Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BDSTM3040 Språk, tekst og matematikk

  • Studiepoeng
   20
  • Undervisningssemester
   2024 høst, 2025 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning, deltid
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2025 vår
  • Emneansvarlig
   Christine B. Østbø Munch
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Forkunnskapskrav
   Oppfylt progresjonskrav. Se studieplanens generelle del.

Godkjent av

kka

Godkjent dato

Mandag, januar 29, 2024

Forkunnskapskrav - emner

BDPRA100
BDPRA200

Emneinnhold

Emnet STM er forankret i sosiokulturelle læringsteorier. Studenten skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i temaer knyttet til språk, tekst og matematikk i en lek- og læringskontekst. Sentrale temaer i STM er barns språklige og matematiske utvikling, det å skape og tilrettelegge for mangfoldige og varierte språk- og matematikkmiljø i barnehagen samt overgangen fra barnehage til skole.

Innenfor disse områdene skal studenten utvikle kunnskap om barns muntlige språk og multimodale tekstkompetanse, språk- og talevansker hos barn og norsk som andrespråk. Studenten skal også tilegne seg kunnskap om barns rom- og tallforståelse, matematiske tekning samt ferdigeter i å legge til rette for språk- og matematikkglede i barnehagen for alle barn. I tillegg vektlegges evnen til å være en god samtalepartner med barn og reflektere over dette. I STM drøftes videre sentrale faglig-pedagogiske problemstillinger knyttet til begrepene omsorg, lek og læring, samt diskusjoner om kartlegging og vurdering av barn i barnehagen. Studenten skal også ha tilegnet seg ferdigheter vedrørende organisering og ledelse av både barn og voksne i lek- og læringssituasjoner i ulike miljøer i barnehagen.

Emnet bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene norsk, matematikk og pedagogikk.

Læringsutbytte

Studenten skal ha følgende læringsutbytte etter gjennomført emne:

KUNNSKAPER

Studenten:

 • har grunnleggende kunnskap om hvordan barn utvikler en helhetlig og fleksibel matematisk forståelse
 • har grunnleggende kunnskap om barns muntlige og skriftlige språk og språkutvikling 
 • har grunnleggende kunnskap om barns tekstproduksjon i barnehagen
 • har grunnleggende kunnskap om barns utvikling av norsk som andrespråk
 • har grunnleggende kunnskap om matematikkdidaktikk i barnehagen
 • har kunnskap om matematiske områder som er relevante for barn på et grunnleggende nivå
 • har  kunnskap om læring og danning i barnehagen
 • har grunnleggende kunnskap om hvordan man kan legge til rette for overgangen fra barnehage til skole knyttet til norsk og matematikk samt grunnskolens læreplaner i disse fagene
 • har grunnleggende kunnskap om ulike forståelser knyttet til kartlegging og vurdering av barn i barnehagen

FERDIGHETER

Studenten:

 • kan observere barns muntlige og skriftlige språk og matematiske aktivitetet i lek og i andre situasjoner
 • kan analysere dialogsamspill og barns muntlige språk
 • kan legge til rette for og analysere barns multimodale tekster
 • kan delta i og engasjere barn til utforskende samtaler om matematikk
 • kan bruke matematikk som et verktøy for systematisk utforskning og tenkning
 • er en bevisst språklig rollemodell i samtale med barn på en måte som fremmer barns aktive deltakelse og danning
 • kan skape et mangfoldig og variert språk- og matematikkmiljø for alle barn
 • kan reflektere faglig over barnehagens og skolens pedagogiske og didaktiske arbeid med norsk og matematikk 
 • kan drøfte ulike forståelser knyttet til kartlegging og vurdering av barn i barnehagen
 • innehar profesjonsfaglig digital kompetanse 

GENERELL KOMPETANSE

Studenten:

 • kan delta aktivt og kritisk i samtidens barnehagefaglige diskusjoner knyttet til språk, tekst og matematikk, samt drøfte etiske og faglig-pedagogiske problemstillinger med personalet, foresatte og eksterne samarbeidspartnere
 • kan utøve pedagogisk ledelse i arbeidet med å inkludere og anerkjenne alle barns språklige, tekstlige og matematiske erfaringer
 • mestrer norsk muntlig og skriftlig (bokmål og nynorsk) og kan bruke språket kvalifisert i profesjonssammenheng

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
S-PD1: Barnehagens bruk av kartleggingsverktøyFramføring/presentasjonGruppe
S-MA1: Matematikkens plass i barnehagenSkriftlig oppgaveGruppe
S-MA2: Den matematiske samtalenSkriftlig oppgaveIndividuell
S-NO1: Analyse av barns muntlige språkSkriftlig oppgaveIndividuell
S-NO2: Teksthendelser og barns multimodale kompetanseFramføring/presentasjonIndividuell
S-TF1: Overgangen barnehage/skole. Muntlig presentasjon av tverrfaglig oppgave fra praksis i grunnskolens 1.trinn. Utgjør grunnlag for godkjenning av praksisperioden.Framføring/presentasjonGruppe
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S-PD1: Barnehagens bruk av kartleggingsverktøy
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S-MA1: Matematikkens plass i barnehagen
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S-MA2: Den matematiske samtalen
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S-NO1: Analyse av barns muntlige språk
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S-NO2: Teksthendelser og barns multimodale kompetanse
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S-TF1: Overgangen barnehage/skole. Muntlig presentasjon av tverrfaglig oppgave fra praksis i grunnskolens 1.trinn. Utgjør grunnlag for godkjenning av praksisperioden.
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamenSEKIndividuell6timer60 %InternIngen Norsk og matematikkfaglig fokus
Muntlig eksamenMUN1Individuell20minutter40 %Intern og eksternSkriftlig dokument fra eget pedagogisk utviklingsarbeid i 3.års praksisMuntlig eksamen innledes med en presentasjon av studentens tre-ukers endrings- og utviklingsarbeid fra praksis. Etter presentasjonen følger en muntlig eksaminasjon i norsk og matematikk.

Vurderinger

Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:6
Enhet:timer
Vekting:60 %
Merknader: Norsk og matematikkfaglig fokus
Hjelpemidler:Ingen
Kode:SEK
Sensorordning:Intern
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:20
Enhet:minutter
Vekting:40 %
Merknader:Muntlig eksamen innledes med en presentasjon av studentens tre-ukers endrings- og utviklingsarbeid fra praksis. Etter presentasjonen følger en muntlig eksaminasjon i norsk og matematikk.
Hjelpemidler:Skriftlig dokument fra eget pedagogisk utviklingsarbeid i 3.års praksis
Kode:MUN1
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjente for å få adgang til eksamen:

 • MUN1: OBLTS, S-PD1, S-TF1
 • SEK1: S-NO1, S-NO2, S-MA1, S-MA2

Merknad angående muntlig eksamen: Det kan gis en alternativ oppgave til muntlig eksamen hvis studenten av gyldig grunn ikke gjennomfører praksis og det pedagogiske utviklingsarbeidet som er knyttet til den muntlige eksamen.

Eksamen er ekvivalent med tidligere eksamen:

SEK1 og SEK2 er sammen ekvivalent med SEK

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer