning av praksisperioden.Framføring/presentasjonGruppe
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S-PD1: Barnehagens bruk av kartleggingsverktøy
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S-MA1: Matematikkens plass i barnehagen
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S-MA2: Den matematiske samtalen
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S-MA3 Matematikk i barnelitteratur. Individuelt skriftlig arbeidskrav med gruppevis presentasjon.
Gruppering:Annet
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S-NO1: Analyse av barns muntlige språk
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S-NO2: Teksthendelser og barns multimodale kompetanse
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S-NO3: Norsk som andrespråk
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S-TF1: Overgangen barnehage/skole. Muntlig presentasjon av tverrfaglig oppgave fra praksis i grunnskolens 1.trinn. Utgjør grunnlag for godkjenning av praksisperioden.
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamenSEK1Individuell3timer30 %InternIngen Norskfaglig fokus
Skriftlig skoleeksamenSEK2Individuell3timer30 %InternIngenMatematikkfaglig fokus
Muntlig eksamenMUN1Individuell20minutter40 %Intern og eksternSkriftlig dokument fra eget pedagogisk utviklingsarbeid i 3.års praksisMuntlig eksamen innledes med en presentasjon av studentens tre-ukers endrings- og utviklingsarbeid fra praksis. Etter presentasjonen følger en muntlig eksaminasjon i norsk og matematikk.
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:3
Enhet:timer
Vekting:30 %
Merknader: Norskfaglig fokus
Hjelpemidler:Ingen
Kode:SEK1
Sensorordning:Intern
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:3
Enhet:timer
Vekting:30 %
Merknader:Matematikkfaglig fokus
Hjelpemidler:Ingen
Kode:SEK2
Sensorordning:Intern
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:20
Enhet:minutter
Vekting:40 %
Merknader:Muntlig eksamen innledes med en presentasjon av studentens tre-ukers endrings- og utviklingsarbeid fra praksis. Etter presentasjonen følger en muntlig eksaminasjon i norsk og matematikk.
Hjelpemidler:Skriftlig dokument fra eget pedagogisk utviklingsarbeid i 3.års praksis
Kode:MUN1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjente for å få adgang til eksamen:

 • MUN1: OBLTS
 • SEK1: S-NO1, S-NO2, S-NO3, S-TF1
 • SEK2: S-MA1, S-MA2, S-MA3, S-PD1

Merknad angående muntlig eksamen: Det kan gis en alternativ oppgave til muntlig eksamen hvis studenten av gyldig grunn ikke gjennomfører praksis og det pedagogiske utviklingsarbeidet som er knyttet til den muntlige eksamen.

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer

Pensum